1030/2018

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 689/2001:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alueellisen kuljetustuen valtion talousarvion mukaisesta myöntämisestä ja käytöstä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) autokuljetuksella kuorma-autolla, pakettiautolla, linja-autolla tai muulla ajoneuvolla teitse tapahtuvaa kuljetusta;

2) valtiontukien yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annettua komission asetusta (EU) N:o 651/2014;

3) pienellä ja keskisuurella yrityksellä valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I tarkoitettua pientä ja keskisuurta yritystä;

4) Pohjoiskalotilla niitä läänejä, maakuntia tai vastaavia hallinnollisia alueita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka kokonaan tai osaksi sijaitsevat napapiirin pohjoispuolella, sekä Venäjällä Murmanskin aluetta.

3 §
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset

Kuljetustukea voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden Suomessa tapahtuvasta kuljetuksesta.

4 §
Tuen saaja

Kuljetustuki myönnetään kuljetettavat tuotteet jalostaneelle pienelle tai keskisuurelle yritykselle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun.

5 §
Kuljetustuen myöntämisen yleiset esteet

Kuljetustukea ei myönnetä, jos kuljetettavana on:

1) käytettyjä tavaroita;

2) raaka-aineita;

3) maa- tai kiviainesta;

4) malmeja tai niiden rikasteita;

5) haketta, pellettejä, brikettejä, purua tai lastuja;

6) klapeja tai muuta polttopuuta;

7) teollisten tuotantoprosessien vähäarvoisia sivutuotteita;

8) 1–7 kohdassa tarkoitettuja tavaroita tai aineksia vastaavia jalostamattomia tai vain vähän jalostettuja tavaroita tai aineita.

6 §
Kuljetustuen myöntämisen toimialakohtaiset esteet

Kuljetustukea ei myönnetä:

1) terästeollisuudelle;

2) hiilialalle;

3) laivanrakennusalalle;

4) synteettikuituteollisuudelle;

5) energian tuotannon, jakelun ja energiainfrastruktuurin alalle;

6) maatalouden alalle;

7) metsätalouden alalle;

8) kalatalouden ja kalanjalostuksen alalle;

9) kaivostoiminnan ja louhinnan alalle.

7 §
Kuljetustukeen sovellettavat Euroopan unionin valtiontukisäännöt

Kuljetustukeen sovelletaan valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta.

Poiketen 1 momentissa säädetystä, kuljetustuki myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna vähämerkityksisenä tukena, jos kuljetettava tuote on jalostettu Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven taikka Viitasaaren kunnassa.

8 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tässä asetuksessa tarkoitetuissa valtionavustuksissa on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

2 luku

Kuljetustuen hakeminen ja myöntäminen

9 §
Tukihakemus

Tukea haetaan sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa. Tukea voidaan hakea myös lomakkeella, joka toimitetaan toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Hakemukseen on liitettävä rahti- tai kuljetuskirja taikka muu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä luotettava selvitys siitä kuljetuksesta, jonka perusteella kuljetustukea haetaan. Lisäksi hakijan on vaadittaessa toimitettava muut hakemuksen ratkaisemista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

10 §
Hakuaika

Hakemuskausi on kalenterivuosi. Kuljetustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kunkin hakemuskauden päättymisestä. Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Kuljetustuki voidaan erityisestä syystä myöntää, vaikka sitä ei olisi haettu säädetyssä ajassa.

11 §
Tukipäätös

Kuljetustuki myönnetään hakemuskausittain jälkikäteen.

Kuljetustuki voidaan myöntää, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 30 euroa lähetykseltä ja myönnettävä kuljetustuki on vähintään 1 000 euroa hakemuskaudessa.

Kuljetustukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 500 000 euroa hakemuskaudessa.

3 luku

Rautatie- ja autokuljetusten tukeminen

12 §
Soveltamisalue

Kuljetustukea rautatie- ja autokuljetuksiin voidaan myöntää Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jos tuote on jalostettu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan alueella taikka Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven tai Viitasaaren kunnan alueella.

13 §
Tuen myöntämisen edellytykset

Tukea voidaan myöntää 12 §:ssä mainituilla alueilla jalostettujen tuotteiden jalostuspaikalta alkavasta kuljetuksesta.

