119/2019

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 49 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 954/2011:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 §:n mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä lukuun ottamatta tilauskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja, kuitenkin enintään sopimuskaudelle asetettua koulutusalaryhmittäistä tutkintotavoitetta vastaavaan rahoitusrajaan saakka;

2) yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä lukuun ottamatta tilauskoulutuksessa suoritettuja tutkintoja;

3) yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta asianomaisen yliopiston tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorituksia;

4) korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella yliopistossa kalenterivuonna suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä;

5) valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna;

6) yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen;

7) valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut koulutusalaryhmät ovat kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED) perustuen:

1) kasvatusalat;

2) taiteet ja kulttuurialat;

3) yhteiskuntatieteet ja humanistiset alat;

4) liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet;

5) luonnontieteet sekä maatalous- ja metsätieteelliset alat;

6) tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat;

7) lääketiede ja hammaslääketiede;

8) terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tutkintojen lukumäärää laskettaessa yliopistolain (558/2009) 40 §:ssä tarkoitetussa tavoitteellisessa suorittamisajassa suoritettujen tutkintojen lukumäärää painotetaan kertoimella 1,5 ja enintään 12 kuukautta tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa suoritettujen tutkintojen lukumäärää painotetaan kertoimella 1,3. Jos ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka jos alemman korkeakoulututkinnon suorittanut on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, toista tutkintoa painotetaan lisäksi kertoimella 0,7.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tutkinnot jaetaan liitteen 3 kohdan mukaisesti kolmeen eri ryhmään, joista ryhmään A kuuluvien tutkintojen lukumäärää painotetaan kertoimella 1, ryhmään B kuuluvien tutkintojen lukumäärää kertoimella 1,75 ja ryhmään C kuuluvien tutkintojen lukumäärää kertoimella 3.

Jos yliopiston kolmen vuoden tutkintototeuman keskiarvo ylittää 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tutkintomäärien rahoitusrajan, rahoitusrajan mukaista koulutusalaryhmän tutkintomäärää painotetaan 3 ja 4 momentin mukaisten kertoimien keskiarvolla kaikista koulutusalaryhmän tutkinnoista.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet, vastaavat liitteen 4 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 5 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 momentin 6 kohdan mukaisessa työllisten määrän laskennassa yrittäjiksi työllistyneiden määrää painotetaan kertoimella 2.

Edellä 1 momentin 7 kohdan mukaisessa uraseurantakyselyssä kaikki viisi vuotta ennen tilastovuotta ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tutkinnon tai varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon suorittaneet vastaavat liitteen 6 kohdan mukaisiin väittämiin ja kysymyksiin. Väittämiin ja kysymyksiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 7 kohdan mukaisesti.

Tämän pykälän mukaisten laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2 §
Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukainen tutkimuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) julkaisujen lukumäärä tiedonkeruu- ja tasoluokittain kertoimella painotettuna;

2) yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle

asetettuun yliopistokohtaiseen rahoitusrajaan saakka;

3) kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus;

4) kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa yliopistoon tai kuuluu muutoin yliopistoyhteisöön tai jonka tekemisen yliopisto on toiminnallaan mahdollistanut ja joka kuuluu seuraaviin opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisiin julkaisutyyppeihin:

1) vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A);

2) vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B);

3) kustannettu tieteellinen erillisteos (C1);

4) toimitettu tieteellinen teos(C2);

5) artikkeli ammattilehdessä (D1);

6) artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2);

7) artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa (D3);

8) julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4);

9) ammatillinen kirja (D5);

10) toimitettu ammatillinen kokoomateos (D6);

11) yleistajuinen artikkeli ja sanomalehtiartikkeli (E1);

12) yleistajuinen monografia (E2);

13) toimitettu yleistajuinen kokoomateos (E3).

Julkaisutiedonkeruun luokkia A ja C2 painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisuja painotetaan kertoimella 0,1, tasoluokan 1 julkaisuja kertoimella 1, tasoluokan 2 julkaisuja kertoimella 3 ja tasoluokan 3 julkaisuja kertoimella 4. Julkaisutiedonkeruun luokkaa C1 painotetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen mukaisesti siten, että tasoluokan 0 julkaisuja painotetaan kertoimella 0,4, tasoluokan 1 julkaisuja kertoimella 4, tasoluokan 2 julkaisuja kertoimella 12 ja tasoluokan 3 julkaisuja kertoimella 16. Julkaisutiedonkeruun luokkia B, D1–D4, D6, E1 ja E3 painotetaan kertoimella 0,1. Julkaisutiedonkeruun luokkia D5 ja E2 painotetaan kertoimella 0,4.

