1136/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Opetushallitus perii kiinteän maksun, ovat:

1) lupa sellaisen perusopetusta, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevan kokeilun järjestämiseen, jossa poiketaan Opetushallituksen antamista määräyksistä 785 euroa;

2) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

3) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

4) kelpoisuustodistuksen antaminen muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta varten 284 euroa;

5) päätös riittävistä opinnoista antaa vieraskielistä opetusta, ulkomailla järjestettävää opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta tai montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta 353 euroa;

6) päätös steinerpedagogiikkaan perustuvaa perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävän koulun tai oppilaitoksen rehtorin riittävistä opinnoista 353 euroa;

7) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 5 §:ssä tarkoitettu erivapauspäätös rehtorin tai opettajan kelpoisuusvaatimuksista 400 euroa;

8) yleisiä kielitutkintosuorituksia arvioimaan oikeutetun henkilön merkitseminen arvioijarekisteriin 56 euroa;

9) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (1385/2015) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös tutkinnon tason rinnastamisesta 234 euroa, 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottaman virkakelpoisuuden rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 353 euroa. Jos hakijalle annetaan 2 § 2 momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen 6 §:n 4 momentissa tarkoitettu rinnastamispäätös 55 euroa;

10) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu tunnustamispäätös 353 euroa. Jos hakijalle annetaan 13 § 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessä kelpoisuus useampaan kuin yhteen tehtävään, maksua korotetaan 122 eurolla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin enintään 244 eurolla. Lopullinen 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyden tunnustamispäätös 55 euroa;

11) opetushallinnon tutkintoon osallistuminen, tutkintomaksu 256 euroa;

12) edellä 11 kohdassa mainitun tutkinnon osan uusiminen 87 euroa;

13)  osallistuminen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun kielitutkintoon, joka suoritetaan:

a) tutkintolautakunnalle suoritettava tutkintokohtainen osallistumismaksu 185 euroa;

b) tutkintosuorituksen vastaanottajalle suoritettava, tutkintokohtainen osallistumismaksu 93 euroa;

14) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 14 §:ssä tarkoitettu todistus vastaavasta kielitaidosta 185 euroa;

15) osallistuminen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) 7 §:ssä tarkoitettuun auktorisoidun kääntäjän tutkintoon 420 euroa;

16) todistus auktorisoinnista, joka annetaan

a) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 105 euroa;

b) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 140 euroa;

c) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, todistusmaksu 220 euroa;

17) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 100 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään; sekä

18) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta kohdissa 1–17 ja 20–22 tarkoitetusta luvasta, todistuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suoritetusta tutkinnosta 25 euroa.

19) käsittelymaksu hakijan peruuttaessa 1–10 kohdassa tarkoitetun hakemuksen, jolloin hakemus ei johda Opetushallituksen maksulliseen päätökseen 62 euroa.

20) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu todistus Suomessa harjoitetun ammattitoiminnan lajista ja kestosta 114 euroa;

21) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 18 ja 20 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 160 euroa;

22) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen ammattikortti 149 euroa;

23) oikeustulkkirekisteristä annetun lain (1590/2015) 5 §:n 1 momentissa ja 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hakemusten käsittelystä 400 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa annetut kielteiset päätökset.

Edellä 1 momentin kohdissa 5, 6, 9 ja 10 tarkoitettujen päätösten yhteydessä voidaan hakijalle antaa lisäksi päätös, jossa rinnastetaan tutkinnon taso ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain nojalla. Tutkinnon tasoa koskeva päätös on näissä tapauksissa hakijalle maksuton.

2 §

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus perii kiinteän julkisoikeudellisen maksun yliopistolain (558/2009) 87 §:ssä ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 62 §:ssä tarkoitetusta laatujärjestelmän arvioinnista. Arvioinnista perittävät maksut ovat:

1) 35 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on vähintään 20 000;

2) 30 000 euroa, jos korkeakoulun opiskelijamäärä on alle 20 000;

3) 15 000 euroa, jos kyseessä on uusinta-arviointi.

3 §

Ylioppilastutkintolautakunta perii kiinteän julkisoikeudellisen maksun ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 12 a §:n mukaisesti seuraavista suoritteista:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta: 14 euron suuruinen kiinteä kokelaskohtainen perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 28 euron suuruinen kiinteä koekohtainen osallistumismaksu. Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon peritään jokaiselta tutkintokerralta.

2) tarkistusarvostelusta peritään 50 euroa. Maksun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa pistemäärän tai arvosanan korottamiseen.

4 §

Suoritteita, jotka Opetushallitus, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunta hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) oppimateriaalien ja julkaisujen tuottaminen sekä niihin liittyvä kustannustoiminta

3) kansainvälisten vierailujen järjestämiseen ja koulutusvientiin liittyvät palvelut;

4) Opetushallituksen (ml. arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan) rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu sekä sähköiset tietotuotteet;

5) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset ja tiedonkeruupalvelut sekä muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut arvioinnit ja julkaisut;

6) ilmoitukset Opetushallituksen julkaisuissa;

7) toimitilojen ja laitteiden käyttö;

8) kopiot- ja muut jäljennökset sekä niiden käännökset lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 18 kohdassa tarkoitettuja suoritteita ja 5 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

10) muut tilatut palvelusuoritteet.

Edellä 1 momentin kohdissa 2, 3 ja 4 tarkoitetut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia silloin, kun ne koskevat Opetushallituksen toimialaan liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan järjestämistä ja tukemista.

Edellä 1 momentin kohdassa 9 tarkoitetuista suoritteista voidaan hinta määrätä myös omakustannusarvon perusteella.

Maksullista on myös 1 momentissa mainittujen suoritteiden käyttöoikeuksien ja muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen.

5 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Opetushallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille tai toimeksianto- tai muu sopimus on allekirjoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tällä asetuksella kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta (1148/2016) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta (908/2010).

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Lainsäädäntöneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.