45/2019

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2019

Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat:

1) diaari- tai rekisteritodistus tai -ote 27 euroa

2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 5,20 euroa/asiakirja sekä

3) toimitusmaksu 5,20 euroa/lähetys.

4) energiatodistuksen rekisteröinti 9,60 euroa/energiatodistus

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, tilastojen ja vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuksien luovutus,

2) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito,

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö, jollei jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä,

4) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

7) huonetilojen käyttö,

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

9) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

4 §
Muut suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 2022.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2019

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Talouspäällikkö
Timo Jaakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.