Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1069/2018

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018.

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityistielain (560/2018) 82 §:n 1 momentin, 83 §:n 3 momentin ja 89 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Kiinteistötietojärjestelmän ylläpito

Tiekunnan toimielimen on tehtävä viipymättä ilmoitus yksityistielain (560/2018) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen muutoksista Maanmittauslaitokselle.

Jos uusi tiekunta perustetaan tiekunnan perustamiskokouksessa, tiekunnan toimielimen on viipymättä toimitettava kiinteistörekisterin pitäjälle pöytäkirjajäljennös tiekunnan perustamiskokouksesta ja tiekunnan toimielimen yhteystiedot.

Asianomaisen kunnan on ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityistie tai yksityistien tienosa lakkaa yksityistielain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

2 §
Yksityistietoimituksen hakeminen tiekunnan puolesta

Tiekunnan puolesta tehtävästä yksityistietoimituksen hakemisesta ja siihen liittyvien kustannusten suorittamisesta on päätettävä tiekunnan kokouksessa.

3 §
Tienpidon valtionavustukset

Valtionavustusta yksityistien tienpitoon myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Erityisesti on huomioitava siltojen korjaukset ja kantavuutta nostavat hankkeet, liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet sekä vesistöjen ylitysrakenteiden korjaukset silloin, kun niillä turvataan vaelluskalojen kulkureitit.

4 §
Valtionavustus rakentamiseen

Valtionavustusta yksityistien rakentamiseen on haettava yksityistielain 83 §:n 2 momentissa tarkoitetulta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ennen töiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä:

1) rakentamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio;

2) pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta tai -kokouksesta tai jäljennös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksestä, jolla tiekunta on perustettu;

3) ote, todistus tai muu tuloste yksityistielain 50 §:n mukaisista ajantasaisista tiedoista yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä; sekä

4) pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty.

Tavanomaisissa tien parantamiskohteissa avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia ja merkittävimmissä siltakohteissa ja muissa merkittävissä luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa enintään 75 prosenttia. Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta ilman erityistä syytä sellaisten töiden osalta, jotka on tehty ennen avustuspäätöstä ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille avustuspäätöksen mukaisesti.

5 §
Valtionavustus kunnossapitoon

Valtionavustusta kunnossapitoon myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa. Valtionavustusta yksityistien kunnossapitoon on haettava yksityistielain 83 §:n 2 momentissa tarkoitetulta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta viimeistään elokuussa ennen sitä kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä:

1) pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta tai kokouksesta tai jäljennös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksestä, jolla tiekunta on perustettu; sekä

2) ote, todistus tai muu tuloste yksityistielain 50 §:n mukaisista ajantasaisista tiedoista yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Avustusta ei myönnetä kunnossapitoon jonka hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat alle 1 000 euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee kunnossapitoa koskevan valtionavustuspäätöksen ennen sen vuoden loppua, jona hakemus on jätetty.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille avustuspäätöksen mukaisesti.

6 §
Valtionavustus erityiskohteelle

Yksityisteiden erityiskohteisiin, joita ovat lauttapaikat, vuosittain purettavat sillat sekä talvitiet, valtionavustusta myönnetään valtionavustusmäärärahan puitteissa ensisijaisesti pysyvää asutusta palvelevalle yksityistielle. Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.

Tiekunnan on vuosittain haettava avustuksen maksatusta erityiskohteelle ja toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle selvitys edellisen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Lauttapaikkojen ylläpitoon ja vuosittain purettaviin siltoihin myönnettävistä valtionavustuksista voidaan maksaa tiekunnille ennakkona enintään 80 prosenttia edellisen vuoden toteutuneista kustannuksista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus maksaa lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset ennakot tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään toukokuussa.

Erityiskohteiden valtionavustuksiin sovelletaan muilta osin, mitä 5 §:ssä säädetään.

7 §
Tiekunnan ja kunnan sopimus

Tiekunta voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen tienpidosta. Tällöin kunnasta on voimassa, mitä valtionavustuksen hakemisesta, maksamisesta ja muutoksenhausta tiekunnan osalta säädetään. Sopimuksesta riippumatta tiekunta on edelleen tienpitäjä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Kaisa Kuukasjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.