31/2019

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 2, 13, 17, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 23 a, 24, 26, 27, 32, 32 a, 33, 36, 45, 46, 51 b, 52 ja 57 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 407/2013 ja 570/2017, 13, 19 a, 27, 32, 32 a ja 52 § asetuksessa 407/2013, 17 § osaksi asetuksissa 303/1996, 1227/2011 ja 407/2013, 19 b § asetuksessa 1243/2002, 20 § asetuksissa 407/2013 ja 123/2017, 21 § asetuksissa 407/2013, 47/2017 ja 240/2017, 23 § asetuksessa 47/2017, 23 a § asetuksessa 1062/2013, 24 § asetuksissa 407/2013, 240/2017 ja 206/2018, 26 § asetuksessa 1227/2011, 33 § asetuksessa 487/2009, 36 § osaksi asetuksessa 531/1993, 45 § asetuksessa 1612/2015, 46 § asetuksissa 670/1997, 407/2013 ja 240/2017, 51 b § asetuksessa 570/2017 ja 57 § osaksi asetuksissa 1453/1992 ja 47/2017, sekä

lisätään asetuksella 670/1997 kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 §, sekä asetukseen uusi 32 b § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Ajoneuvojen, ajoneuvoluokkien sekä ajoneuvon mittojen ja massojen määrittelyyn sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään. Ajoneuvon mittojen ja massojen määrittelystä säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1230/2012.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa;

2) jakamattomalla kuormalla kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan eikä sen massan tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa; jakamattomalla kuormalla tarkoitetaan myös ulkomaille vietävää tai sieltä tuotavaa tyhjää tai lähtöpaikalla valmiiksi kuormattua, yli 2,80 metriä korkeaa tai yli 12,30 metriä pitkää merikuljetukseen suunniteltua konttia; jos tässä tarkoitetun kontin kuljetus vaatii 4,40 metrin korkeuden ylittämisen tai vastaavasti puoliperävaunuyhdistelmässä 23,00 metrin pituuden tai tiellä yleisesti sallitun massan ylittämisen, kontti katsotaan jakamattomaksi esineeksi vain jakamattoman esineen pakkauksena taikka konttia tyhjänä kuljetettaessa;

3) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

4) työvälineellä ajoneuvoon kiinnitettävää vaihdettavissa olevaa konetta, joka on täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai joka ei voi suhteessa ajoneuvoon kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana;

5) mitta- ja massadirektiivillä tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annettua neuvoston direktiiviä 96/53/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719;

6) vaihtoehtoisilla käyttövoimilla mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia polttoaineita;

7) ohjaavalla akselilla akselia, jonka pyöriä voidaan kääntää suoraan tai epäsuorasti suhteessa ajoneuvon pituusakseliin ajoneuvon liikkumissuunnan määräämiseksi;

8) ohjautuvalla akselilla akselia, jonka pyörien ohjauskulma muuttuu vain renkaiden ja tien pinnan välisten voimien vaikutuksesta; ohjautuvana akselina ei kuitenkaan pidetä akselia, jonka ohjauskulmassa tapahtuu pieni muutos akselin kiinnityksen elastisuuden vuoksi.

13 §
Ohjautuva akseli

Jos autossa tai perävaunussa, jota varten ei ole säädetty tai määrätty ohjauslaitetta koskevia teknisiä vaatimuksia, on ohjautuva akseli, joka on varustettu kuljettajan paikalta käytettävällä tai automaattisesti toimivalla ohjauksen suoraan lukitsevalla laitteella, akseli on pidettävä lukittuna ajettaessa yli 40 kilometriä tunnissa nopeudella.

Jos ajoneuvon kaikki akselit ovat ohjaavia, ajoneuvon kulkuasennon on tavanomaisessa liikenteessä oltava ajoradan suuntainen

17 §
Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaissa

Auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1 päivästä maaliskuun 31 päivään tai toista pääsiäispäivää ensinnä seuraavaan maanantaihin, myöhemmän näistä päivämääristä ollessa määräävä. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää hälytysajoneuvossa, puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa, tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa sekä hinausautossa. Nastarenkaita saa käyttää muuna aikana myös auton tai hinattavan ajoneuvon kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa sekä kaikissa autoissa ja hinattavissa ajoneuvoissa, milloin sää tai keli sitä edellyttää.

Kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset.

Käytettäessä nastarenkaita henkilö- tai pakettiautossa (M1- ja N1- luokka) tai kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O1-ja O2-luokka) taikka erikoisautossa, on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten.

Milloin autossa tai siihen kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa rengasvaurion johdosta joudutaan tilapäisesti käyttämään vararengasta, siihen ei sovelleta tämän pykälän säännöksiä. Ajoneuvoa on tällöin kuitenkin kuljetettava erityistä varovaisuutta noudattaen.

Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 millimetriä. Käytetyssä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,5 millimetriä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yksittäistä ajoneuvoa koskevan poikkeuksen 1 momentissa säädetystä nastarenkaiden sallitusta käyttöajasta.

Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta

Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, on vetoajoneuvossa oltava 16 §:n 2 momentissa säädettynä aikana ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökyvyn parantamiseksi liukkaalla tienpinnalla hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhden vetävän akselin vetokyvyn parantamiseksi taikka hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli.

19 a §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän massan sekä akselille tai telille kohdistuvan massan enimmäisarvot

Ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää tiellä kuljetettaessa ei akselille tai telille kohdistuva massa eikä ajoneuvon massa saa ylittää liikenneasioiden rekisteriin merkittyä arvoa. Ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää vetoajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon tai hinattavien ajoneuvojen liikenneasioiden rekisteriin merkittyjen massojen summaa eikä yhdistelmälle sallittua massaa, jos se on edellä tarkoitettua summaa alempi.

Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- tai telimassan, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä siitä aiheudu vahinkoa tielle.

Ajoneuvon akselille ja telille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun massan, jos se on välttämätöntä riittävän kääntyvyyden saavuttamiseksi. Ajonopeus saa tällöin olla enintään 30 kilometriä tunnissa eikä akselille kohdistuva massa saa olla suurempi kuin 12 tonnia. Ajoneuvoyhdistelmään ei sovelleta, mitä 32 b §:ssä säädetään vaadittavasta vakaudesta, kun akselin nosto tehdään ajonopeuden ollessa alle 30 kilometriä tunnissa

19 b §
ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttö Suomessa

Käytettäessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Suomessa, sovelletaan tämän luvun säännöksiä.

Jos vuonna 1993 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon tiellä yleisesti sallitut massat ylittävät mitta- ja massadirektiivissä säädetyt suurimmat sallitut arvot:

1) auton kolmi- tai useampiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava; ohjaavan akselin sijasta voidaan käyttää ohjautuvaa akselia, joka on lukittuneena suoraan ajoa vastaavaan asentoon nopeuden ollessa 30 kilometriä tunnissa tai enemmän;

2) hinattavan ajoneuvon telin akseleista vähintään yhden on oltava ohjautuva tai ohjaava, jos telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää kaksiakselisessa telissä 2,4 metriä taikka kolmi- tai useampiakselisessa telissä 2,8 metriä;

3) varsinaisen perävaunun kaksiakselisen telin takimmainen akseli saa olla ohjautuva vain, jos ajoneuvon on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset;

4) apuvaunun avulla kytketyssä telirakenteisessa puoliperävaunussa tulee olla vähintään kaksi muuta kuin ohjautuvaa akselia.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kolmi- tai useampiakselisen telin muille kuin ohjautuville akseleille kohdistuvien massojen summa on oltava vähintään 1,6 -kertainen ohjautuville akseleille kohdistuvaan massaan verrattuna. Vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoon, jonka on osoitettu täyttävän E-säännössä n:o 79 tarkoitetut tekniset vaatimukset.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädettyä ei sovelleta ajoneuvoon, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa.

