1388/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa (1287/2004) tarkoitetun kriisinhallintaan ulkomailla osallistuvan palkkaluokasta, olosuhde-, asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksista sekä tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.

2 §
Palkkaluokat

Tehtävän vaativuuteen perustuvista palkkaluokista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

Työnantaja sijoittaa tehtävät palkkaluokkiin. Tehtävän vaativuuden muuttuessa olennaisesti ja muuten kuin tilapäisesti palvelussuhteen aikana tehtävä sijoitetaan tarvittaessa palkkaluokkaan uudestaan.

3 §
Vajaan kalenterikuukauden palkka

Vajaalta kalenterikuukaudelta maksetaan palkka kalenteripäivien mukaisesti siten, että kalenteripäivän palkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteripäivien lukumäärällä.

4 §
Olosuhdekorvaus

Muulle kuin sihteeristötehtävässä olevalle maksetaan jokaiselta palvelussuhteen päivältä tehtävän toimialueen terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista 15 euroa olosuhdekorvausta.

Jos palvelussuhteessa oleva ei ole oikeutettu saamaan siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulta taholta erityisten kustannusten tai elinkustannusten lisäyksen kattamiseksi taikka toimialueen terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista päivärahaa tai muuta korvausta, hänelle maksetaan tämän asetuksen liitteen mukaista olosuhdekorvausta.

Jos palvelussuhteessa oleva ei ole oikeutettu saamaan 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa tai muuta korvausta ja hän on kriisinhallintatehtävässä maassa, jossa toimii Euroopan unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka koskevien määräysten ja säännösten nojalla perustettu operaatio, hänelle maksetaan samansuuruista olosuhdekorvausta kuin siinä toimivalle. Korvauksesta tehdään samat majoitusta, muonitusta ja muita etuja koskevat vähennykset, jotka Euroopan unioni tekee korvauksestaan. Jos Euroopan unioni päättää operaationsa palvelussuhteen aikana, korvausta maksetaan samansuuruisena palvelussuhteen loppuun asti.

Jos palvelussuhteessa oleva ei ole oikeutettu saamaan 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa tai muuta korvausta ja hän on Euroopan unionin turvallisuusalan uudistusta koskevan Security Sector Reform (SSR) -mekanismin tai nopean toiminnan valmiuksien Civilian Response Team (CRT) –mekanismin kautta toteutettavassa tehtävässä maassa, jossa ei toimi 3 momentissa tarkoitettu operaatio, hänelle maksetaan olosuhdekorvausta 135 euroa jokaiselta palvelussuhteen päivältä. Olosuhdekorvausta voidaan korottaa, jos palvelusolosuhteet sitä edellyttävät.

5 §
Palkan ja olosuhdekorvauksen maksaminen

Kuukausipalkka ja olosuhdekorvaus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä.

6 §
Asuntokorvaus

Asuntokorvauksena maksetaan asunnon vuokra sekä asuntoon liittyvät kiinteät kulut, jotka eivät määräydy henkilön oman kulutuksen mukaan. Lisäksi asuntokorvauksena maksetaan väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei ole henkilön käytettävissä. Kulut ja kustannukset maksetaan korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Asuntokorvauksen enimmäismääriin sovelletaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) liitteen 9 mukaisia vuokrakattoja luokassa ”ei kotiedustusta”.

Asuntokorvauksen omavastuuosuus määräytyy sen mukaan, mitä mainitussa liitteessä asetetaan vuokrakatoksi Brysselissä asuvalle 1–2 aikuisen kotitaloudelle luokassa ”ei kotiedustusta”.

7 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis- ja lukukausimaksut. Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1 050 euroa lukuvuodelta. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 525 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten palvelussuhteessa olevalle maksetaan kutakin lasta kohden 370 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukiokoulutuksesta tai ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Palvelussuhteessa olevan omavastuuosuus on kuitenkin 370 euroa vuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun.

8 §
Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Kolme vuotta täyttäneen lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 3 100 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä on 7 400 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien.

Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 1 550 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä on 3 700 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos palvelussuhteeseen otetulla tai hänen puolisollaan on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.

Lapsen muuttaessa pois sihteeristön sijaintipaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin, omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.

