1387/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen

(1078/2013) 54 §,

muutetaan 1, 3, 4, 4 a, 8, 14, 16, 18, 21, 22, 41, 42, 45, 48, 51, 53 ja 57 §

sellaisena kuin niistä ovat 1, 8, 21, 41 ja 42 § asetuksessa 353/2015, 3 ja 16 § asetuksessa 781/2015, 4 § asetuksessa 1518/2016, 4 a § asetuksessa 397/2017 sekä 14, 18, 22, 45, 48, 53 § asetuksessa 945/2017, sekä

lisätään 7 a §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön osastoista ja erillisistä yksiköistä sekä niiden tehtävistä, eräiden virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Tämän työjärjestyksen säännökset koskevat soveltuvin osin ministeriön rajavartio-osastona toimivaa Rajavartiolaitoksen esikuntaa.

Tämän työjärjestyksen säännöksiä sovelletaan sisäministeriön pelastusosaston yhteydessä toimivan palosuojelurahaston henkilöstön virkasuhteeseen liittyviin asioihin siltä osin kuin niitä ei ole säädetty palosuojelurahaston hallituksen ratkaistavaksi.

Ministeriön suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, menojen hyväksymisestä sekä materiaalitoiminnoista ja sisäisestä valvonnasta määrätään sisäministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännössä.

Sisäministeriön yhteydessä toimii Kriisinhallintakeskus, jonka asemasta, tehtävistä, organisaatiosta ja työjärjestyksestä säädetään laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004). Työjärjestyksen hallinnonalan virastopäällikköä koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin Kriisinhallintakeskuksen johtajaa.

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriön toimialaan kuuluvat keskeiset sekä usean osaston toimialaan kuuluvat asiat. Johtoryhmä arvioi myös toiminnan tuloksellisuutta, ohjaa lainvalmistelua sekä käsittelee ja sovittaa yhteen muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Johtoryhmä käsittelee myös hallinnonalan ja ministeriön toimintaan keskeisesti vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä toimintaa suuntaavat tulossuunnitelmat ja niiden toteuttamisen edellyttämät voimavarat.

Johtoryhmään kuuluvat sisäministeri puheenjohtajana sekä jäseninä kansliapäällikkö, hallinto- ja kehittämisosaston, poliisiosaston, pelastusosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö. Johtoryhmän sihteerin määrää puheenjohtaja. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

4 §
Osastopäällikkökokous

Osastopäällikkökokous sovittaa valmistelevasti yhteen ministeriön johtoryhmän asioita, hallinnonalan ja ministeriön yhteisiä hallinnollisia ja toiminnallisia asioita sekä varmistaa osastojen välisen tiedonkulun ja johtoryhmässä tehtyjen päätösten toimeenpanon. Kokouksessa käsitellään lisäksi säännöllisesti säädöshankkeita ja muita merkittäviä hankkeita eduskunnalle annettavaksi ilmoitettujen hallituksen esitysten valmistelutilannetta. Osastopäällikkökokous toimii myös ministeriön valmiustoimikuntana.

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat kansliapäällikön johdolla ministeriön osastopäälliköt sekä ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö ja viestintäjohtaja. Valmiustoimikunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi valmiuspäällikkö ja valmiuskoordinaattori. Kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtajan määräämä henkilö. Osastopäällikkökokoukseen voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

4 a §
Operatiivinen yhteistyöryhmä

Operatiivinen yhteistyöryhmä sovittaa yhteen sisäisen turvallisuuden operatiivista tilannekuvaa ja hallinnonalan varautumista.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii ministeri ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö. Yhteistyöryhmä jäseniä ovat sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston, rajavartio-osaston, pelastusosaston, poliisiosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö. Lisäksi yhteistyöryhmän jäseniä ovat Poliisihallituksen poliisiylijohtaja, suojelupoliisin päällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö sekä Maahanmuuttoviraston ylijohtaja.

Yhteistyöryhmän sihteerinä toimii valmiuspäällikkö. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä yhteistyöryhmän kokouksissa. Yhteistyöryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.