Kuljetustukea voidaan myöntää:

1) rautatie- tai autokuljetuksista, joiden pituus Suomen alueella on vähintään 266 kilometriä;

2) rautatie- ja autokuljetuksista, jotka muodostavat yhtenäisen kuljetusketjun, jonka pituus Suomen alueella on vähintään 266 kilometriä; sekä

3) Suomessa tapahtuvan kuljetusmatkan osalta sellaisista vähintään 266 kilometrin pituisista Suomen Pohjoiskalotilta alkavista kuljetuksista, jotka suuntautuvat muualle Pohjoiskalotille tai sen kautta edelleen kuljetettaviksi.

Jos jalostuspaikka sijaitsee saarella, johon ei ole kiinteää tieyhteyttä, tukea voidaan myöntää myös vesikuljetuksesta saarelta mantereelle.

14 §
Hyväksyttävät kustannukset

Kuljetustuki myönnetään siitä rahasuorituksena suoritetusta kuljetusmaksusta rahdinlisineen ja lisämaksuineen, joka on merkitty kuljetusta koskevaan laskuun. Hakijan saamat alennukset ja vähennykset on vähennettävä kuljetusmaksusta ennen kuljetustuen myöntämistä.

Tuen piiriin ei hyväksytä arvonlisäveroa, muita veroja eikä sellaisia maksuja, jotka eivät jää tuensaajan lopullisiksi kustannuksiksi.

Kuljetuskustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään määrä, joka vastaa yleisesti vastaavanlaisista kuljetuksista maksettuja korvauksia.

15 §
Kuljetus yrityksen omalla kalustolla

Kuljetustukea ei myönnetä yrityksen omalla kuljetuskalustolla suoritetuista kuljetuksista.

Jos jalostuspaikalta ei ole rautatie- tai autokuljetusyhteyttä, hyväksytään kuitenkin yrityksen oman kuljetuksen kuljetusmatka jalostuspaikalta lähimmälle sellaiselle paikalle, josta on edellä mainittu jatkokuljetusyhteys, kuljetustukiprosentin määräytymisessä huomioon otettavaksi matkaksi. Tällöin kuljetustukiprosentti määräytyy koko kuljetusmatkan pituuden mukaan. Kuljetustukea ei kuitenkaan myönnetä yrityksen oman kuljetuksen osuudesta syntyvistä kustannuksista.

16 §
Kuljetustuen määrä

Kuljetustuki on kuljetetun matkan pituuden mukaan määräytyvä prosenttiosuus hyväksytyistä kustannuksista seuraavasti:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
266–400 9
401–600 13
601–800 17
801– 20

Jos kuljetus alkaa Pohjoiskalotilta Suomessa, kuljetustukeen oikeuttavaa vähimmäismatkaa laskettaessa mukaan luetaan myös muualla kuin Suomen Pohjoiskalotilla tapahtuva kuljetus. Jos kuljetusmatka Suomen alueella on alle 266 kilometriä, tukiprosentti määräytyy 266 kilometrin mukaan.

4 luku

Satamatoimintojen tukeminen

17 §
Satamatoimintojen tuen soveltamisalue

Jos tuote on jalostettu 12 §:ssä mainitulla alueella, kuljetustukea voidaan myöntää satamatoiminnoista, jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevassa Pohjanlahden satamassa tai laivauspaikassa taikka Saimaan vesistöalueen satamassa tai laivauspaikassa.

18 §
Kuljetustuen määrä satamatoimintoihin

Satamatoimintojen tuki myönnetään lähetyksen painon perusteella.

Kuljetustuen määrä on:

1) satamatoiminnoista Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 2 euroa tonnilta;

2) satamatoiminnoista Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa 1 euroa tonnilta.

Muutettaessa kuljetustuen laskemista varten lähetyksen tilavuus painoksi käytetään kuutiometrin painona 300 kiloa, jos lähetyksen paino kuutiometriä kohden on tätä painoa pienempi.

19 §
Satamatoimintoihin liittyvä kuljetus

Jos rautatie- tai autokuljetukseen liittyy 17 §:ssä tarkoitettuja satamatoimintoja, rautatie- ja autokuljetuksen tuki määräytyy 16 §:n 1 momentin mukaisen taulukon sijasta seuraavan taulukon perusteella:

Kuljetettu matka kilometriä Tukiprosentti
101–400 9
401–600 13
601–800 17
801– 20

Yrityksen omalla kuljetuskalustolla tapahtuvaan kuljetukseen sovelletaan, mitä 15 §:ssä säädetään.

5 luku

Voimaantulo

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Tätä asetusta sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat vuosien 2018 tai 2019 aikana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.