1215/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1/2013, 1617/2015 ja 433/2018, seuraavasti:

2 §
Ajo-oikeuden laajuutta koskevat poikkeukset Suomessa

Ajo-oikeuden haltija saa, sen lisäksi mitä ajo-oikeuden laajuudesta ajokorttilain 7 §:ssä säädetään, kuljettaa Suomessa muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa muita ajoneuvoja seuraavasti:

1) E-luokan tutkinnon suorittaja, jolla on vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus, ja D1- ja D-luokan tutkinnon suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa kuljettaa tutkinnossa käytettävän ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin lyhintä reittiä;

2) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa huolto- tai korjaustoimenpiteen taikka katsastamisen sitä edellyttäessä siirtää tai koeajaa D- ja D1-luokan ajoneuvon ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ilman kuormaa; huolto- tai korjaustoimenpiteeseen liittyvässä koeajossa ei matkustajaksi katsota muuta henkilöä, jonka läsnäolo koeajossa on tarpeen ajoneuvon toiminta- ja ajokelpoisuuden selvittämiseksi;

3) muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua ajoneuvojen huoltotyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa huoltotoimenpiteen edellyttäessä siirtää mainitussa kohdassa tarkoitetun ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän kohdassa mainituin edellytyksin yrityksen varikkoalueella;

4) liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajo-oikeus, saa valvontatehtävän sitä vaatiessa koeajaa ja siirtää A1-, A2- ja A-luokan ajoneuvon;

5) poliisi-, tulli- tai rajavartiomies, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa liikennevalvonta- tai muun valvontatoimenpiteen sitä vaatiessa koeajaa ja siirtää D- ja D1-luokan ajoneuvon sekä E-luokan ajoneuvoyhdistelmän;

6) ajoneuvon katsastaja tai hyväksynnän suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa koeajaa D- ja D1-luokan ajoneuvon sekä E-luokan ajoneuvoyhdistelmän sen katsastamiseen tai liikenteeseen hyväksymiseen kuuluvassa koeajossa;

7) pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan kuljettaa D- ja D1-luokan ajoneuvoa sekä E-luokan ajoneuvoyhdistelmää hälytystehtävän hoitamiseen sekä pelastustoimen tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen liittyvässä ajossa ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tehtävään liittyvän kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvässä siirtoajossa;

8) B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa ajokorttilain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmipyörää ja, jos hän on täyttänyt 21 vuotta, mainitun momentin 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmipyörää;

9) ajokorttilain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun AM-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista T3 ajoneuvoluokan traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa liikenteen valvojalla tarkoitetaan poliisimiestä ja muuta liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässä toimivaa tulli- ja rajavartiomiestä taikka tieliikennelain (267/1981) 97 §:ssä tarkoitettua liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston tai Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä valvomaan määräämää virkamiestä.

AM-luokan ajokortti oikeuttaa ennen Euroopan unionin lainsäädännön mukaista 16 vuoden vähimmäisikää kuljettamaan samaan luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vastaava ajo-oikeus on Ahvenanmaalla tai muussa EU- tai ETA-valtiossa vain, jos niissä sovelletaan mainittua 16 vuoden ikärajaa alempaa ikärajaa ja muut mahdollisesti säädetyt edellytykset täyttyvät.

Mitä ajokorttilain muuttamisesta annetun lain (1614/2015) voimaantulosäännöksen 2 momentissa säädetään ennen 1 päivää tammikuuta 2016 käyttöönotetun liikennetraktoriksi tai liikennetraktoriksi/maataloustraktoriksi rekisterissä merkityn traktorin kuljettamisesta T- tai B-luokan ajokortilla, koskee myös ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain (1609/2015) voimaantulosäännöksen 6 momentissa tarkoitettuna, 31 päivänä joulukuuta 2017 päättyvänä siirtymäkautena ensi kertaa käyttöön otettavien liikennetraktoreiden kuljettamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.