1094/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 b §, 29 §:n 1 momentti, 35 a § ja 60 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 23 b § laeissa 532/2017 ja 957/2017 sekä 29 §:n 1 momentti ja 35 a § laissa 957/2017, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 24 b § seuraavasti:

23 b §
Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset

Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähennetään vuosittain seuraavat euromäärät:

1) lukiokoulutuksen osalta 1 182,19 euroa;

2) taiteen perusopetuksen osalta 3,92 euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on kuitenkin vähintään 5 860,80 euroa ja taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta vähintään 74,92 euroa.

24 b §
Lukion erityisen koulutustehtävän lisärahoituksesta tehtävä vähennys

Lukion erityisen koulutustehtävän 24 a §:ssä säädetyn mukaisesti lasketusta lisärahoituksesta vähennetään 145 000 euroa vuonna 2019.

29 §
Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat

Edellä 2 §:n 2 momentin 1–5 ja 9 kohdassa tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 320,77 euroa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla kertoimilla:

oppilasta kohden läsnäolokuukautta kohden kurssia kohden
Lisäopetus 1,26
Pidennetty oppivelvollisuus, viisivuotiaille järjestettävä esiopetus 1,41
Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, vaikeimmin kehitysvammaiset 4,76
Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 2,97
Sisäoppilaitoslisä 0,46
Koulukotikorotus 1,86
Ulkomailla järjestettävä perusopetuslain mukainen opetus 1,23
Perusopetukseen valmistava opetus 0,186
Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettu muu kuin pykälän 2 momentissa säädetty perusopetus 0,046

35 a §
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset

Laskettaessa museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja 35 §:n 1–3 momentissa säädetyn mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti:

1) museoiden osalta 17 571 euroa;

2) teattereiden osalta 11 525 euroa;

3) orkestereiden osalta 11 389 euroa.

60 §
Oikaisumenettely ja muutoksenhaku

Päätökseen ei kuitenkaan saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta siltä osin kuin se koskee 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppilas- ja opiskelijamääriä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Lain 24 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

HE 126/2018
SiVM 9/2018
EV 142/2018

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.