7 a §
Sisäasiainhallinnon hankintatoimen asiantuntijaverkosto

Sisäasiainhallinnon hankintatoimen asiantuntijaverkoston tehtävänä on hallinnonalan virastojen ja laitosten hankinta-asioiden yhteistyön ja hallinnonalan hankintatoimen kehittäminen sekä ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välisen tiedonkulun varmistaminen.

Sisäasiainhallinnon hankinta-asioiden asiantuntijaverkoston nimeää kansliapäällikkö. Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee sisäasiainhallinnon hallinnonalan hankinta-asioiden asiantuntijaverkostossa käsiteltävät asiat.

8 §
Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä

Ministeriön osastojen, erillisten yksiköiden ja hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan yhteistyöelimenä toimii tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmä.

Tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmän nimeää kansliapäällikkö ja sen puheenjohtajana toimii hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö.

Hallinto- ja kehittämisosasto valmistelee tulossuunnittelu ja -seuranta -työryhmässä käsiteltävät asiat. Tulossuunnittelu ja -seuranta ryhmän alaisuudessa toimii ministeriön tulossuunnittelu ja -seuranta -ryhmä, jonka asettaa hallinto- ja kehittämisosasto.

14 §
Pelastusosaston tehtävät

Pelastusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pelastustointa;

2) hätäkeskustoimintaa, Hätäkeskuslaitosta ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

3) Pelastusopistoa ja sen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

4) pelastusalan ammattikorkeakoulutukseen tarkoitettujen määrärahojen käyttöä kuultuaan asiasta Pelastusopistoa, Poliisihallitusta ja Poliisiammattikorkeakoulua;

5) Pelastusopistoa, pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita ja pelastuslaitoksia edustavien Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten nimeämistä;

6) pelastusalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelijamääristä päättämistä;

7) palosuojelurahastoa lukuun ottamatta 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa mainittuja asioita;

8) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitettua pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka pelastuslain mukaisesti kuuluvat Rajavartiolaitokselle;

9) siviilivalmiutta;

10) aluehallinnon yhteistä varautumista poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin sekä siihen liittyviä keskushallinnon tehtäviä;

11) hengenpelastusmitaleja;

12) Suomen Punaista Ristiä.

Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta, talousarviota, yhteistyöryhmän asettamista, sekä muita Hätäkeskuslaitoksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita osaston tulee käsitellä yhteistyössä poliisiosaston kanssa.

Pelastustoiminnan johtamisesta onnettomuustilanteissa säädetään erikseen.

16 §
Rajavartio-osaston tehtävät

Rajavartio-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) rajojen valvontaa;

2) rajatarkastuksia;

3) meripelastusta;

4) Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa;

5) ympäristövahinkojen torjuntaa avomerellä;

6) aluksen suojapaikkaan ohjaamista sekä

7) edellä tarkoitettuihin asioihin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä ja muuta yhteistoimintaa.

Rajavartio-osasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Rajavartiolaitoksen organisaatiota, aluejakoa, taloushallintoa, tulosohjausta, laillisuusvalvontaa ja hankintoja sekä henkilöstöhallintoa samoin kuin sisäministeriölle Rajavartiolaitoksen toimialalla kuuluvia muita asioita.

Rajavartio-osasto valmistelee ja esittelee rajavartiolain (578/2005) 77 b §:ssä tarkoitetun päätösehdotuksen valtioneuvoston yleisistunnolle sekä kiiremenettelyssä tehtävän sisäministeriön päätöksen virka-avun antamisesta.

18 §
Hallinto- ja kehittämisosaston tehtävät

Hallinto- ja kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä toiminnan kehittämistä sekä yleisten hallintoasioiden hoitoa ja sisäisiä palveluita sekä hallinnonalan asiakirjahallinnon yleistä ohjausta;

2) strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja niihin liittyvää kehittämistä;

3) henkilöstöhallintoa ja -politiikkaa sekä henkilöstön kehittämistä;

4) taajuusasioiden, tietohallinnon, tietosuojan ja digitalisaation yleistä kehittämistä ja ohjausta, hallinnonalan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämistä ja varmistamista sekä tietohallintoyhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan edistämistä;

5) ministeriön ja sen hallinnonalan turvallisuusasioiden yleistä ohjausta, valvontaa ja kehittämistä sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamista ministeriössä ja sisäasiainhallinnossa;