20 §
Akselille ja telille kohdistuvat massat

Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) muu kuin vetävä akseli 10 t
2) vetävä akseli 11,5 t

Autoa tiellä kuljetettaessa sen telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5 t
2) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä, mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
3) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
4) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia 19 t
5) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 20 t
6) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja telin kumpikin akseli on varustettu paripyörin sekä ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos telin kumpikin akseli on vetävä ja varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia 21 t
7) kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä 21 t
8) kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä 24 t
9) kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vähintään 1,3 metriä ja jos vähintään kaksi telin akseleista on varustettu paripyörin. 27 t

Perävaunua tiellä kuljetettaessa sen telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11 t
2) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
3) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
4) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 t
5) kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 1,3 metriä 21 t
6) kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä 24 t
7) neli- tai useampiakselinen teli 24 t
8) neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä 27 t
9) neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten askelien välinen etäisyys on suurempi kuin 4,7 metriä 30 t
10) viisi- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 6,7 metriä 36 t

Kolmi- tai useampiakselisessa telissä oleville peräkkäisille akseleille kohdistuva massa ei saa ylittää vastaavan akselimäärän mukaiselle telille 2 tai 3 momentin mukaan kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. Telissä olevalle akselille kohdistuva massa ei saa ylittää 1 momentissa säädettyä akselille kohdistuvaa suurinta sallittua massaa.

21 §
Auton massa

Autoa tiellä kuljetettaessa sen massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) muu kaksiakselinen auto kuin linja-auto 18 t
2) kolmiakselinen auto 25 t
3) kolmiakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia 26 t
4) kolmiakselinen auto, jonka akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka jonka taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla renkailla ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 28 t
5) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t
6) neliakselinen auto 31 t
7) neliakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia 35 t
8) viisiakselinen auto 42 t
9) kaksiakselinen linja-auto 19,5 t

Auton massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä, 20 tonniin:

1) 320 kilogrammaa, jos auto on neliakselinen;

2) 350 kilogrammaa, jos auto on viisiakselinen.

Auton massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua ohjaavaan akseliin tai ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton massasta, auton ollessa kuormattu suurinta rekisteröinnissä ja käytössä sallittua massaa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa massaa vastaavasti, kuitenkin vähintään 30 prosenttia tulee kohdistua etuakselille.

M2-, M3- ja N-luokan ajoneuvon massasta vähintään 25 prosenttia tulee kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän auton massa saa olla 1 momentin 1–8 kohdassa säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään yksi tonni.

22 §
Perävaunun massa

Varsinaisen perävaunun massa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä.

23 §
Auton ja perävaunun yhdistelmän massa

Ajoneuvoyhdistelmän massa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää seuraavia arvoja:

1) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 50 t

2) auton ja puoliperävaunun, auton ja varsinaisen perävaunun tai auton ja useamman perävaunun yhdistelmä:

neliakselisena 36 t
viisiakselisena 44 t
kuusiakselisena 53 t
seitsemänakselisena 60 t
kahdeksanakselisena 64 t
kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin 68 t
yhdeksänakselisena 69 t
vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin 76 t
kymmenenakselisena 74 t
vähintään yksitoista-akselisena 76 t

Edellä 1 momentissa akselien lukumäärää laskettaessa kuusi- tai useampiakselisissa yhdistelmissä ei oteta huomioon ilmaan nostettua akselia tai akselia, jonka tiellä hyväksytty massa on pienempi kuin viisi tonnia.

Vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka telien äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä.

Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän massa ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 320 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Mitä tässä momentissa edellä säädetään, sovelletaan myös 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun yhdistelmään, jos sen massa on suurempi kuin 44 tonnia.

Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja massaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,00 metriä.

Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akseleille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua vetäville akseleille ja vähintään 9 prosenttia vetoauton ohjaaville akseleille.

Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän auton moottorin tehon on oltava vähintään 5 kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden.

Yhdistelmän massa saa olla 1 momentissa säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi 21 §:n 5 momentissa säädetyin edellytyksin, jos yhdistelmän osana on mainitussa momentissa tarkoitettu vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävä auto.

23 a §
Ajoneuvoyhdistelmän massaa koskevat poikkeukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Jos kuljetukseen sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994), on ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 23 §:n 1 momentin 2 kohdasta poiketen

1) vähintään seitsemänakselisena 60 tonnia;

2) 64 tonnia, jos kysymyksessä on vähintään kolmeakselisen vetoauton ja vähintään viisiakselisen puoliperävaunun yhdistelmä;

3) 68 tonnia, jos:

a) jos ajoneuvoyhdistelmässä on vähintään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia; tai

b) jos ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään kolme akselia ja kyseessä on vähintään kahdeksanakselinen auton ja kahden puoliperävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä.

