1146/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Maa- metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksulliset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja suoritteet, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta; sekä

2) elävän eläimen säilyttäminen eläimen tarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän.

Maksua ei peritä alkuperäislajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden testauksesta ja lajikeluetteloinnista.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Ruokavirasto perii lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesta eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,20 euroa tilattu tunnus. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n (356/2008) mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,40 euroa eläintä kohden.

Ruokavirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,20 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,15 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden.

Ruokavirasto perii alle 5 000 eläinyksikköä ja alle 300 000 lintua kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1 200 eläinyksikköön ja 180 000 lintuun asti perusmaksua 34,80 euroa/valvontahenkilö käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 24,90 euroa/valvontahenkilö tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1 200 eläinyksikköä tai 180 000 lintua, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00–22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00–8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.

4 §
Muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntäminen

Ruokavirasto perii muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntämisestä kiinteää maksua seuraavasti:

1) 145 euroa, jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhden kuukauden kuluessa syntymästä;

2) 175 euroa, jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi syntymävuoden loppuun mennessä;

3) 265 euroa, jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi edellä mainittua myöhemmin.

5 §
Nautaeläinten rekisteröinti

Ruokavirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 13 §:n 1 momentin mukaisesta elintarvikealan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden.

6 §
Teurasruhojen luokitus

Teurasruhojen luokituksen vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmaksua 2 400 euroa ja lisämaksua teurastetulta ja luokitellulta nautaeläimeltä 59 senttiä ja sialta 3 senttiä. Teurastamolta, joka teurastaa vuodessa keskimäärin alle 150 täyskasvuista nautaeläintä viikossa tai alle 500 sikaa viikossa, peritään vuotuista perusmaksua 1 200 euroa. Pääasiassa lampaita teurastavalta teurastamolta perusmaksu on 800 euroa. Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Ruokavirastolle lähettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yhteydessä.

7 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Ruokaviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä maksusta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

8 §
Muut maksulliset suoritteet

Ruokaviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) painotuotteet ja tietoaineistot;

9) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ruokavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröidyn edellisestä toimenpidepyynnöstä on kulunut alle vuosi. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitussihteeri
Sara Vänttinen

Liite: Ruokaviraston maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.