Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1256/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat muukalaispassia, pakolaisen matkustusasiakirjaa tai viisumia.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

2) kansalaisuusilmoitusta;

3) ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa ja yrittämistä varten;

4) uutta määräaikaista oleskelulupaa;

5) pysyvää oleskelulupaa;

6) Tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan unionin sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta;

7) kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

8) tulkkausta.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

3) uutta määräaikaista oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen tai opiskelija;

4) oleskelulupakorttia;

5) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

6) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi;

7) Euroopan unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä;

8) todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta;

9) Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia; sekä

10) pyynnöstä annettavaa todistusta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto jättää sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikaista oleskelulupaa;

2) kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta tai uutta määräaikaista oleskelulupaa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella;

3) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uutta määräaikaista oleskelulupaa samalla perusteella;

4) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella;

5) uutta määräaikaista oleskelulupaa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi;

6) jatkuvaa oleskelulupaa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa;

7) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävää oleskelulupaa;

8) kansalaisuuslain (359/2003) 2 §:n 10 kohdan mukaisen kanssahakijan kansalaisuusilmoitusta tai hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

9) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin; sekä

10) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta.

11) Yrityksen sisällä Euroopan unionissa tapahtuvaa lyhytaikaista liikkumista koskevaa ilmoitusta (ICT)

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Maahanmuuttovirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

10) säilöön otetulle ulkomaalaiselle säilöönottoyksikössä myytävät hyödykkeet.

6 §
Julkisuuslakiin perustuvat maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä tai jos hakijan voidaan todeta selvästi erehtyneen oikean hakemuksen ja siten hakemusmaksun valinnassa.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Erityisasiantuntija
Sanna Montin

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET

SUORITTEET

Suorite Maksu
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT
Asia, joka koskee
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 49 €
–– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 49 €
– viisumia 60 €
– viisumia, alennettu maksu 35 €
– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT
Asia, joka koskee
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi 480 €
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 380 €
– hakemusta Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi 480 €
– kansalaisuusilmoitusta 200 €
– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 150 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 600 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 400 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 550 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman
saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 350 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 600 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 400 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 190 €
– pysyvää oleskelulupaa 190 €
– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €
– kausityötodistusta 100 €
– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 60 €
– Tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unionin sisälläliikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €
– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisenmatkustusasiakirjaa 120 €
– tulkkausmaksua 180 €
OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT
Asia, joka koskee
– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 50 €
– ensimmäistä oleskelulupaa 470 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 420 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 250 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 220 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 360 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 300 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelijatai alaikäinen 150 €
– oleskelulupakortin uusimista 80 €
– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 100 €
– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €
– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €
– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeudenrekisteröintiä 54 €
– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 54 €
– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttiatai pysyvää oleskelukorttia 54 €
– oleskelukortin uusimista 54 €
– pyynnöstä annettavaa todistusta 20 €

MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.