3/2019

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Puolustusministeriön hallinnonalalla toimii puolustustutkimuksen edistämiseksi maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) toimia neuvottelukunnan toimialaan kuuluvan tutkimustoiminnan asiantuntijaverkostona;

2) edistää neuvottelukunnan toimialaan kuuluvaa tutkimustoimintaa ja -yhteistyötä;

3) tehdä rahoitusesityksiä puolustusministeriölle tutkimushankkeiden toteuttamiseksi;

4) suorittaa muut puolustusministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä tarvittava määrä eri tieteenaloja ja viranomaisia edustavia jäseniä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa tieteellisen tutkimustoiminnan yleistä tuntemusta. Jäsenet edustavat neuvottelukunnan toimialan ja tehtävien kannalta tarpeellisia tieteenaloja ja viranomaisia.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvottelukunnan toimintaan, puolustusministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Työvaliokunta ja jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Neuvottelukunta voi kutsua sen jäseniksi myös puolustusministeriön hallinnonalan suunnittelu- ja tutkimustoimialaa edustavia henkilöitä.

Neuvottelukunta voi asettaa toimialansa ja tehtäviensä kannalta tarpeellisen määrän jaostoja. Neuvottelukunta määrää jaostoille puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jaoston toiminnan kannalta tarvittavan määrän jäseniä.

Neuvottelukunta antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet työvaliokunnan ja jaostojen tehtävistä ja niiden toteuttamisesta.

5 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta, työvaliokunta ja jaostot kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolmannes jäsenistä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Neuvottelukunta, työvaliokunta ja jaostot voivat kuulla asiantuntijoita. Neuvottelukunta antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet asioiden käsittelystä työvaliokunnassa ja jaostoissa.

6 §
Sihteeristö

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka puolustusministeriö nimittää virkaan. Pääsihteeriä nimitettäessä on asiassa hankittava neuvottelukunnan lausunto. Neuvottelukunnalla voi lisäksi olla muita puolustusministeriön hallinnonalan tähän tehtävään osoittamia pää- tai sivutoimisia sihteereitä.

7 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan, työvaliokunnan ja jaostojen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja asiantuntijalle maksettavista kokouspalkkioista ja korvauksista päättää puolustusministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (1018/2009).

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2019

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.