1266/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 17 luvun otsikko ja 351 §:n 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 351 §:n 5 momentti laissa 824/2015, ja

lisätään lakiin uusi 145 a § seuraavasti:

17 luku

Sähköisen viestin, välitystietojen ja rikoksia koskevien tietojen käsittely

145 a §
Teleyrityksen oikeus käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja

Kun teleyritys käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi, teleyrityksellä on oikeus käsitellä teleyritykseen, sen asiakkaisiin tai muihin teleyrityksiin kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi välttämättömiä tietoja teleyritysten liiketoimintaan kohdistuneista rikoksista ja teleyritysten asiakkaisiin kohdistuneista identiteettivarkauksista.

Teleyritys saa tallentaa ja luovuttaa toiselle teleyritykselle 1 momentin mukaisiin tarkoituksiin tietoja rikostuomiosta seuraavista rikoksista:

1) petoksesta ja törkeästä petoksesta;

2) maksuvälinepetoksesta;

3) identiteettivarkaudesta;

4) velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä;

5) velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen petoksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja välttämättömiä tietoja ovat:

1) rikoksesta tuomitun henkilön nimi ja henkilötunnus taikka, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäaika tai osoite;

2) tuomioistuimen nimi, ratkaisun tekopäivä ja ratkaisun numero;

3) syyksi luettu rikos ja rikoksen tekoaika.

Tallennetut tiedot on poistettava viipymättä, jos rikostuomio kumotaan tai puretaan, tai oikaistava, jos rikostuomiota muutetaan. Tiedot on poistettava kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua tietojen ensimmäisestä tallentamisesta. Lisäksi tietojen käsittelyssä on sovellettava tietosuojalain (1050/2018) 6 §:n 2 momentissa säädettyjä toimenpiteitä rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

351 §
Voimaantulo

Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2021.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 44/2018
LiVM 11/2018
EV 53/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.