Julkaisutiedonkeruun luokkien A, C1 ja C2 mukaisia avoimesti saatavilla olevia vertaisarvioituja julkaisuja painotetaan lisäksi kertoimella 1,2. Avoimesti saatavilla olevalla julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruussa merkitty:

1) open access -julkaisukanavassa ilmestyneeksi julkaisuksi;

2) hybridijulkaisukanavassa ilmestyneeksi avoimeksi julkaisuksi; tai

3) rinnakkaistallennetuksi julkaisuksi.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa kansainvälisellä kilpaillulla tutkimusrahoituksella tarkoitetaan yliopiston tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevan tiedonkeruun luokissa:

1) suoraan Euroopan unionilta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus;

2) ulkomaiset rahastot ja säätiöt;

3) kansainväliset järjestöt; tai

4) muu ulkomainen rahoitus.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa kotimaisella tutkimusrahoituksella sekä kotimaisella ja kansainvälisellä yritysrahoituksella tarkoitetaan kalenterivuonna syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta, joka on ilmoitettu seuraavissa opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitusta koskevissa tiedonkeruun luokissa:

1) Suomen Akatemia;

2) Innovaatiorahoituskeskus Business Finland;

3) kotimaiset yritykset; tai

4) ulkomaiset yritykset.

Tämän pykälän mukaisten laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1 ja 2 §:n mukaisten rahoitusosuuksien laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan kalenterivuoden laskentaperusteiden keskiarvoa ja kohdennus yliopistojen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (331/2016).

Siitä poiketen, mitä tässä asetuksessa säädetään, vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa yliopiston rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta eikä valtakunnallisten tehtävien rahoitusta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden rahoituksen tasoon, joka on suhteutettu rahoitusvuonna käytettävissä olevaan laskennalliseen rahoitukseen. Rajauksen laskennasta aiheutuva mahdollinen alijäämä jaetaan yliopistojen kesken niiden rahoituksen suhteessa.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2019

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Laura Hansén

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Yliopistossa suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 19 %
2. Yliopistossa suoritettujen alempien korkeakoulututkintojen lukumäärä 11 %
3. Avoimessa yliopisto-opetuksessa, erillisinä opintoina ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä 4 %
4. Korkeakoulujen yhteistyösopimusten perusteella suoritettujen opintopisteiden yhteismäärä 1 %
5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastauspisteiden yhteismäärä 3 %
6. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa vuosi valmistumisen jälkeen 2 %
7. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastauspisteiden yhteismäärä 2 %

2. Tutkimuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Julkaisujen lukumäärä 14 %
2. Yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen lukumäärä 8 %
3. Kansainvälinen kilpailtu tutkimusrahoitus 6 %
4. Kotimainen tutkimusrahoitus sekä kotimainen ja kansainvälinen yritysrahoitus 6 %

3. Yliopistossa suoritettujen tutkintojen ryhmät koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa

1. Ryhmä A

Diplomi-insinööri, tuotantotalous

Filosofian maisteri, balttilaiset kielet

Filosofian maisteri, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, englannin kieli

Filosofian maisteri, espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, espanjan kieli

Filosofian maisteri, filosofia

Filosofian maisteri, historia

Filosofian maisteri, italian kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, italian kieli

Filosofian maisteri, itämerensuomalaiset kielet

Filosofian maisteri, kielentutkimus

Filosofian maisteri, kirjallisuuden tutkimus

Filosofian maisteri, klassilliset kielet

Filosofian maisteri, kulttuurien tutkimus

Filosofian maisteri, musiikkitiede ja musiikkikasvatus

Filosofian maisteri, muu humanistinen ala

Filosofian maisteri, muu kieli

Filosofian maisteri, psykologia

Filosofian maisteri, puhetieteet

Filosofian maisteri, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, ranskan kieli

Filosofian maisteri, ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, ruotsin kieli

