1208/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen (124/2015) 2, 3, 5, 8, 10, 11, 20, 21, 24 ja 26 §, sellaisena kuin niistä on 2 § osaksi asetuksissa 778/2015 ja 739/2017, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ADR-sopimuksella vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (ADR) (SopS 23/1979);

2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 4/1985) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä;

3) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII A luvun 1 osan säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

4) ICAO-TI:llä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaistuja vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä;

5) CSC-yleissopimuksella turvallisista konteista vuonna 1972 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 111/1999);

6) Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua Liikenne- ja viestintäviraston määräystä ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua Liikenne- ja viestintäviraston määräystä;

7) irtotavarakontilla tie- ja rautatiekuljetuksissa ja IMDG-säännöstön mukaisissa avomerikuljetuksissa kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettua yksikköä, jossa kuljetettava aine on suorassa kosketuksessa sisäseinämien kanssa;

8) pakkauksella Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyä pakkausta;

9) paineastialla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä liitteen 1.2 luvussa määriteltyä paineastiaa;

10) paineellisella säiliöllä säiliötä, jossa aine kuljetetaan paineen alaisena;

11) paineella tyhjennettävällä tai täytettävällä säiliöllä säiliötä, joka on kuljetuksen aikana paineeton, mutta jonka tyhjentämiseen tai täyttämiseen käytettävä paine on yli 0,5 baaria;

12) säiliöllä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen liitteen 1.2 luvussa määriteltyä säiliötä;

13) UN-paineastialla vaatimusmukaisuuden arvioinnissa tyyppihyväksyttyä paineastiaa, jossa osana hyväksyntämerkintää on YK-pakkaustunnus.

3 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus osoitetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla, johon kuuluvat arviointimenettelyssä tarvittavat tarkastukset, testaukset ja rakennetyypin hyväksymiset, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Käyttöön otetun pakkauksen ja säiliön jatkuva vaatimustenmukaisuus osoitetaan tarvittaessa määräajoin suoritettavilla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen mukaisilla tarkastuksilla.

CSC-yleissopimuksen mukainen irtotavarakontti hyväksytään mainitun sopimuksen mukaisesti. Muun kuin CSC-yleissopimuksen mukaisen irtotavarakontin vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennetyypin hyväksynnällä.

Turvallisuuden kannalta tärkeän venttiilin ja muun lisälaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava vähintään sellaisessa menettelyssä, jota on noudatettava sen pakkauksen tai säiliön arvioinnissa, johon venttiili tai muu lisälaite on asennettu. Tällaiseen venttiiliin ja muuhun lisälaitteeseen voidaan soveltaa pakkausta tai säiliötä koskevasta menettelystä erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

5 §
Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyyn liittyvät toimenpiteet

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa uudelleenarviointimenettelyssä A-tyypin ilmoitetun laitoksen on arvioitava täyttyvätkö säännöksissä ja määräyksissä kuljetettaville painelaitteille asetetut turvallisuusvaatimukset. Arviointi on suoritettava 4 §:n 2 momentin mukaisesti toimitettavien tietojen perusteella ja tarvittaessa on tehtävä lisätarkastuksia.

Jos 1 momentissa vaadittujen arviointien tulokset ovat tyydyttäviä, määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on tehtävä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä tarkoitettu määräaikaistarkastus. Jos määräaikaistarkastusta koskevat vaatimukset täyttyvät, määräaikaistarkastuksesta vastaavan A-tyypin ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä 9 §:n mukainen pii-merkki tai valvottava sen kiinnittämistä kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2010/35/EU, jäljempänä kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi, 14 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti. Pii-merkin yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Kiinnittämällä tai kiinnittymällä pii-merkin valmistaja tai käyttäjä osoittaa ottavansa vastuun siitä, että kuljetettava painelaite täyttää kuljetettaville painelaitteille säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sellaisina kuin niitä sovelletaan uudelleenarvioinnin ajankohtana.

Määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen on annettava uudelleenarvioinnista todistus. Todistuksesta säädetään 6 §:ssä.

Jos paineastiat ovat sarjavalmistettuja, yksittäisen paineastian, mukaan luettuna venttiilit ja muut kuljetuksessa käytettävät lisälaitteet, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaa kyseisen paineastian määräaikaistarkastuksesta vastaava ilmoitettu laitos edellyttäen, että tyypin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnista vastaava A-tyypin ilmoitettu laitos 1 momentin mukaisesti ja että tyypin uudelleenarvioinnista on annettu todistus. Pii-merkin yhteyteen on liitettävä määräaikaistarkastuksesta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Lisäksi uudelleenarvioitavan paineastian tai paineellisen säiliön on täytettävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 17 §:n tai 25 §:n vaatimukset tai rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 18 §:n tai 23 a §:n vaatimukset. Paineastiassa tai paineellisessa säiliössä on oltava edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettu kylmyysrajaa koskeva merkintä.

