1220/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1489/2015) 1–3 § seuraavasti:

1 §
Vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin sisältyvät palvelut

Väyläviraston tarjoamat rautatielain 33 §:ssä tarkoitetut vähimmäiskäyttömahdollisuuksiin sisältyvät palvelut ovat:

1) ratakapasiteettihakemusten käsittely;

2) oikeus käyttää ratakapasiteettia;

3) rautatieinfrastruktuurin käyttö, risteysasemat ja vaihteet;

4) junaliikenteen ohjaus, merkinanto, liikenteen ohjaus, lähettäminen ja viestinanto sekä tietojen antaminen junien liikkumisesta;

5) liittymä Väyläviraston sähkönsiirtoverkkoon ja sähkönsiirtolaitteiden käyttö sähkövirran saamiseksi 2 ja 3 kohdan mukaisessa liikenteessä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla;

6) tiedot, jotka tarvitaan sellaisen liikenteen harjoittamiseen, jota varten kapasiteetti on myönnetty.

Myös rautatielain 4, 5 ja 5a luvun soveltamisalaan kuuluvan yksityisraiteen haltijan on tarjottava 1 momentissa tarkoitettuja palveluita tasapuolisesti rautatieliikenteen harjoittajille.

2 §
Radan käyttöoikeus ja pääsy palvelupaikoille

Väyläviraston valtion rataverkon haltijana, yksityisraiteen haltijan, rautatieliikenteen harjoittajan tai muun palvelupaikan ylläpitäjän on tarjottava radan käyttöoikeus ja pääsy seuraaville palvelupaikoille ja niissä palvelupaikoissa tarjottaviin palveluihin, kun ne ovat olemassa:

1) matkustaja-asemat, niihin kuuluvat rakennukset ja muut tilat, mukaan lukien matkatietonäyttöpalvelut ja lipunmyyntipalveluihin soveltuvat tilat;

2) tavaraliikenneterminaalit;

3) järjestelyratapihat ja junamuodostuslaitteet, mukaan lukien vaihtotyölaitteet;

4) varikkosivuraiteet;

5) huoltotilat ja -laitteet, lukuun ottamatta perusteellisen huoltopalvelun tiloja, joita tarjotaan suurnopeusjunia tai muunlaista erikoistiloja vaativaa liikkuvan kaluston huoltoa varten;

6) muut kuin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut tekniset laitteet, mukaan lukien puhdistus- ja pesulaitteet;

7) rautatieliikenteeseen liittyvät meri- ja sisävesiliikenteen satamien varusteet;

8) pelastus- ja avustustoiminnot ja niiden edellyttämät varusteet; ja

9) sellaiset polttoaineen jakeluasemat, joista perittävät maksut on erotettava laskuissa polttoaineen tankkauksesta perittävistä maksuista.

Palvelupaikalle pääsyyn tarvittavan radan käyttöoikeus annetaan ratamaksun perusmaksun vastineena. Palvelupaikan ja radan käyttöoikeudesta palvelupaikoissa ja niissä tarjottavista palveluista palvelupaikan ylläpitäjä on oikeutettu perimään rautatielain 34 §:n 3 momentin mukaisen korvauksen. Palvelujen hinnoittelun on oltava syrjimätöntä ja tasapuolista. Palvelujen tarjoaja voi kieltäytyä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden tarjonnasta ulkopuolisille palveluja tarvitseville tahoille vain rautatielain 34 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin.

3 §
Väyläviraston tarjoamat lisäpalvelut

Väylävirasto voi tarjota myös muita rautatieliikenteen harjoittamisessa tarvittavia palveluja. Tässä pykälässä tarkoitettuja palveluja voivat olla liikenteen ohjauspalvelut yksityisraiteella ja vaihtotyöliikenteessä, ratakapasiteetin hakemiseen liittyvät liikennesuunnittelupalvelut sekä rakennusten ja maa-alueiden käyttö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista palveluista peritään erillinen lisämaksu. Palveluista ja niiden maksuista on tiedotettava verkkoselostuksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.