Enintään kahdeksanakselisessa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 64 tonnia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä tulee kohdistua akseleille, jotka on varustettu paripyörin. Vaatimus ei kuitenkaan koske vaarallisten aineiden säiliökuljetusta, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä ylittää 5 tonnia.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyä ei sovelleta pakatun tavaran kuljetukseen, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä ei ylitä 1 momentissa mainitun lain nojalla säädettyjä tai määrättyjä raja-arvoja, jotka koskevat kuljetusyksikössä kuljetettavaan määrään liittyviä vapautuksia.

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

Auton pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) linja-auto (M2- ja M3-luokka) 13,50 m
vähintään kolmiakselisena kuitenkin 15,00 m
nivelrakenteisena kuitenkin 18,75 m
nivelrakenteisena useammalla kuin yhdellä nivelellä varustettuna kuitenkin 25,25 m
2) muu auto kuin 1 kohdassa tarkoitettu linja-auto 13,00 m

Perävaunun pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) puoliperävaunun vetotapin pystyakselista perävaunun takimmaiseen osaan 18,00m
2) Yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytetty varsinainen perävaunu etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen osaan 16,00 m
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun perävaunun vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä vaakatasossa mihin tahansa kyseisen pisteen etupuolella olevaan kohtaan vetoaisaa mukaan lukematta 2,04 m
4) muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta 12,50 m

Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

1) henkilö- tai linja-auton (M luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä sekä pakettiauton (N1-luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä 18,75m
2) henkilöauton (M1-luokka) taikka pakettiauton (N1-luokka) tai N2- luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin 1, 3, 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,50 m
3) N3 –luokan kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 23,00 m
4) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 20,75 m
5) muu kuin 2, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu kuorma-auton (N2- ja N3- luok-ka) ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmä 34,50 m
josta mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa 29,24 m

Jos linja-autoon on kiinnitetty suksilaatikko tai muu irrotettava varuste, linja-auton ja siihen kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää tässä pykälässä säädettyjä mittoja.

Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitetuilla aerodynaamisilla laitteilla, saavat direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat, kuormatilan sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys on sallittua vain, jos se on välttämätöntä, jotta tällaiset laitteet voidaan liittää ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien takaosaan, eikä se saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen.

Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 9 a artiklassa tarkoitetuilla ohjaamoilla, saavat direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat, kuormatilan sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys ei saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen.

Perävaunu tai ajoneuvoyhdistelmä, jossa kuljetetaan 45 jalan mittaista konttia tai pituudeltaan 45 jalan mittaista vaihtokoria osana mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettua intermodaalikuljetusta, saa ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat 15 senttimetrillä.

Tavarankuljetukseen käytettävään ajoneuvoon saa kiinnittää kuormatilan taakse kyseisen ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys, jos:

1) tavarankuljetukseen käytettävissä oleva tila ei kasva;

2) muuta yleisesti sallittua mittaa kuin pituus ei ylitetä;

3) tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon leveyttä ei ylitetä;

4) ajoneuvo, johon on kiinnitetty tässä tarkoitettu ajoneuvo tai työväline täyttää sille säädetyt tai määrätyt taka-alleajosuojausta koskevat vaatimukset;

5) valojen ja takarekisterikilven näkyvyyttä ja näkyvyyskulmia koskevat vaatimukset täyttyvät joko ajoneuvon omilla valaisimilla ja rekisterikilvellä tai tätä tarkoitusta varten asennetuilla lisävalaisimilla ja -rekisterikilvellä; ja

6) ajoneuvon taakse kiinnitetystä ajoneuvosta tai työvälineestä ei aiheudu vaaraa.