8 §
Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkintä

Pakkauksen, säiliön ja irtotavarakontin vaatimustenmukaisuusmerkinnöistä tie- ja rautatiekuljetuksessa määrätään Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä. Vaatimuksenmukaisuusmerkinnöistä kappaletavaran aluskuljetuksissa määrätään IMDG-säännöstössä ja ilmakuljetuksissa ICAO-TI:ssä.

10 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä myöntämänsä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen liitteessä tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään kymmenen vuotta, jollei tämän asetuksen 11 §:n säännöksistä muuta johdu.

11 §
Tyyppihyväksyntä

Säiliön ja paineastian tyyppihyväksyntä on voimassa enintään kymmenen vuotta. Jos sovellettavat tekniset vaatimukset muuttuvat siten, että tyyppihyväksyntä ei enää vastaa vaatimuksia, tyyppihyväksynnän myöntäneen tarkastuslaitoksen on kumottava tyyppihyväksyntä ja ilmoitettava siitä tyyppihyväksynnän haltijalle. Tyyppihyväksyntä voidaan uusia, jos varmistutaan siitä, että voimassa olevat vaatimukset täyttyvät. Tyyppihyväksyntää ei saa uusia tyyppihyväksynnän kumoamisen jälkeen.

Tyyppihyväksynnän myöntäneen tarkastuslaitoksen on säilytettävä säiliön ja paineastian tyyppihyväksyntää ja sen uusimista koskevat asiakirjat koko hyväksynnän voimassaoloajan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun säilytysajan lisäksi kuljetettavalle painelaitteelle tyyppihyväksynnän myöntäneellä A-tyypin ilmoitetulla laitoksella on velvollisuus säilyttää kuljetettavan painelaitteen tyyppihyväksyntää koskevat asiakirjat vähintään kaksikymmentä vuotta samaa tyyppiä olevien laitteiden tuotannon päättymisestä. Tämä velvollisuus koskee myös kuljetettavan painelaitteen valmistajaa tai muuta tyyppihyväksynnän haltijaa, jos haltija ei ole valmistaja. Jos valmistaja tai muu tyyppihyväksynnän haltija aikoo lakkauttaa toimintansa, sen on lähetettävä asiakirjat Liikenne- ja viestintävirastolle. Viraston on säilytettävä nämä asiakirjat edellä säädetyn ajanjakson loppuun.

20 §
Tarkastuslaitoksen tunnustaminen

Liikenne- ja viestintävirasto tunnustaa tarkastuslaitoksen A-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 15 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä tai B-tyypin ilmoitetuksi laitokseksi suorittamaan 16 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jos laitos täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset.

Jos tarkastuslaitos täyttää sille säädetyt edellytykset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tunnustaa:

1) tarkastuslaitoksen VAK-tarkastuslaitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 12 §:ssä tarkoitettuja pakkauksiin, säiliöihin ja muihin kuin CSC-yleissopimuksen mukaisiin irtotavarakontteihin liittyviä tehtäviä;

2) tarkastuslaitoksen VAK-määräaikaistarkastusten laitokseksi suorittamaan hakemuksen mukaisessa laajuudessa 13 §:ssä tarkoitettuja pakkausten tarkastuksia.

Jos A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu täyttää tunnustamiselle säädetyt edellytykset, A-tyypin ilmoitettu laitos tunnustaa sen suorittamaan 17 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

21 §
Tarkastuslaitoksen väliaikainen tunnustaminen

Toimintaansa aloittava A-tyypin tai B-tyypin ilmoitettu laitos voidaan tunnustaa väliaikaisesti. Ennen väliaikaista tunnustamista Liikenne- ja viestintäviraston on varmistettava, että tunnustamista hakeva täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 13 e §:ssä ja tämän asetuksen 18 §:ssä säädetyt edellytykset.

Väliaikaisesti tunnustettu A-tyypin tai B-tyypin ilmoitettu laitos on akkreditoitava ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Jos laitosta ei akkreditoida ensimmäisen toimintavuoden aikana, väliaikaisen tunnustamisen voimassaolo päättyy vuoden kuluttua väliaikaisesta tunnustamisesta.

24 §
Tarkastuslaitostoimintaa koskeva tiedonantovelvollisuus

A-tyypin ja B-tyypin ilmoitetun laitoksen velvollisuuteen antaa tietoja Liikenne- ja viestintävirastolle ja vastaavia tarkastuslaitostehtäviä suorittaville muille laitoksille sovelletaan, mitä kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin 27 artiklassa säädetään.

26 §
Liikenne- ja viestintäviraston ilmoitusvelvollisuus

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa siitä, että Euroopan komissiolle sekä Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille ilmoitetaan kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti ilmoitetut laitokset ja komission niille antamat tunnusnumerot sekä laitoksen tunnustamista koskevat peruutukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.