1381/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2019–2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1144/2017:

1 §
Enimmäishinnan rakenne

Taksin käytöstä perittävä enimmäishinta muodostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta, odotusmaksusta ja avustamislisästä. Tässä asetuksessa säädetyt enimmäishinnat sisältävät arvonlisäveron.

2 §
Perusmaksu

Perusmaksu on enintään 5,96 euroa, jos kuljetus alkaa arkipäivänä kello 6:n ja 20:n välisenä aikana tai kello 6:n ja 16:n välisenä aikana lauantaina taikka kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona. Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä perusmaksu on enintään 9,10 euroa.

3 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella ja se jaetaan kahteen taksaluokkaan seuraavasti:

Taksaluokka I: (1–4 henkilöä) enintään 1,63 euroa/km

Taksaluokka II: (yli 4 henkilöä) enintään 2,09 euroa/km

Jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyy taksaluokan II mukaisesti.

Taksaluokkaa valittaessa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

4 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 47,54 euroa tunnilta. Odotusmaksua voidaan veloittaa ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi. Lisäksi odotusmaksua voidaan veloittaa yhdensuuntaisen matkan osalta enintään 15 minuutin ajalta, jos:

1) taksi odottaa vakuutettua tilauspaikalla hänen myöhästyttyään avuntarpeesta johtuvasta tai muusta hyväksyttävästä syystä;

2) matkustaja poistuu ajoneuvosta kuljetuksen aikana apteekissa käynnin tai apuvälineen hakemisen vuoksi; tai

3) taksi pysähtyy yli 2 tuntia kestävällä yhdensuuntaisella matkalla matkustajan terveydentilasta johtuvasta syystä.

5 §
Avustamislisä

Avustamislisä on enintään 15,87 euroa, jos vakuutettu tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää invataksia tai esteetöntä taksiautoa. Edellytyksenä on lisäksi, että terveydenhuollon edustaja on määritellyt kulkuneuvon ja avustamisen tarpeellisuuden.

Jos vakuutettua avustetaan 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten lisäksi kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen vähintään neljä askelmaa käsittävässä portaikossa tai asiakasta avustetaan CE-merkityillä paareilla ja asiakkaan kuljettaminen edellyttää 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa, avustamislisä on enintään 30,41 euroa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Eva Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.