26 §
Ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen

Auton ja puoliperävaunun enintään 16,50 metrin pituisen yhdistelmän, auton ja varsinaisen tai keskiakseliperävaunun enintään 18,75 metrin pituisen yhdistelmän sekä 24 §:n 5–7 momentissa tarkoitetun ajoneuvon tai yhdistelmän on kyettävä liikkumaan kumpaankin suuntaan sellaisen koko ympyrän 360 asteen alueella, jonka määrittävät kaksi samankeskistä ympyrää siten, että ajoneuvon uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin. Puoliperävaunuyhdistelmän katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen, jos etäisyys vetotapista kiinteiden teliakseleiden keskiviivaan ei ole suurempi kuin

jossa L on perävaunun leveys.

Auton ja yhden tai kahden perävaunun muodostaman yli 18,75 metriä pitkän yhdistelmän tulee olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 2,00 metrin säteistä kaarta pitkin. Tällaisessa yhdistelmässä käytettävässä puoliperävaunussa tai varsinaisessa perävaunussa etäisyys vetotapista tai etuakseliston kääntöpisteestä yksiakselisen perävaunun taka-akseliin tai useampiakselisen perävaunun taka-akseliston ohjautumattomien akselien keskiviivaan saa olla enintään 8,15 metriä. Jos perävaunun kaikki taka-akselit ovat ohjaavia tai osa akseleista on ohjautuvia taikka jos toisen puoliperävaunun kytkemistä varten taka-akselit ovat taaksepäin siirrettäviä niiden päälle asennetun vetopöydän takia, edellä mainittu mitta saa olla tässä momentissa säädetyn kääntyvyysehdon puitteissa pitempi.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, auton ja yhden tai useamman perävaunun yli 18,75 metriä pitkä yhdistelmä sekä yli 16,50 metriä pitkä auton ja puoliperävaunun yhdistelmä saa olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin 120-asteen käännöksen ja ajoneuvoyhdistelmän jatkaessa suoraan, yhdistelmän sisäsivu kulkee vähintään 4,00 metrin säteistä kaarta pitkin. Mikään perävaunun takakulma ei saa siirtyä yli 0,80 metriä ulkokaarteen suuntaan lähdettäessä tähän käännökseen. Jos edellä tarkoitettu perävaunun sivusiirtymä on alle 0,80 metriä, saa yhdistelmän sisäsivu kulkea sen erotuksen verran 4,00 metrin säteistä kaarta pienempisäteistä kaarta pitkin, kuin mitä takakulman sivusiirtymä alittaa 0,80 metriä. Yhdistelmän sisäsivun tulee kuitenkin kulkea vähintään 3,7 metrin säteistä kaarta pitkin. Kuljetuksessa tulee pitää mukana kääntyvyyden täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon ja yhdistelmän tekniset tiedot. Tämän momentin mukaisesti kääntyvässä kuljetuksessa kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta ajoradan sivuilla oleviin rakenteisiin.

Edellä 1–3 momentissa mainituissa ajoneuvoyhdistelmän 16,50 ja 18,75 metrin mitoissa ei oteta huomioon 24 §:n 5 ja 6 momentissa tarkoitettuja suurimpien sallittujen mittojen ylitystä.

Jos yhdessä tai useammassa ohjaamattomassa tai ohjautumattomassa teliakselissa on akselinnostolaite, otetaan 1–3 momentin vaatimuksia sovellettaessa huomioon ne akselinnostolaitteiden asennot, jotka parantavat kääntyvyyttä hitaassa nopeudessa.

27 §
Massoja ja mittoja koskevien säännösten soveltaminen muihin ajoneuvoihin

Muiden kuin 20–23, 23 a, 24 ja 25 §:ssä tarkoitettujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoihin ja päämittoihin sovelletaan 27 a ja 28–30 §:ssä säädetyin poikkeuksin, mitä 19 a, 20–23, 23 a, 24, 25 ja 27 a §:ssä säädetään rakenteeltaan mahdollisimman samankaltaisesta ajoneuvosta. Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän ja kevyen nelipyörän päämitoista säädetään kuitenkin 27 a §:ssä. Traktorin ja perävaunun yhdistelmään ei sovelleta 24 §:n 3 momentin 1 ja 3–5 kohtaa.

Metalliteloin varustetun ajoneuvon massa saa olla enintään 20 tonnia.

