1245/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annetun asetuksen (284/2017) 2 § seuraavasti:

2 §
Valtion maksama kustannusten korvaus

Valtion eläkerahasto maksaa Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 2 momentissa säädetyn korvauksen Kevalle valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien mainitun lain 2 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Kevalle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti. Kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa valtion kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kaikkien Kevan hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka sen kustannukset kunakin vuonna muodostavat Kevan kustannuksista. Eläkelaitoksen yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) eläketoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on Kevan hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

2) eläkkeiden maksutoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on Kevan hoitamissa eläkejärjestelmissä yhteensä maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

3) tukitoiminnoissa valtion korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan Kevan eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko Kevan henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 1 kohdassa tarkoitetulla luvulla.

Kevalle kunakin vuonna maksettava korvaus määräytyy etukäteen tehtävän arvion perusteella. Keva esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa.

Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena Kevan käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä. Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä seuraavaa kalenterivuotta koskevien korvausten maksupäivät viimeistään niiden maksuvuotta edeltävän vuoden joulukuussa.

Kevalle vuoden aikana aiheutuneet todelliset kustannukset todetaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan Kevalle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.