1045/2018

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain (859/2018) 161 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) altistukseen, jossa ionisoimatonta säteilyä kohdistetaan ihmiseen tarkoituksellisesti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä;

2) lääketieteellisistä tutkimuksista annetun lain (488/1999) nojalla tehtävään lääketieteelliseen tutkimukseen;

3) auringon säteilyn aiheuttamaan altistukseen;

4) sähköturvallisuuslain (1135/2016) vaatimusten mukaisten suurjännitteisten ilmajohtojen aiheuttamaan altistukseen sähkökentälle;

5) Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen maanpuolustukseen ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseen käyttämään tekniseen laitteistoon;

6) poliisin virkatehtävissä käyttämään tekniseen laitteistoon;

Työntekijöiden altistuksen rajoittamisesta ionisoimattomalle säteilylle säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sähkömagneettisilla kentillä staattisia sähkökenttiä, staattisia magneettikenttiä ja ajallisesti vaihtelevia sähkökenttiä, magneettikenttiä ja sähkömagneettisia aaltoja, joiden taajuus on enintään 300 GHz;

2) optisella säteilyllä ultraviolettisäteilyä, näkyvää valoa, infrapunasäteilyä ja lasersäteilyä eli sähkömagneettista säteilyä aallonpituusalueella 100 nm–1 mm;

3) ultraäänellä mekaanista aaltoliikettä, jonka taajuus on yli 20 kHz;

4) toimenpidetasolla sellaista tasoa mitattavissa olevalle suureelle, jota noudattamalla kehon sisäisenä suureena annetut altistuksen raja-arvot eivät ylity tai jota noudattamalla varmistetaan, että kenttä ei aiheuta riskiä aktiivisen implantoitavan laitteen häiriintymisestä.

3 §
Altistuksen raja-arvot sähkömagneettisille kentille

Liitteessä 1 säädetään altistuksen raja-arvoista sähkömagneettisille kentille.

Liitteessä 1 säädetään 1 Hz–300 GHz sähkömagneettisten kenttien aiheuttaman altistuksen raja-arvojen soveltamiseksi toimenpidetasot. Jos altistusta ei voida määrittää luotettavasti, on sovellettava toimenpidetasoja.

Liitteen 1 taulukossa 1.2 säädettyä magneettivuontiheyden toimenpidetasoa sovelletaan tilanteissa, joissa aktiivisten implantoitavien laitteiden häiriintymisestä tai magneettikentän vetovoimavaikutuksesta aiheutuvaa vaaraa ei voida muutoin estää.

4 §
Altistuksen raja-arvot optiselle säteilylle

Liitteessä 2 säädetään altistuksen raja-arvot ultraviolettisäteilylle, näkyvälle valolle, infrapunasäteilylle sekä lasersäteilylle.

5 §
Laserlaitteiden aiheuttaman altistuksen rajoittaminen

Laserosoittimena saa käyttää vain laitetta, joka standardin SFS-EN 60825-1 mukaan kuuluu luokkaan 2 tai alempaan luokkaan. Kokonaisuutena asennettavassa audiovisuaalisessa laitteistossa saa kuitenkin käyttää mainitussa standardissa tarkoitettuun luokkaan 3R kuuluvaa laitetta, jos laitteen turvalliseen käyttöön on riittävät ohjeet.

Laserpelissä ja muussa siihen verrattavassa harrastetuotteessa, joka ei ole lelujen turvallisuudesta annetussa laissa (1154/2011) tarkoitettu lelu, saa olla enintään luokkaan 2 kuuluva laserlaite.

6 §
Altistuksen raja-arvot ultraäänelle

Liitteessä 3 säädetään altistuksen raja-arvot ultraäänelle.

7 §
Standardien soveltaminen

Tässä asetuksessa tarkoitetun säteilyaltistuksen määrittämisessä on tulosten vertailukelpoisuuden turvaamiseksi otettava huomioon asiaa koskevat kansainväliset standardit.

Säteilyturvakeskus antaa lisätietoja tässä asetuksessa tarkoitetuista standardeista, jotka eivät ole suomen ja ruotsin kielellä.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2018.

Kosmeettisessa tai muussa siihen verrattavassa toimenpiteessä saa käyttää valoimpulssilaitetta, joka voi aiheuttaa 4 §:ssä tarkoitettua altistuksen raja-arvoa suurempaa altistusta näkyvälle valolle edellyttäen, että sen käytöstä ei aiheudu terveydelle vaaraa, enintään viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta. Sama koskee myös ultraäänilaitetta, joka voi aiheuttaa 6 §:ssä tarkoitettua altistuksen raja-arvoa suurempaa altistusta ultraäänelle.

Tämän asetuksen 3 §:n mukaisia altistuksen raja-arvoja on noudatettava sähkönjakelussa käytettävien kiinteistömuuntamoiden aiheuttamaan altistukseen matalataajuisille magneettikentille viimeistään viidentoista vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Liitteet 1-3: STM:a ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.