32 §
Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot

Henkilö- ja pakettiautoon (M1- ja N1-luokka) sekä erikoisautoon saa kytkeä O1- tai O2-luokan keskiakseliperävaunun, O2-luokan puoliperävaunun taikka O2-luokan varsinaisen perävaunun. Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun jarrujärjestelmän on oltava kyseiseen kytkentään soveltuva sekä täytettävä perävaunun ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet tekniset vaatimukset. Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2011, on täytettävä 1 päivänä tammikuuta 2011 tai tätä myöhemmin voimassa olleet jarrujärjestelmää koskevat tekniset vaatimukset.

Linja-autoon (M2- ja M3-luokat) saa kytkeä keskiakseliperävaunun tai kaksiakselisen varsinaisen perävaunun.

Kuorma-autoon (N2- ja N3- luokka) saa kytkeä:

1) puoliperävaunun;

2) keskiakseliperävaunun;

3) varsinaisen perävaunun;

4) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu;

5) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu;

6) puoliperävaunun, johon on kytketty keskiakseliperävaunu;

7) puoliperävaunun, johon on kytketty varsinainen perävaunu;

8) puoliperävaunun, johon on kytketty apuvaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu;

9) apuvaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu;

10) varsinaisen perävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu;

11) puoliperävaunun, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun, kuormaamattomana yli 22,00 metrin pituisen yhdistelmän kaikissa ajoneuvoissa on oltava lukkiutumattomat jarrut.

32 a §
Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa

Muun kuin 34 §:ssä tarkoitetun hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista:

1) ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuva suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

2) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75 tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan vetoauton todellisesta massasta;

3) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo on varustettu työntöjarruin, vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa, tai jos vetoautona toimii M1G- tai N1G-luokan ajoneuvo, 1,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa, enintään kuitenkin 3,5 tonnia;

4) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytkettävä perävaunu on varustettu työntöjarruilla, 3,5 tonnia;

5) jos autoon kytkettävä muu hinattava ajoneuvo kuin puoliperävaunu tai sitä vastaava hinattava laite on varustettu jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä, 1,7 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;

6) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytketään perävaunu tai perävaunuja ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.

Puoliperävaunun telille kohdistuva massa saa olla enintään 1,7 kertaa vetoauton suurin tiellä yleisesti sallittu massa.

32 b §
Ajoneuvoyhdistelmän vakausvaatimus

Edellä 32 §:n 3 momentin 7–11 kohdassa tarkoitetun suurimpaan tiellä yleisesti sallittuun massaan kuormatun ajoneuvoyhdistelmän tulee mitoitukseltaan vastata yhdistelmää, jonka ISO-standardin 14791 mukaisissa ajokokeissa tai vastaavissa simuloinneissa ajonopeudella 80 kilometriä tunnissa ja kuormatilan lattiasta 1,3 metrin korkeudella olevalla kuorman painopisteellä mitattava pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumisarvo on enintään 1,90 ja sivuttaiskiihtyvyyden vahvistumisarvo enintään 4,00.

Kuljetuksessa tulee pitää mukana 1 momentissa säädetyn vakausvaatimuksen täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot.

33 §
Auton ja perävaunun kytkeminen

Kytkettäessä perävaunu vetoautoon on varmistauduttava siitä, että:

1) vetävän ajoneuvon ja vedettävän ajoneuvon rakenteet eivät kosketa toisiinsa tavanomaisissa ajotilanteissa;

2) kuljettaja voi nähdä auton ja perävaunun tai perävaunujen sivuille ja seurata takaa tulevaa liikennettä;

3) perävaunun tai perävaunujen jarrut ja valaisimet toimivat säännösten ja määräysten mukaisella tavalla;

4) auton ja perävaunun tai perävaunujen paineilmajarrut on yhteensovitettu säännösten ja määräysten mukaisella tavalla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi yli 20,00 metriä pitkässä kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmässä sekä muussa yli 28,00 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä on oltava:

1) epäsuoran näkemisen laitteet, joilla kuljettaja näkee koko yhdistelmän sisäkaarteen puoleisen sivun ja sen läheisen alueen 26 §:n 2 tai 3 momentin mukaisessa käännöksessä molempiin suuntiin käännyttäessä;

2) vetoautossa kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä ja kaistavahtijärjestelmä;

3) elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja sähköohjatut jarrut kaikissa yhdistelmän ajoneuvoissa;

4) kuljettajalla tieto kullekin yksittäiselle akselille ja telille kohdistuvasta massasta; vetoajoneuvon etuakselin osalta kuitenkin vain, jos akseli on ilmajousitettu.

