1389/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2019

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kiinteistötietojärjestelmän ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita sekä avioliiton esteiden tutkintaa, avioliittoon vihkimistä, parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa ja parisuhteen rekisteröintiä koskevia suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionviraston tuottamiin vastaaviin suoritteisiin.

2 §
Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 72 §:n perusteella väestötietojärjestelmän tiedoista ja niiden ylläpidosta vastaaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet;

4) isyyslaissa (11/2015) ja äitiyslaissa (253/2018) tarkoitetut vanhemmuuden tunnustamisen vahvistamista sekä kuulemisen toimittamista koskevat asiat;

5) etu- ja sukunimilain (946/2017) 28 §:ssä tarkoitetut ilmoitus- ja hakemusasiat.

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

5) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

6) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

7) muut kuin 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetut etu- ja sukunimilain mukaiset hakemusasiat;

8) päätös holhoustoimesta annetun lain (442/1999, jäljempänä holhoustoimilaki) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

9) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

10) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

11) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

12) holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitetusta holhousasioiden rekisteristä lakiin tai asetukseen perustuvaan käyttötarkoitukseen annettava ote;

13) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

14) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

15) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

16) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

17) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) sekä holhoustoimilaissa tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

18) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös;

19) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

20) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

21) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

22) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

23) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta;

24) perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen perintötodistus;

25) tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (1161/2018) 3 §:ssä tarkoitettu monikielinen vakiolomake.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatti perii väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 72 §:n perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita koskevat tiedot;

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) holhoustoimilain 12 ja 15–17 §:n mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset;

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2–4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut;

2) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

3) liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden laskuttamisesta aiheutuvat lisäpalvelut;

4) maistraattien hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista väestötietopalveluista perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa, mikäli kyse on tieteellistä tutkimusta varten annettavista palveluista.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta, edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti tai holhoustoimilain 15–17 §:n mukaisesta edunvalvojan tehtävää koskevasta päätöksestä ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 029 euroa vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Viranomaisen toimivalta

Maistraateilla on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maistraattien julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

I YHTEISKUNNAN TIETOHUOLTOPALVELUT

1. VTJ OTANNAT JA POIMINNAT (VTJkyselyn POIMINTAKYSELYT)

Sopimuskohtainen toimitusmaksu:

- yksittäisessä poiminnassa 130 €/toimitus

- jatkuvassa sopimussuhteessa 200 €/vuosi

Otanta- tai poimintakohtaiset tietoyksikkömaksut

Väestötietojärjestelmän tiedot:

Tietoyksikköjä

1 – 1 000 0,25 €/tietoyksikkö

1 001 – 2 000 0,16 €/tietoyksikkö

2 001 – 3 000 0,13 €/tietoyksikkö

3 001 – 4 000 0,11 €/tietoyksikkö

4 001 > 0,09 €/tietoyksikkö

Maksut sisältävät tietojen toimituksen tiedostona tai yksinä tarroina taikka paperiluettelona.

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2. ASUKASTIETOPALVELU

2.1. Asukasluettelo

Luettelo rakennuksen asukkaista.

Asukasluettelo 0,30 €/asukas

Vähimmäisveloitus 15 €/asiakas

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2.2. Jatkuva asukastietopalvelu

Asukasluettelon ja sen muutostietojen jatkuva toimitus väestötietojärjestelmän osoitetietojen ylläpitoon ja tarkistamiseen liittyvää yhteistyötä varten.

Huoneistojen lukumäärän mukaan:

Huoneistoja

1–25 7 €/toimitus

26–50 10 €/toimitus

51–100 18 €/toimitus

101–200 26 €/toimitus

201–400 36 €/toimitus

401–700 53 €/toimitus

701–1 000 70 €/toimitus

1 001–1 500 105 €/toimitus

1 501–2 000 142 €/toimitus

2 001–2 500 176 €/toimitus

2 501–3 000 265 €/toimitus

3 001– 353 €/toimitus

Toimitettaessa asukasluettelon muutostietoja linjasiirtona ylläpidettävään rekisteriin peritään rekisterin kokoon perustuva kiinteä vuosimaksu 0,20 €/asukas/vuosi ja rekisterin perustietojen toimituksesta 1760 €.

Mahdolliset ulkopuolisen yhteistyökumppanin käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa erikseen.

2.3. Asukaskysely-palvelu

Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalveluna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoimittajan kyselyjärjestelmän avulla.

Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely

Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely

Tietopalvelutoimittaja veloittaa lisäksi omat maksunsa.

3. TIETOPALVELU TEKNISEN KÄYTTÖYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ MAIST-RAATTIEN ERÄISTÄ HENKILÖREKISTEREISTÄ ANNETUSSA LAISSA SEKÄ HOLHOUSTOIMESTA ANNETUSSA LAISSA MAINITUSTA REKISTERISTÄ

3.1. Avioehtoasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.2. Avoliittoasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.3. Lahjoitusasioiden rekisteri

Yhden asian tai yhden henkilön sisältävä tieto 2 €/yksikkö

3.4. Holhousasioiden rekisteri

Yhden henkilön sisältävä tieto 1 €/yksikkö

Vähimmäisveloitus kaikissa edellä mainituissa 10 €

4. VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAPALVELU

4.1. Ote väestötietojärjestelmästä

Otteen tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella. Väestötietojärjestelmästä annettavia otteita ovat mm. virkatodistus ja kotipaikkatodistus. Manuaalisesti laadittu on ote aina, kun tietoa haetaan muusta rekisteristä.

Sähköinen todistus, jonka asiakas hakee itsepalveluna 6 €/asiakirja

Maistraatin laatima ote 9 €/asiakirja

Otteeseen liitettävä EU:n monikielinen vakiolomake 6 €/asiakirja

Sukuselvitykset ja muut manuaalisesti laaditut otteet 45 €/asiakirja

4.2. Valmis tilasto tai lukumääräselvitys

Väestötietojärjestelmästä säännöllisesti tuotetut tilastot ja lukumääräselvitykset, kuten vuodenvaihteen väkilukutilastot sekä selvitykset rekisteritilanteessa tapahtuneista muutoksista.

Ensimmäinen sivu 3 €/sivu

Seuraavat sivut 1,50 €/sivu

Vähimmäisveloitus 12 €

4.3. Jäljennösten oikeaksi todistaminen

Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettu oikeaksi todistettu jäljennös.

Maksu 9 €/sivu

5. MUU ASIAKIRJAPALVELU

Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 30 €/asiakirja

Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen

yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 15 €/asiakirja

Ote vihkimisoikeusrekisteristä 15 €/asiakirja

Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän

äänioikeusrekisteristä annettava ote 9 €/asiakirja

Ote holhousrekisteristä 15 €/asiakirja

Avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä

kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta 15 €

Aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn sopimuksen mukainen

todistus edunvalvojalle 25 €

II HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

1. LUPA-ASIAT

Päätös holhoustoimilain 34 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisessa lupa-asiassa jaettavan nettovarallisuuden mukaan:

Jaettava varallisuus

0–85 000 € 184 €/päätös

85 001–170 000 € 324 €/päätös

170 001 €– 444 €/päätös

Päätös muussa holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa 184 €/päätös

Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen 184 €/päätös

Holhousviranomaisen suostumus eli lupa holhoustoimilain

53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä 184 €/lupa

2. TILINTARKASTUS

Holhoustoimilaissa ja edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa tarkoitettu tilintarkastus päämiehellä tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan:

Bruttovarat

0–34 000 € 52 €/tilintarkastus

34 001–67 000 € 97 €/tilintarkastus

67 001–135 000 € 146 €/tilintarkastus

135 001–336 000 € 240 €/tilintarkastus

336 001–840 000 € 354 €/tilintarkastus

840 001 €– 454 €/tilintarkastus

Tilintarkastusmaksun määräytymisperusteena olevilla bruttovaroilla tarkoitetaan varoja tilikauden lopussa ennen velkojen vähennystä. Varat koostuvat käteisestä rahasta, talletuksista, arvopapereista, saatavista, kiinteistöistä, irtaimistosta, kuolinpesäosuuksista ja mahdollisista muista varoista.

Holhoustoimilain 55 § 3 mom. tarkoittamasta yleispiirteisestä tilistä peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet.

Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa.

Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi on puolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

3. MAISTRAATIN PÄÄTÖKSET

3.1. Edunvalvojan tai sijaisen määräämistä koskeva päätös

Holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti 113 €/päätös

3.2. Edunvalvojan tehtävää koskeva päätös holhoustoimilain

15–17 §:n mukaisesti 113 €/päätös

4. KÄRÄJÄOIKEUDELLE TEHTÄVÄT HAKEMUKSET

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen

tai edunvalvonnan päättymiseen johtava

käräjäoikeudelle tehtävä hakemus 152 €/hakemus

Edunvalvontaan, edunvalvonnan muuttamiseen

tai edunvalvonnan päättymiseen johtava

käräjäoikeudelle tehtävä hakemus, jonka

käsittely edellyttää holhousviranomaisen

läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 324 €/hakemus

5. MUUT SUORITTEET

5.1. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös

edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n mukaisesti 130 €/päätös

5.2. Edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös

edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 28 §:n mukaisesti 97 €/päätös

Maksua ei peritä holhoustoimilain 17 b § mukaisesta selvityksestä.