6) hallinnonalan ja ministeriön taloussuunnittelua, talousarvion soveltamista sekä talousarviolainsäädännön mukaisia kertomuksia, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtäviä, taloushallintoa ja sisäisen valvonnan periaatteita sekä palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa;

7) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanoa sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelua;

8) tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia sekä talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla;

9) hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

10) aluejakojen ja alueellistamisen yhteensovittamista;

11) sisäisen turvallisuuden kohdealueen arkkitehtuuria;

12) useamman kuin yhden osaston tai erillisen yksikön toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelua ja yhteensovittamista lukuun ottamatta 22 §:n 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita;

13) ministerin, kansliapäällikön ja ministerin erityisavustajien sihteeripalveluja;

14) hallinnonalan virastopäälliköiden palkkausta sekä johtajasopimusten ja karenssisopimusten yhteensovittamista ja laatimisessa avustamista;

15) Suomen lippua ja Suomen vaakunaa, lukuun ottamatta poliisin oikeutta käyttää suorakaiteista valtiolippua;

16) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

17) toimitiloihin ja virastopalveluihin, tietopalveluun ja asiakirjahallintoon, käännös ja tulkkauspalveluihin liittyvää yhteistyötä valtioneuvoston kanslian kanssa;

18) ministeriön johdon avustamista säädöshankkeiden seurannassa, useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvan säädösvalmistelun yhteensovittamisessa ja säädösvalmistelun laadun kehittämisessä;

19) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten yksiköiden avustamista yleisissä oikeudellisissa asioissa, jos asia ei kuulu muun osaston tai erillisen yksikön toimialaan;

20) ministeriötä tai ministeriön virkamiehiä koskevien kanteluiden käsittelyä, ellei asia kuulu muulle osastolle tai erilliselle yksikölle;

21) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleistä kehittämistä ja tarvittaessa osastojen ja erillisten yksiköiden tukemista laillisuusvalvontaan liittyvissä tehtävissä;

22) niitä ministeriön asioita, jotka eivät kuulu muille osastoille tai erillisille yksiköille.

Hallinto- ja kehittämisosasto osallistuu ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavien hankinta-asioiden ja ministeriön sitoutumista edellyttävien toimitila-asioiden valmisteluun yhteistyössä asianomaisen osaston tai erillisen yksikön kanssa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa toimeksiantona saatujen ministeriön hankintojen osalta julkisia hankintoja koskevien menettelyjen noudattamisesta sekä erityisesti kilpailuttamisesta siten kuin ministeriön sisäisessä määräyksessä tarkemmin määrätään. Osasto huolehtii lisäksi ministeriön hankintoja koskevasta sopimustenhallinnasta.

Tämän työjärjestyksen 22 §:ssä säädetään Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtävien hoitamisesta sisäministeriössä.

21 §
Ministeriön viestintäyksikön tehtävät

Ministeriön viestintäyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ylimmän johdon viestintää;

2) ministeriön työyhteisöviestintää;

3) ministeriön mediaviestintää ja -seurantaa;

4) ministeriön verkkoviestintää ja hallinnonalan verkkoviestinnän yhteistä kehittämistä;

5) hallinnonalan konserniviestinnän kehittämistä ja koordinointia;

6) ministeriön sidosryhmäviestintää;

7) ministeriön julkaisutoiminnan kehittämistä;

8) ministeriön visuaalista ilmettä.

22 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa.

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

2) Kriisinhallintakeskuksen tulosohjausta ja laillisuusvalvontaa;

3) sisäasioiden EU-rahastojen valmistelua;

4) Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaistehtäviä;

5) ministerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelua;

6) ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamista;

7) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja muissa kansainvälisissä tuomioistuimissa vireillä olevien ministeriötä koskevien asioiden yhteensovittamista ja oikeuskäytännön seurantaa;

8) ministeriötä koskevien kansainvälisten valvontaelinten antamien suositusten toimeenpanon seurantaa;

9) kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportoinnin valmistelua ja yhteensovittamista ministeriössä.