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua kehittynyttä hätäjarrutusjärjestelmää ja kaistavahtijärjestelmää ja 3 kohdassa tarkoitettua elektronista ajonvakautusjärjestelmää ei kuitenkaan vaadita neli- tai useampiakselisessa autossa, N3G -luokan ajoneuvossa eikä kuorma-auton ja kahden puoliperävaunun yhdistelmässä.

Kuljetuksessa tulee pitää mukana 2 momentissa säädettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi tarvittavat ajoneuvon tekniset tiedot.

36 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen moottorityökoneeseen ja maastoajoneuvoon

Moottorityökoneeseen saa kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä työhön liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden kuljetukseen käytettävän hinattavan ajoneuvon, matkailuperävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen. Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään moottorityökoneen omamassan suuruinen.

Vetotrukkina käytettävään moottorityökoneeseen saa, käytettäessä sitä satama- tai terminaalialueella tyhjien ja kuormattujen perävaunujen tai konttien siirtoon, kytkeä hinattavan ajoneuvon tai hinattavia ajoneuvoja.

Maastoajoneuvoon saa kytkeä perävaunun, jonka kytkentämassa on enintään 1,5 kertaa vetävän maastoajoneuvon omamassan suuruinen.

45 §
Tavarakuljetus

Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35 metrillä. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.

Kuorma saa ajoneuvolle ja ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Jos ajoneuvoyhdistelmä ei täytä 26 §:n 1 tai 2 momentin mukaista kääntyvyysvaatimusta, saa kuorma ulottua ajoneuvon takana kuitenkin enintään yhden metrin ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Ajoneuvossa oleva kuorma saa kuitenkin aiheuttaa ajoneuvolle sallitun suurimman pituuden ylityksen takana silloin, kun ajoneuvoon on kytketty perävaunu. Lisäksi kuorma saa aiheuttaa vetoajoneuvolle sallitun suurimman pituuden ylityksen kuormaukseen ja kuorman purkuun liittyvissä lyhyissä siirroissa. Edellytyksenä suurimman sallitun pituuden ylitykselle on, että kuormaus on tehty niin, että ei muodostu riskiä vetoajoneuvossa olevan kuorman osumisesta perävaunuun eikä siinä olevaan kuormaan. Kuormaus ei muutenkaan saa aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Henkilöauton (M1-luokka) katolla kuljetettavan tavaran massa saa autolle sallittujen massojen rajoissa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta.

Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kilogrammaa tavaraa ja vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä 100 kilogrammaa tavaraa. Tavarankuljetukseen tarkoitetulla polkupyörällä saa henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa kuitenkin olla valmistajan salliman kokonaismassan mukainen, mutta kuitenkin enintään 250 kilogrammaa, jos tavarankuljetukseen tarkoitetun polkupyörän ja sen perävaunun hallittavuus on varmistettava ylimääräisillä pyörillä tai jarrulaitteilla taikka valmistajan muilla ratkaisuilla.

Moottorityökonetta ei saa, lukuun ottamatta 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia perävaunulla, käyttää muihin kuin itse työpaikalla suoritettaviin, työkoneen varsinaisesta käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin.

Kevyellä sähköajoneuvolla henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa saa olla valmistajan ilmoittaman suurimman sallitun massan mukainen, mutta kuitenkin enintään 250 kilogrammaa.

Henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua massaa. Tavarankuljetukseen tarkoitetun ajoneuvon henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa ei kuitenkaan saa ylittää:

1) kolmipyöräisellä tavaramopolla tai tavaramopoautolla 375 kilogrammaa;

2) maantiemönkijällä ja maastomönkijällä 675 kilogrammaa;

3) hyötykolmipyörällä ja tavaranelipyörällä 1 075 kilogrammaa.