Filosofian maisteri, saamen kieli

Filosofian maisteri, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, saksan kieli

Filosofian maisteri, slaavilaiset kielet

Filosofian maisteri, suomen kieli

Filosofian maisteri, taidehistoria ja taidekasvatus

Filosofian maisteri, teatteritiede

Filosofian maisteri, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus

Filosofian maisteri, venäjän kieli

Filosofian maisteri, viestintätieteet ja informaatiotutkimus

Filosofian maisteri, viittomakieli

Hallintotieteiden maisteri, alue- ja ympäristötieteet

Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteet

Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri

Kasvatustieteen maisteri, aikuiskasvatus

Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja

Kasvatustieteen maisteri, erityispedagogiikka

Kasvatustieteen maisteri, kasvatustiede

Kasvatustieteen maisteri, kotitalousopettaja

Kasvatustieteen maisteri, käsityönopettaja

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja

Kasvatustieteen maisteri, muu pääaineryhmä

Kasvatustieteen maisteri, peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Kasvatustieteen maisteri, tekninen työ ja kotitalous

Kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatus

Kauppatieteiden maisteri, liiketaloustieteet

Kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteet

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kotitalousala

Oikeustieteen maisteri

Psykologian maisteri

Teologian maisteri

Terveystieteiden maisteri

Valtiotieteiden maisteri, filosofia

Valtiotieteiden maisteri, politiikkatieteet

Valtiotieteiden maisteri, psykologia

Valtiotieteiden maisteri, sosiaalitieteet

Valtiotieteiden maisteri, taloustieteet

Valtiotieteiden maisteri, viestintätieteet

Yhteiskuntatieteiden maisteri, alue- ja ympäristötieteet

Yhteiskuntatieteiden maisteri, filosofia

Yhteiskuntatieteiden maisteri, matkailu

Yhteiskuntatieteiden maisteri, muu pääaineryhmä

Yhteiskuntatieteiden maisteri, politiikkatieteet

Yhteiskuntatieteiden maisteri, psykologia

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalitieteet

Yhteiskuntatieteiden maisteri, taloustieteet

Yhteiskuntatieteiden maisteri, viestintätieteet

Hallintotieteiden kandidaatti, alue- ja ympäristötieteet

Hallintotieteiden kandidaatti, hallintotieteet

Humanististen tieteiden kandidaatti, muu kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, balttilaiset kielet

Humanististen tieteiden kandidaatti, englannin kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, espanjan kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia

Humanististen tieteiden kandidaatti, historia

Humanististen tieteiden kandidaatti, italian kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, italian kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, kielentutkimus

Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden tutkimus

Humanististen tieteiden kandidaatti, klassilliset kielet

Humanististen tieteiden kandidaatti, kulttuurien tutkimus

Humanististen tieteiden kandidaatti, musiikkitiede ja musiikkikasvatus

Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala

Humanististen tieteiden kandidaatti, puhetieteet

Humanististen tieteiden kandidaatti, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, ranskan kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, ruotsin kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, saamen kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, saksan kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, slaavilaiset kielet

Humanististen tieteiden kandidaatti, suomen kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, taidehistoria ja taidekasvatus

Humanististen tieteiden kandidaatti, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus

Humanististen tieteiden kandidaatti, venäjän kieli

Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus

Humanististen tieteiden kandidaatti, viittomakieli

Kasvatustieteen kandidaatti, aikuiskasvatus

Kasvatustieteen kandidaatti, erityisopettaja

Kasvatustieteen kandidaatti, erityispedagogiikka

Kasvatustieteen kandidaatti, kasvatustiede

Kasvatustieteen kandidaatti, kotitalousopettaja

Kasvatustieteen kandidaatti, käsityönopettaja

Kasvatustieteen kandidaatti, lastentarhanopettaja

Kasvatustieteen kandidaatti, luokanopettaja

Kasvatustieteen kandidaatti, peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Kasvatustieteen kandidaatti, tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous

Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatus

Kauppatieteiden kandidaatti, liiketaloustieteet

Kauppatieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteet

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, kotitalousala

Oikeusnotaari

Psykologian kandidaatti

Tekniikan kandidaatti, tuotantotalous

Teologian kandidaatti

Terveystieteiden kandidaatti

Valtiotieteiden kandidaatti, filosofia

Valtiotieteiden kandidaatti, muu pääaineryhmä

Valtiotieteiden kandidaatti, politiikkatieteet

Valtiotieteiden kandidaatti, psykologia

Valtiotieteiden kandidaatti, sosiaalitieteet

Valtiotieteiden kandidaatti, taloustieteet

Valtiotieteiden kandidaatti, viestintätieteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, alue- ja ympäristötieteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, filosofia

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, matkailu

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, politiikkatieteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, psykologia

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalitieteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, taloustieteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, viestintätieteet

2. Ryhmä B

Diplomi-insinööri, automaatiotekniikka

Diplomi-insinööri, biotekniikka

Diplomi-insinööri, energiatekniikka

Diplomi-insinööri, kemian tekniikka

Diplomi-insinööri, konetekniikka

Diplomi-insinööri, maanmittaustekniikka

Diplomi-insinööri, materiaalitekniikka, kalliotekniikka

Diplomi-insinööri, prosessitekniikka

Diplomi-insinööri, puunjalostustekniikka

Diplomi-insinööri, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

Diplomi-insinööri, sähkötekniikka

Diplomi-insinööri, teknillinen fysiikka

Diplomi-insinööri, teknis-luonnontieteellinen koulutus

Diplomi-insinööri, tietoliikennetekniikka

Diplomi-insinööri, tietotekniikka

Diplomi-insinööri, ympäristötekniikka

Elintarviketieteiden maisteri

Filosofian maisteri, arkeologia

Filosofian maisteri, biologia

Filosofian maisteri, biotieteet, biokemia

Filosofian maisteri, fysiikka

Filosofian maisteri, geofysiikka

Filosofian maisteri, geologia

Filosofian maisteri, kemia

Filosofian maisteri, maantiede

Filosofian maisteri, matematiikka

Filosofian maisteri, meteorologia

Filosofian maisteri, muu luonnontieteellinen ala

Filosofian maisteri, tietojenkäsittelytiede

Filosofian maisteri, tilastotiede

Filosofian maisteri, translationaalinen lääketiede

Filosofian maisteri, tähtitiede

Filosofian maisteri, ympäristötiede

Kasvatustieteiden maisteri, musiikinopettaja

Kauppatieteiden maisteri, tietojärjestelmätiede

Kauppatieteiden maisteri, tilastotiede

Liikuntatieteiden maisteri

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, biotekniikka

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsätalous

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, muu ala

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, ympäristöala

Proviisori

Valtiotieteiden maisteri, tilastotiede

Elintarviketieteiden kandidaatti

Farmaseutti

Humanististen tieteiden kandidaatti, arkeologia

Humanististen tieteiden kandidaatti, teatteritiede

Kasvatustieteiden kandidaatti, musiikinopettaja

Kauppatieteiden kandidaatti, tietojärjestelmätiede

Kauppatieteiden kandidaatti, tilastotiede

Liikuntatieteiden kandidaatti

Luonnontieteiden kandidaatti, biologia

Luonnontieteiden kandidaatti, biotieteet, biokemia

Luonnontieteiden kandidaatti, fysiikka

Luonnontieteiden kandidaatti, geofysiikka

Luonnontieteiden kandidaatti, geologia

Luonnontieteiden kandidaatti, kemia

Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede

Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka

Luonnontieteiden kandidaatti, meteorologia

Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala

Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede

Luonnontieteiden kandidaatti, tilastotiede

Luonnontieteiden kandidaatti, tähtitiede

Luonnontieteiden kandidaatti, ympäristötiede

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, biotekniikka

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, maatalous

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, metsätalous

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, muu ala

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, ympäristöala

Tekniikan kandidaatti, automaatiotekniikka

Tekniikan kandidaatti, biotekniikka

Tekniikan kandidaatti, energiatekniikka

Tekniikan kandidaatti, kemian tekniikka

Tekniikan kandidaatti, konetekniikka

Tekniikan kandidaatti, maanmittaustekniikka

Tekniikan kandidaatti, materiaalitekniikka, kalliotekniikka

Tekniikan kandidaatti, muu tai tuntematon tekniikka