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston maksatus- ja tarkastustehtävien toimeenpanosta sekä täytäntöönpanokertomusten ja menoilmoitusten valmistelusta säädetään 18 §:n 1 momentin 7 kohdassa.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön muiden kuin kansliapäällikön tai osaston päällikön viran perustamista, lakkauttamista ja nimen muuttamista;

2) muiden kuin valtion talousarviossa eriteltävien virkojen siirtämistä sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvien virastojen kesken;

3) ministeriön yhteisten virkojen ja työsopimussuhteisen henkilön sijoittamista sekä muiden kuin osastopäällikön virkojen siirtämistä ministeriössä;

4) viran haettavaksi julistamista, kun kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön päällikön tai osastoon sijoittamattoman viran täyttämisestä;

5) vaativuustasoon 9 kuuluvien ministeriön virkojen täyttämistä, ellei kysymyksessä ole virka, johon valtioneuvosto nimittää sekä vastaavan työsuhteisen henkilöstön ottamista;

6) palkkausta, kun kysymyksessä on tulosyksikön päällikön virka tai osastoon sijoittamaton virka, sekä valtion virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamiehen kanssa;

7) muiden kuin valtioneuvoston nimittämien ministeriön virkamiesten irtisanomista valtion virkamieslain 25 tai 27 §:n nojalla;

8) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista valtioneuvoston, ministerin tai kansliapäällikön nimittämälle virkamiehelle lukuun ottamatta hallinnonalan virastopäällikköä;

9) ulkomaan virkamatkaa koskevan matkamääräyksen antamista osaston ja erillisen yksikön päällikölle sekä muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä enintään kahdeksi vuodeksi näille virkamiehille;

10) osaston ja erillisen yksikön päällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;

11) nimittämistä sellaisen hallinnonalan virastopäällikön enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ministeriö nimittää;

12) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan;

13) ministeriön tärkeimpiä hankintoja ja hallinnonalan keskitettyjä hankintoja, hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä useamman kuin yhden osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja ministeriön omien toimitilojen vuokrauksissa sekä turvallisuushankintoja;

14) ministeriön ja hallinnonalan yhteisiä tietohallinto- ja digitalisaatiotehtäviä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

15) ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen jakamista;

16) ministeriön sisäistä hallintoa, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

17) neuvotteluvaltuuskunnan asettamista ministeriön toimialan kansainvälisiä sopimusneuvotteluja varten ja kansainvälisten viranomaissopimusten tekemistä silloin, kun sopimus koskee useampaa kuin yhtä osastoa;

18) matkamääräyksen antamista julkisen sektorin ulkopuolisten tahojen rahoittamiin virkamatkoihin;

19) lahjoitetun omaisuuden vastaanottamista.

Toimitilojen hankintamenettelyehdotuksen esittelee kansliapäällikölle kyseisen toimialan tulosohjauksesta vastaavan osaston tai erillisen yksikön päällikkö.

42 §
Osaston ja erillisen yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston päällikkö ratkaisee osaston tehtäviin kuuluvan muun kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävän asian, jos asiaa ei ole tässä työjärjestyksessä määrätty tai muualla säädetty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Osaston päällikkö ratkaisee lisäksi, jollei jäljempänä toisin säädetä, asiat, jotka koskevat:

1) viran haettavaksi julistamista, kun kysymys on osastoon sijoitetun viran täyttämisestä sekä tällaisen viran kohdentamisesta osastolla;

2) enintään vaativuustasoon 8 kuuluvan viran täyttämistä tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista;

3) nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi, kun vastaavaan virkaan nimittää kansliapäällikkö, ministeri tai valtioneuvosto;

4) muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämistä osaston virkamiehelle, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle;

5) osaston virkamiesten sijaisten määräämistä;

6) osaston muun henkilöstön kuin tulosyksiköiden päälliköiden palkkausta;

7) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista muulle kuin 41 §:n 1 momentin 8 kohdassa mainitulle osaston virkamiehelle;

8) kirjallisen huomautuksen antamista osaston virkamiehelle;

9) tulosohjausta sekä osastolle ja sen toimialoille osoitettujen määrärahojen jakamista;

10) menoihin sitoutumista osaston käyttöön annetut määrärahat huomioon ottaen;

