154/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 3 §:n 2 momentti, 7 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti asetuksessa 1042/2016, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a ja 8 a § sekä liite seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) elintarvikkeen luovutuspaikalla elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitettua elintarvikehuoneistoa;

2) pakkaamattomalla elintarvikkeella loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka kuluttaja itse pakkaa, joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa, joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten tai joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi;

3) välittömällä myynnillä elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi;

4) elintarvike-erällä joukkoa elintarvikkeen myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu tai pakattu käytännöllisesti katsoen samoissa olosuhteissa;

5) suolalla suolaekvivalenttipitosuutta, joka lasketaan käyttämällä kaavaa suola = natrium x 2,5;

6) lihalla liitteessä lueteltuja lihalajeja.

7 §
Muiden kuin allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineita ja tuotteita koskevien tietojen antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista vähittäismyyntipaikassa

Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle 6 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi;

2) elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla;

3) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa Euroopan Unionin lainsäädännössä säädetään;

4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Lisäksi pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava seuraavat tiedot:

1) juustoista rasvan ja suolan määrä;

2) makkaroista rasvan ja suolan määrä;

3) muista leikkeleenä käytettävistä lihavalmisteista rasvan ja suolan määrä;

4) ruokaleivistä suolan määrä.

Suolan ja rasvan määrä ilmoitetaan painoprosentteina valmistushetkellä tai siten kuin ravintoarvo-merkinnästä elintarviketietoasetuksessa säädetään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä valmistava elintarvikealan toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle.

7 a §
Muiden kuin allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineita ja tuotteita koskevien tietojen antaminen loppukuluttajalle pakkaamattomista elintarvikkeista tarjoilupaikassa

Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on tarjoilupaikassa annettava loppukuluttajalle 6 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi;

2) elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa.

Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperä ilmoitetaan ilmaisulla: ”alkuperämaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”. Alkuperämaalla tarkoitetaan sen eläimen, josta liha on saatu, kasvatusmaata. Naudanlihan kasvatusmaa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklassa säädetyllä tavalla. Sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan kasvatusmaa määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013 5 artiklassa säädetyllä tavalla.

Jos elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaata koskeva tieto ei ole käytettävissä, 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus alkuperämaasta voidaan korvata ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”.

8 §
Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavien tietojen ilmoittamistapa

Edellä 6, 7 ja 7 a §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla.

Edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti edellyttäen, että

– elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia; ja

– tiedot ovat kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua erillistä ilmoitusta siitä, miten tiedot ovat saatavissa, ei vaadita silloin, kun

– kuluttajan allergioita ja yliherkkyyksiä koskevat ravitsemukselliset erityistarpeet on etukäteen selvitetty ja kirjattu ylös ja elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti näiden tietojen perusteella, tai

– elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 §:n 6 momentissa tarkoitetun toiminnan yhteydessä.

Edellä 7 a §:ssä tarkoitettuja tietoja ei vaadita ilmoitettavaksi kirjallisesti silloin, kun

– elintarvikkeet luovutetaan tai ateriat tarjoillaan kuluttajalle kohdennetusti; tai

– elintarvikkeita luovutetaan elintarvikelain 13 §:n 6 momentissa tarkoitetun toiminnan yhteydessä.

8 a §
Raportti 7 a §:ssä tarkoitetun alkuperämaan ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö laatii raportin 7 a §:ssä tarkoitetusta alkuperämaan ilmoittamista koskevan vaatimuksen soveltamisesta ja toimittaa sen Euroopan komissiolle 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2021 asti.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Elintarviketurvallisuusjohtaja
Sebastian Hielm 

Liite

Liha*, jonka alkuperämaa on ilmoitettava tarjoilupaikassa 7 a §:n mukaisesti**

– naudanliha

– sianliha

– lampaan- ja vuohenliha

– siipikarjan liha

* lihalla tarkoitetaan lihaa siten kuin se on määritelty elintarviketietoasetuksen liitteen VII B osan 17. kohdassa

** myös elintarvikkeen ainesosana käytetyn jauhelihan alkuperämaa on ilmoitettava 7a §:n mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.