54/2019

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2019

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1227/1993, uusi 4 momentti, 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1227/1993, 1040/1997 ja 1307/2016, uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Rintamaveteraani saa kotona asumista tukevia palveluja siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään.

5 §
Määräraha

Kotona asumista tukevien palveluiden kustannukset korvataan valtion varoista. Kotona asumista tukevien palveluiden korvaamiseen voidaan käyttää myös arpajaislain 17 §:ssä tarkoitettua rahapeliyhtiön tuottoa valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

12 a §
Kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista kotipalveluista, 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut).

Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista.

12 b §
Kotona asumista tukevien palvelujen korvaukset kunnille ja kuntayhtymille

Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet 12 a §:ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä. Sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset korvataan kuitenkin vain siltä osin kuin kysymyksessä on koti-, päivä- tai yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus.

Valtiokonttori korvaa kotona asumista tukevien palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset ennakkona. Kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä selvitys määrärahan käytöstä ja palautettava ennakkona liikaa saamansa määrä Valtiokonttorille sen asettamassa määräajassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Valtiokonttori maksaa vuoden 2019 ennakot kotona asumista tukevien palveluiden osalta kunnille ja kuntayhtymille 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 207/2018
StVM 21/2018
EV 177/2018

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.