1391/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut luvat, ilmoitukset, tarkastukset, pelastussuunnitelmat, tutkinnot ja pätevyyskokeet, pätevyys- ja muut todistukset, siirtotodistukset, turvallisuusselvitykset, vahvistamiset, hyväksymiset sekä muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia;

b) vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuotteita;

c) vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeitä;

d) räjähteiden valmistusta, varastointia, maahantuontia ja siirtoa;

e) pyroteknisiä välineitä;

f) ilotulitteiden valmistusta ja maahantuontia ja ilotulitteisiin liittyvää toimintaa;

g) ilotulitusnäytöksen järjestämistä;

h) tarkastuslaitoksia;

2) kemikaalilaissa (599/2013) ja biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiasetus, ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä mainittujen arviointien, hyväksymisten, lupien, vastavuoroisten tunnustamisten ja ilmoitusten käsittely, pätevyyden todentaminen ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) biosiditehoaineita;

b) biosidivalmisteita;

c) kemikaalilain 22 §:n mukaisesti toimitettuja tietoja;

3) kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1563/2011) ja kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009, jäljempänä kasvinsuojeluasetus, mainittujen hakemusten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

a) tehoaineen arviointia;

b) kasvinsuojeluaineen hyväksyntää tai luokituksen tarkistamista;

c) tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavien kokeiden lupaa;

d) kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksymistä;

e) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan koulutuksen järjestäjän ja koulutusohjelman hyväksymistä;

f) kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevan tutkinnon järjestäjän hyväksymistä;

g) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajan hyväksymistä;

4) pesuaineista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

5) orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjaus-maalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (837/2005) mainittujen poikkeushakemusten käsittely;

6) kaivoslaissa (621/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset, pätevyyskokeet, todistukset, päätökset, louhintakorvauksen vahvistamiset ja tarkistamiset, tarkastukset sekä siirrot, vakuuden antamiset ja muutokset siltä osin kuin ne koskevat:

a) varausta;

b) malminetsintää;

c) kullanhuuhdontaa;

d) kaivostoimintaa;

e) kaivosturvallisuutta;

7) mittauslaitelaissa (707/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) huoltoliikkeitä;

c) mitta-astioina käytettäviä pulloja;

8) jalometallituotteista annetussa laissa (1029/2000) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset ja ilmoitukset siltä osin kuin ne koskevat:

a) jalometallituotteessa käytettäviä leimoja;

b) tarkastuslaitoksia;

9) painelaitelaissa (1144/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) painelaitteita;

10) sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, tutkinnot ja hyväksymiset sekä niitä koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) sähköalan töitä;

b) sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä;

c) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta;

d) sähköturvallisuustutkintoa;

e) pätevyydenarviointilaitoksia, valtuutettuja laitoksia tai valtuutettuja tarkastajia;

11) hissiturvallisuuslaissa (1134/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, tutkinnot ja hyväksymiset sekä niitä koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) hissialan töitä;

b) hissiturvallisuustutkintoa;

c) pätevyydenarviointilaitoksia, valtuutettuja laitoksia tai valtuutettuja tarkastajia;

12) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, muutokset, luokitukset ja luokitusten hyväksymiset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) muita kuin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pakkauksia ja säiliöitä;

c) vaarallisten aineiden luokitusta;

13) konttilaissa (762/1998) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset,

muutokset ja peruutukset siltä osin kuin ne koskevat tarkastuslaitoksia;

14) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, muutosilmoitukset, hyväksymiset, todistukset ja todistusten uusimiset silloin, kun ne koskevat:

a) sammutuslaitteistoalan, sähkölaitekytkinalan ja ajoneuvojen ilmastointilaitealan sekä liuotinalan pätevyyskokeenjärjestämistä;

b) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, mukaan lukien kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksikköjen sammutuslaitteistojen, ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä sähköisten kytkinlaitteiden asennusta, kunnossapitoa, huoltoa, korjausta ja käytöstä poistamista sekä liuottimien talteenottoa;

15) pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007) mainitut hyväksymiset, ilmoitukset, tutkinnot ja kokeet, pätevyystodistukset, uusinnat ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) kiinteästi asennettavia palonilmaisulaitteistoja ja vastaavia järjestelmiä sekä automaattisia sammutuslaitteistoja sekä näiden laitteistojen ja järjestelmien asennus- ja huoltotöitä tekeviä liikkeitä;

b) käsisammuttimia ja niiden huolto- ja tarkastusliikkeitä;

c) pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavia arviointi-laitoksia;

d) palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia suorittavia tarkastuslaitoksia;

16) kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut kuluttajaturvallisuuslain 33 §:ssä tarkoitetut tarkastukset;

17) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaiset päätökset ja lausunnot siltä osin kuin ne koskevat akkreditointia ja siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia.

3 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perii 2 §:ssä mainituista suoritteista tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset omakustannusarvoon perustuvat maksut. Työajan ollessa maksun perusteena vähimmäisveloitus on tunti. Maksutaulukon mukainen lisämaksu peritään kultakin alkavalta tunnilta.

Puutteellisen valmistelun takia peruuntuneen tarkastuksen maksu peritään tehtyä työmäärää vastaavasti tuntiperusteisen lisämaksun mukaan. Peruutetun tai muuten rauenneen tai keskeytyneen ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus. Hylkäävästä päätöksestä ja tarkastuksesta peritään maksu täysimääräisenä.

Edellä 2 §:n 2 ja 3 kohdassa sekä 6 kohdan b ja c alakohdissa mainittujen suoritteiden perusmaksu voidaan kokonaan tai osittain periä ennakkoon. Peruutetun tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyn hakemuksen ennakkoon maksetusta perusmaksusta palautetaan muu kuin tehtyä työmäärää vastaava osuus.

Maksu 2 §:n 2 kohdassa mainituista suoritteista voidaan jättää perimättä kokonaan tai osittain, jos kemikaalin tai biosidivalmisteen käyttö on vähäistä tai on jokin muu syy, jonka vuoksi maksua voidaan kemikaalilain 54 §:n 2 momentin nojalla pitää kohtuuttomana.

Edellä 2 §:n 3 kohdan b alakohdassa mainituista suoritteista perittävässä maksussa otetaan lisäksi huomioon kasvinsuojeluaineista annetun lain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetut alennukset.

Suoritteesta perittävää perusmaksua voidaan alentaa, jos suoritteen aikaansaamiseksi tarvittava työmäärä eroaa merkittävästi omakustannushinnan perusteena käytetystä työajasta.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamat maksut sen muilta ostamista suoritteen tuottamiseen tarvittavista tavaroista ja palveluista sekä mahdolliset ilmoitus- ja kuulutuskulut peritään erikseen täysimääräisinä. Lisäksi peritään käsittelykuluna maksu, joka on määrältään puolet voimassaolevasta tuntimaksusta.

Akkreditointia koskevasta pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakreditoinnista ei peritä hakemusmaksua. Keskeytyneestä arvioinnista peritään aiheutuneet kustannukset.

Akkreditointi- ja arviointipalvelun teknisestä arvioinnista perittävän maksun yhteydessä ei peritä käsittelykulua.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat selvitykset, tutkimukset ja lausunnot;

2) henkilöstön käyttö viraston ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut sekä FINAS-akkreditointipalvelun koulutuspalvelut;

4) julkaisut;

5) ilmoitustilan myynti viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

10) muut erikseen tilatut tai sovitut palvelut.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tämän asetuksen tullessa voimaan, peritään asian vireille tullessa voimassa olleiden maksujen suuruinen maksu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitussihteeri
Sami Teräväinen

Liite: Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.