179/2019

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2019

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Asema, tehtävät ja toimipaikat

Valtion talous-  ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (palvelukeskus) on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on:

1) tuottaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä siten kuin valtiokonttori on valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 b §:n nojalla palvelukeskuksen tehtäväksi ja vastuulle määrännyt;

2) tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä muita vastaavia hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja siten kuin niistä on palvelusopimuksissa sovittu.

Palvelukeskuksella voi olla myös muita erikseen säädettyjä tehtäviä.

Palvelukeskuksen päätoimipaikasta ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

2 §
Palvelukeskuksen asiakkaat

Palvelukeskuksen asiakkaita ovat valtion virastot, laitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot. Asiakkaita voivat lisäksi olla eduskunta ja sen yhteydessä toimivat virastot kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti, eduskunnan alaisuudessa ja valvonnassa toimivat yksiköt, valtion liikelaitokset sekä valtioenemmistöiset osakeyhtiöt, joiden julkisten palveluiden tuottamisesta säädetään lailla.

3 §
Toimitusjohtaja

Palvelukeskusta johtaa virkasuhteinen toimitusjohtaja.

Valtiovarainministeriö nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa palvelukeskuksen toiminnan tuloksellisuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä johtaa ja kehittää toimintaa ja yhteistyötä valtion muiden palvelukeskusten ja asiakasvirastojen kanssa.

4 §
Työjärjestys

Toimitusjohtaja vahvistaa palvelukeskuksen työjärjestyksen. Siinä annetaan tarkemmat määräykset ainakin viraston organisaatiosta, hallinnon ja toimintojen järjestämisestä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

5 §
Asiakasneuvottelukunta ja neuvottelukunta

Palvelukeskuksella on asiakasneuvottelukunta ja sillä voi olla neuvottelukunta. Asiakasneuvottelukunnan ja neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä, asettamisesta ja toimikaudesta voidaan antaa tarkempia määräyksiä työjärjestyksellä.

6 §
Palvelukeskuksen ohjaus

Valtiovarainministeriö ohjaa palvelukeskuksen toimintaa.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Toimitusjohtaja ratkaisee palvelukeskuksen toimivaltaan kuuluvat asiat. Toimitusjohtaja voi työjärjestyksellä määrätä ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian palvelukeskuksen muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Toimitusjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat palvelukeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta, tulostavoitteita ja tilinpäätöstä sekä esittelystä nimitysasiat ja muut asiat, joihin voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudesta.

8 §
Palveluiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet ovat asiakkaille maksullisia. Niistä peritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrä.

Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus määritellään asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa. 

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Puolustusvoimien virasta siirtyneen, Puolustushallinnon palvelukeskuksen palveluksessa työskennelleen ja tämän lain voimaan tullessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa työskentelevän virkamiehen eroamisikään sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita säännöksiä.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen virasta siirtyneen sekä Rajavartiolaitoksen virasta virkavapaalla olevan tai olleen, sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen palveluksessa työskennelleen ja tämän lain voimaan tullessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa työskentelevän virkamiehen eroamisikään sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2007 voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen virkaan nimitettynä oleva on edelleen kelpoinen virkaansa.

Tämän lain voimaan tullessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtajan virassa oleva jatkaa virassaan toimikautensa loppuun.

HE 281/2018
HaVM 25/2018
EV 214/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.