1308/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään raideliikennelain (1302/2018) 117 §:n 4 momentin ja 123 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Aikataulukausi

Raideliikennelain (1302/2018) 117 §:n 4 momentissa tarkoitettu rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa kunakin vuonna joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana.

2 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutokset aikataulukauden aikana

Rataverkon haltija voi muuttaa säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamisesta antamiaan päätöksiä siten, että muutokset voivat tulla voimaan:

1) aikataulukauden alkaessa;

2) perusopetuslain (628/1998) 23 §:n 2 momentin nojalla säädettävän lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavan toisen viikonlopun jälkeisenä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä; sekä

3) rataverkon haltijan erityisistä syistä päättäminä muina ajankohtina.

Rataverkon haltijan on tiedotettava asiakkaille ja muille asianosaisille 1 momentin 3 kohdan perusteella tekemistään päätöksistä. Päätöksistä on myös ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle ja sääntelyelimelle. Rataverkon haltijan on ilmoitettava komissiolle näistä muista muutosajankohdista, jos niillä on vaikutusta Euroopan unionin sisäiseen kansainväliseen liikenteeseen.

3 §
Ratakapasiteetin hakeminen ja aikatauluehdotus

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia rataverkon haltijalta raideliikennelain 117 §:ssä säädetyllä tavalla. Rataverkon haltijan on laadittava aikatauluehdotus sen jälkeen, kun se on saanut hakijoiden ratakapasiteettihakemukset ja sovittanut ne yhteen. Ratakapasiteetin hakemisessa ja aikatauluehdotuksen laadinnassa noudatettavissa yhteensovittamis- ja kuulemismenettelyissä sekä niitä koskevissa aikatauluissa noudatetaan yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU liitteen VII korvaamisesta annettua komission delegoitua päätöstä (EU) 2017/2075.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun aikatauluehdotuksen sijasta yksityisraiteen haltija voi tarvittaessa sopia myös muulla tavoin ratakapasiteetin hakijoiden kanssa ratakapasiteetin hakemiseen ja saamiseen liittyvistä menettelytavoista, silloin kun kyseessä on muu kuin aikataulusidonnainen liikenne ja ratakapasiteetin hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Yksityisraiteen haltijan on kuitenkin kuvattava menettely verkkoselostuksessaan.

4 §
Kiireellisen ratakapasiteetin hakuajat

Ratakapasiteetin hakija voi hakea raideliikennelain 123 §:ssä säädettyä kiireellistä ratakapasiteettia 2 §:ssä tarkoitettujen muutosajankohtien väliselle ajalle 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun muutosajankohdan ratakapasiteettipäätöksen jälkeen.

Museoliikenteen harjoittaja voi hakea museoliikennettä varten ratakapasiteettia säännöllisen liikenteen muutosajankohdista riippumatta, kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen aiottua liikennettä.

Rataverkon haltijan on tarvittaessa arvioitava 3 §:ssä tarkoitetun aikatauluehdotuksen yhteydessä, onko lopullisessa aikataulussa tarvetta jättää tilaa varakapasiteetille, jota rataverkon haltija voi nopeasti vastata kiireellisen ratakapasiteetin hakemiseen tai raideliikennelain 120 §:n 3 momentissa tarkoitetun ylikuormitetun ratakapasiteetin purkamiseen.

5 §
Kansainväliset rautatiereitit

Väylävirasto toimii Suomessa yhteyspisteenä, joka vastaa kansainvälisten rautatiereittien ratakapasiteetin saatavuudesta ja sen yhteen sovittamisesta reitin muiden rataverkon haltijoiden kanssa.

Väyläviraston on varauduttava tarjoamaan rautatieyrityksille kansainvälisiä rautatiereittejä viimeistään 11 kuukautta ennen seuraavan liikenteen aikataulukauden alkua valmistelemalla niitä tarvittavilta osin yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden rataverkon haltijoiden kanssa. Väyläviraston on otettava ratakapasiteetin jakamisessa mahdollisuuksien mukaisesti huomioon tässä pykälässä tarkoitetut kansainväliset rautatiereitit.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (1490/2015).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.