46 §
Kuorman sijoittaminen

Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Useamman perävaunun ajoneuvoyhdistelmässä kuorma tulee sijoittaa mahdollisimman eteen koko yhdistelmä huomioiden. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti sallittu.

Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten. Kuormassa olevien esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin.

Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin suuntautuvan voiman. Alaspäin suuntautuva voima saa olla enintään 10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin suuntautuva voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia.

51 b §
Pitkän ajoneuvoyhdistelmän merkinnät

Yli 15,5 metrin pituisessa kuorma-auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostamassa ajoneuvoyhdistelmässä tulee olla E-säännön n:o 70 alkuperäistä versiota tai sitä uudempaa muutossarjaa vastaava tunnuskilpi. Vaihtoehtoisesti ajoneuvoyhdistelmässä saa olla 25 millimetriä levein punaisin päiväloistevärillä maalatuin tai heijastavin reunuksin varustettu vähintään 0,30 metriä kertaa 0,80 metriä mittainen kilpi, jossa on keltaisella heijastavalla pohjalla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva, jonka alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta.

Yli 18,75 metrin pituisessa kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmässä ja muussa yli 25,25 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi olla ajoneuvojen sivuilla heijastavat ääriviivamerkinnät sekä E-säännön n:o 48 6.13 kohdassa tarkoitetut vapaaehtoiset äärivalaisimet ajoneuvoyhdistelmän viimeisessä perävaunussa.

Yli 25,25 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä tulee olla vähintään 0,45 neliömetrin suuruinen, väriltään ja heijastuvuusominaisuudeltaan E-säännön n:o 70 vaatimusten mukainen kilpi, johon on vähintään 200 millimetriä korkein kirjaimin merkitty suomenkielinen teksti ”PITKÄ”, ruotsinkielinen teksti ”LÅNG” tai englanninkielinen teksti ”LONG”. Kilvessä saa lisäksi olla musta ajoneuvoyhdistelmän kuva, jonka alla saa olla merkintä yhdistelmän pituudesta. Tässä momentissa tarkoitetulla kilvellä saa korvata 1 momentin mukaisen kilven.

52 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen otettavaksi käyttöön massoja ja mittoja koskevista säännöksistä poiketen

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää yksittäistä ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää koskevan poikkeuksen 20, 21, 23, 23 a, 24–26, 31, 32, 32 a ja 32 b §:n säännöksistä, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että poikkeuksen myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. Poikkeus voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja.

57 §
Siirtymäsäännökset

Asetuksen 5 §:ssä tarkoitettua joutokäyntikieltoa sovelletaan hälytysajoneuvoihin ja luvanvaraisessa liikenteessä oleviin moottoriajoneuvoihin 1 päivästä lokakuuta 1993.

Asetuksen 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun neliakselisen autoon, joka on otettu ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1994 sovelletaan 31 päivä joulukuuta 1993 voimassa olleita ajoneuvon massaa koskevia säännöksiä. Ennen sanottua päivää käyttöön otetun auton tulee täyttää myös 31 päivänä joulukuuta 1993 voimassa olleet säännökset moottorikäyttöisen ajoneuvon äärimmäisten akselien välistä riippuvasta kokonaismassasta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa tai, jos erillistä hyväksymistä ei vaadita, liikenteessä käytettyä ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten tai tämän asetuksen mukaisin ehdoin.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2019.

Jos perävaunu on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, sovelletaan asetuksen 22 §:ää 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien.

Jos apuvaunu on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, sovelletaan asetuksen 33 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädettyä vaatimusta elektronisesta ajonvakautuksesta 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien.

Sen estämättä, mitä asetuksen 23 §:n 1 momentissa säädetään auton ja puoliperävaunun yhdistelmän massasta, saa auton ja puoliperävaunun yhdistelmään soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita auton ja puoliperävaunun massaa koskevia säännöksiä 31 päivään joulukuuta 2023 saakka, jos perävaunu on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019.

Jos vetävä tai vedettävä ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 2019, tulee auton ja perävaunun tai useamman perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän täyttää 23 §:n 3 momentissa säädetty vaatimus vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summasta 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien.

Neuvoston direktiivi 96/53/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 59.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Erityisasiantuntija
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.