Edellä tarkoitettuihin holhoussuoritteisiin liittyvien rekisteriselvitysten hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset maistraatti veloittaa täysimääräisesti erikseen.

III TODISTAJAPALVELUT, VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI –PALVELUT

1. VIHKIMINEN JA PARISUHTEEN REKISTERÖINTI –PALVELUT

Päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain perusteella 60 €/päätös

2. TODISTAJAPALVELUT

Protesti 39 €

Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen ensimmäiseltä lokerolta 78 €

ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 10 €

Ansioluettelon todistaminen 65 €

Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 9 €/allekirjoitus

Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 4 €/sivu

Elossaolotodistus 15 €

Kompetenssitodistus sisältäen asemaa ja

allekirjoitusta koskevan todistuksen 13 €/allekirjoitus

Ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten

poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985)

tarkoitettu todistus (apostille) 13 €

Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistamisen maksu sisältää asiakirjan kopiointikulut sellaisissa tapauksissa, joissa asiakirjasta on mahdollista ottaa kopio maistraatissa tavanomaisella kopiokoneella A 4 tai A 3 kokoiselle paperiarkille.

Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä joudutaan suorittamaan poikkeuksellisen suuritöisiä tarkistuksia tai selvityksiä, peritään niistä lisäksi aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 € / h.

Muusta notaarin todistuksesta peritään todistuksen antamisesta aiheutuneita työkustannuksia vastaava maksu. Työtunnin hinta on 60 € / h. Maksu muusta notaarin todistuksesta on kuitenkin vähintään 10 €.

IV HENKILÖ-, PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT

1. NIMEN MUUTTAMISTA KOSKEVAT HAKEMUKSET

1.1. Etunimiä koskevat hakemukset

Hakemus etunimen muuttamiseksi 45 €

2.1. Sukunimiä koskevat hakemukset

Hakemus sukunimen muuttamiseksi

a) hakemus, jolla otetaan käyttöön henkilöllä aiemmin käytössä ollut sukunimi, jolla luovutaan yhdestä sukunimiyhdistelmän nimestä tai hakemus, jolla luovutaan tai otetaan käyttöön sukunimiyhdistelmän yhdysmerkki 45 €

b) muu hakemus, johon ei sisälly uudissukunimeä 100 €

c) muu hakemus, johon sisältyy uudissukunimi 120 €

2. PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLISET PALVELUT

Perintökaaressa tarkoitettua perukirjan osakastietojen vahvistamista koskevat asiat seuraavasti:

Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina

ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 65 €/perukirja

Osakastietojen vahvistaminen muissa tapauksissa 130 €/perukirja

Peruutetusta tai rauenneesta osakastietojen vahvistamista koskevasta hakemuksesta peritään puolet maksusta.

Seuraavia rekisteröintejä koskevat hakemukset tai ilmoitukset: avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan rekisteröinti, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti, asiakirjan rekisteröinti avoliittoasioiden rekisteriin sekä läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 49 €

Ulosottokaaren mukaisen perinnöstä luopumis-

ilmoituksen tallentaminen 28 €/asiakirja

Eurooppalainen perintötodistus 160 €

Muulle kuin hakijalle annettava jäljennös eurooppalaisesta perintötodistuksesta 27 €

Eurooppalaisen perintötodistuksen jäljennöksen

voimassaoloajan pidentäminen 27 €

V MUUT PALVELUT

Muiden julkisoikeudellisten tuotteiden ja palveluiden kustannukset maistraatti veloittaa tapauskohtaisesti erikseen. Työtunnin hinta on 60 €/tunti.

Maksullisen suoritteen laskuttamisesta veloitetaan laskutusmaksuna muissa kuin holhoustoimen suoritteissa (osa II) ja henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa suoritteissa (osa IV) 5,50 €.

Jos asiakirja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä postiennakkona, kirjattuna kirjeenä tai saantitodistuksin, veloitetaan toimitustavasta aiheutuva maksu.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.