9 §
Matkakustannusten korvaus ennen palvelussuhteeseen ottamista

Henkilölle maksetaan ennen palvelussuhteen alkamista matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti matkasta:

1) siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon järjestämään haastattelutilaisuuteen;

2) työnantajan järjestämään lähtövalmistelutilaisuuteen; ja

3) työnantajan järjestämään, tehtävän edellyttämän fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

10 §
Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen aikana

Palvelussuhteessa olevalle maksetaan palvelussuhteen alkaessa matkasta kotipaikkakunnalta siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämälle toimialueelle, palvelussuhteen päätyessä matkasta toimialueelta kotipaikkakunnalle ja palvelussuhteen aikana tapahtuvasta työnantajan määräämästä matkasta kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti:

1) matkustamiskustannusten korvausta;

2) majoittumis- tai hotellikorvausta; ja

3) erilliskorvausta passi- ja viisumimaksuista, välttämättömistä lääke- ja rokotusmaksuista, hotellimajoituksen yhteydessä perittävästä tallelokerovuokrasta sekä muista pakollisista edellisiin verrattavista maksuista.

Palvelussuhteessa olevalle korvataan jokaista alkavaa kuuden kuukauden palvelussuhteen jaksoa kohden yksi edestakainen matka 1 momentissa tarkoitetulta toimialueelta hänen kotipaikkakunnallaan tai sitä lähinnä sijaitsevalle lento-, rautatie- tai linja-autoasemalle taikka hänen työnantajansa päätoimipaikkaan Suomeen lyhintä tietä ja edullisinta matkustustapaa käyttäen. Korvauksen hakumenettelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa matkakustannusten korvaamista koskevaa valtion virkaehtosopimusta.

11 §
Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen päättymisen jälkeen

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen palvelussuhteessa olleelle maksetaan matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevan matkakustannusten korvaamista koskevan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti työnantajan järjestämään:

1) palaute- ja raportointitilaisuuteen; ja

2) fyysisen ja psyykkisen terveyden toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tutkimukseen.

12 §
Korvausten toissijaisuus

Siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon maksaessa takautuvasti palvelussuhteessa olevalle erityisten kustannusten ja elantokustannusten lisäyksen kattamiseksi tai tehtävän toimialueen terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista päivärahan tai muun korvauksen, peritään häneltä 4 §:n 2–4 momentin tai tämän asetuksen liitteen mukaisesti maksetun olosuhdekorvauksen määrä takaisin.

Kyseisen tahon maksaessa palvelussuhteessa olevalle matkakustannusten korvausta, maksetaan hänelle enintään tässä asetuksessa säädettyjen matkakustannusten korvausten ja kyseisen tahon maksaman matkakustannusten korvauksen erotus.

13 §
Varusteet

Palvelussuhteen aikana siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun tahon edellyttämä tai työnantajan määräämä vaatetus ja henkilökohtainen varustus annetaan henkilön käyttöön vastikkeetta tai niiden hankinta korvataan esitettyjen asianmukaisten kuittien perusteella, työnantajan erillisen päätöksen mukaisesti.

Palvelussuhteen päättyessä varusteet on luovutettava takaisin työnantajalle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annettu sisäasiainministeriön asetus (35/2005).

Jos tämän asetuksen mukainen olosuhdekorvaus on asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista olosuhdekorvausta pienempi, maksetaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista olosuhdekorvausta nimittämiskirjan mukaisen palvelussuhteen ajan loppuun asti.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Erityisasiantuntija
Nina Routti-Hietala

Liite

Palkkaluokat ja olosuhdekorvaukset

1. Palkkaluokat
Palkkaluokka Palkka/kuukausi
10 10 926,54 euroa
9 9 834,11 euroa
8 8 859,56 euroa
7 7 981,59 euroa
6 7 179,97 euroa
5 6 488,88 euroa
5 a 6 144,14 euroa
4 5 799,40 euroa
3 5 332,33 euroa
2 4 904,19 euroa
1 4 514,97 euroa
2. Olosuhdekorvaukset
2.1 Maa/operaatio Olosuhdekorvaus/palvelussuhteen päivä
Afganistan 194,56 euroa
Kenia 132,82 euroa
2.2 Sihteeristötehtävät
Bryssel 138,15 euroa
Geneve 169,82 euroa
Riika 129,10 euroa
Strasbourg ja Wien 133,63 euroa
Varsova ja Vilna 120,05 euroa
2.3 Pelastusalan henkilöstö pelastuslain (379/2011)
38 §:n mukaisissa tehtävissä 135,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.