Tekniikan kandidaatti, prosessitekniikka

Tekniikan kandidaatti, puunjalostustekniikka

Tekniikan kandidaatti, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

Tekniikan kandidaatti, sähkötekniikka

Tekniikan kandidaatti, teknillinen fysiikka

Tekniikan kandidaatti, teknis-luonnontieteellinen koulutus

Tekniikan kandidaatti, tietoliikennetekniikka

Tekniikan kandidaatti, tietotekniikka

Tekniikan kandidaatti, ympäristötekniikka

Tekniikan kandidaatti, muu prosessi ja materiaalitekniikka

Valtiotieteiden kandidaatti, tilastotiede

3. Ryhmä C

Arkkitehti

Eläinlääketieteen lisensiaatti

Hammaslääketieteen lisensiaatti

Kuvataiteen maisteri

Lääketieteen lisensiaatti

Maisema-arkkitehti

Musiikin maisteri

Taiteen maisteri

Tanssitaiteen maisteri

Teatteritaiteen maisteri

Eläinlääketieteen kandidaatti

Kuvataiteen kandidaatti

Musiikin kandidaatti

Taiteen kandidaatti

Tanssitaiteen kandidaatti

Teatteritaiteen kandidaatti

Tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri

4. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämät

1. Voin hyvin yliopistossani.

2. Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni.

3. Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani.

4. Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita.

5. Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

6. Olen tyytyväinen käytettyihin opetusmenetelmiin.

7. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen / opinnäytteen tekemiseen

8. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun.

9. Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea?

10. Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa.

11. Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin.

12. Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa.

13. Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani.

5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn väittämiin annettujen vastausten pisteytysasteikko

5 pistettä samaa mieltä / erittäin helppoa
4 pistettä osittain samaa mieltä / melko helppoa
3 pistettä osittain eri mieltä / melko hankalaa
2 pistettä eri mieltä / erittäin hankalaa
1 piste en tarvinnut / en pysty arvioimaan

6. Koulutuksen rahoitusosuuden laskennassa huomioon otettavat valtakunnallisen uraseurantakyselyn väittämät ja kysymykset

1. Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään.

2. Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna x suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?

3. Pystyn hyödyntämään yliopistossa oppimiani tietoja ja taitoja.

4. Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutustani.

5. Miten yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia: 1) analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot, 2) tiedonhankintataidot, 3) kyky oppia ja omaksua uutta, 4) tieteidenvälisyys/moniammatillisissa ryhmissä toimiminen, 5) itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus, 6) yrittäjyystaidot?

7. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn väittämiin ja kysymyksiin annettujen vastausten pisteytysasteikko

1. Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään.

6 pistettä täysin samaa mieltä
5 pistettä samaa mieltä
4 pistettä hieman samaa mieltä
3 pistettä hieman eri mieltä
2 pistettä eri mieltä
1 piste täysin eri mieltä

2. Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna x suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta?

6 pistettä erittäin tyytyväinen
5 pistettä tyytyväinen
4 pistettä melko tyytyväinen
3 pistettä hieman tyytymätön
2 pistettä tyytymätön
1 piste erittäin tyytymätön

3. Pystyn hyödyntämään yliopistossa oppimiani tietoja ja taitoja.

6 pistettä täysin samaa mieltä
5 pistettä samaa mieltä
4 pistettä hieman samaa mieltä
3 pistettä hieman eri mieltä
2 pistettä eri mieltä
1 piste täysin eri mieltä

4. Työni vastaa tällä hetkellä vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutustani.

6 pistettä täysin samaa mieltä
5 pistettä samaa mieltä
4 pistettä hieman samaa mieltä
3 pistettä hieman eri mieltä
2 pistettä eri mieltä
1 piste täysin eri mieltä

5. Miten hyvin yliopisto-opiskelu kehitti seuraavia työelämävalmiuksia: 1) analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot, 2) tiedonhankintataidot; 3) kyky oppia ja omaksua uutta; 4) tieteidenvälisyys/moniammatillisissa ryhmissä toimiminen; 5) itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus; 6) yrittäjyystaidot?

6 pistettä erittäin paljon
5 pistettä paljon
4 pistettä melko paljon
3 pistettä jonkin verran
2 pistettä vain vähän
1 pistettä ei lainkaan

Kysymyksen 5 kunkin osakysymyksen painoarvo laskennassa on 1/6.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.