11) osaston ja toimialan hankintoja keskitetyt sopimukset huomioon ottaen;

12) valtionhallinnon yhteishankinnan piirissä olevan hankinnan toteuttamista muulla tavalla ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston annettua asiasta lausuntonsa;

13) hankintamenettelyä ministeriön sitoutumista edellyttävissä osaston toimialan toimitilavuokrauksissa;

14) osaston toimialaa koskevaa tiedottamista ja julkaisun julkaisemista ministeriön julkaisusarjassa;

15) kansainvälisten viranomaissopimusten tekemistä ja osaston muuta kansainvälistä yhteistyötä;

16) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua viranomaisen ratkaisua ja 28 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Osastopäällikkö ratkaisee myös asian, jonka osaston muu virkamies saisi tämän työjärjestyksen mukaan ratkaista, jos se osaston toiminnan kannalta tai muutoin on merkittävä.

Osastopäällikkö ratkaisee hallinnonalan virastopäällikköä koskevat sisäministeriön ratkaistavaksi säädetyt henkilöstöasiat lukuun ottamatta virkaan ja määräaikaiseen virkaan nimittämistä, irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä sekä asioita, jotka on säädetty muun virkamiehen ratkaistaviksi. Osastopäällikkö ratkaisee myös sisäministeriölle kuuluvan hallinnonalan virastopäällikköä koskevan virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian. Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä osaston virkamies ratkaisee hallinnonalan virastopäällikön kotimaan ja ulkomaan matkoihin liittyvät matkamääräykset.

Mitä 1–5 momentissa säädetään osaston päälliköstä, koskee soveltuvin osin erillisen yksikön päällikköä.

45 §
Hallinto- ja kehittämisosasto

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan virkaehtosopimuksia;

2) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;

3) muuta kuin kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluvaa sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;

4) todistuksen antamista irtisanoutumisesta kansliapäällikölle sekä osaston ja erillisen yksikön päällikölle.

Hallinto- ja kehittämisosaston henkilöstöasioita hoitavan tulosyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

48 §
Pelastusylijohtaja

Pelastusylijohtaja ratkaisee 42 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) pelastuslain 38 §:ssä tarkoitettua kansainvälistä pelastustoimintaa ja muuta yhteistoimintaa lukuun ottamatta rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvaa asiaa;

2) Hätäkeskuslaitoksen tulosohjausta ja talousarviota sekä Hätäkeskuslaitoksen yleisjärjestelyjä;

3) pelastustoiminnan johtamista pelastuslain 34 §:n 3 momentissa ja 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

4) pelastuslain 107 §:ssä tarkoitettua onnettomuuden selvittämisen järjestämistä;

5) pelastusviranomaisen virkapuvun ja virka-asematunnusten vahvistamista;

6) erivapauden myöntämistä asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista Hätäkeskuslaitoksen virkaan sekä alueen pelastustoimen virkaan tai tehtävään;

7) palosuojelurahaston hallituksen palkkioiden vahvistamista.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut asiat pelastusylijohtaja voi ratkaista tilanteen kiireellisyyden niin vaatiessa ilman esittelyä.

51 §
Pelastusosaston päivystäjät

Pelastusosaston päivystäjä voi päivystäessään vuorolistan mukaisesti ratkaista ilman esittelyä pelastustoiminnan johtamiseen liittyviä pelastuslain 34 §:n 3 momentissa ja 36 §:ssä tarkoitettuja asioita, jos asia ei kiireen vuoksi siedä viivytystä tai on vähäinen.

53 §
Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt huolehtivat toimialallaan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta. Valmiuspäällikkö huolehtii varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta ministeriössä ja sisäasiainhallinnossa.

Valmiuspäällikön sijaisena toimii ministeriön valmiuskoordinaattori, joka avustaa valmiuspäällikköä valmiussuunnittelun ja varautumisen yhteensovittamisesta ministeriössä ja sisäasiainhallinnossa.

Ministeriö määrää suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sekä suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön sijaisen.

57 §
Ministeriön esittelijät

Sisäministeriössä esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivien virkamiesten lisäksi ne ministeriön virkamiehet, joiden tehtäviin esiteltävän asian valmistelu kuuluu.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.