937/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Voimaan tulevat säädökset

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019:

1) laki Liikenne- ja viestintävirastosta;

2) laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (936/2018);

3) laki ajokorttilain muuttamisesta (938/2018);

4) laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (939/2018);

5) laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta (940/2018);

6) laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (941/2018);

7) laki ajoneuvolain muuttamisesta (942/2018);

8) laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (943/2018);

9) laki alkolukkolain muuttamisesta (944/2018);

10) laki aluevalvontalain muuttamisesta (945/2018);

11) laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta (949/2018);

12) laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (946/2018);

13) laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (947/2018);

14) laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta (948/2018);

15) laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (950/2018);

16) laki autoverolain muuttamisesta (951/2018);

17) laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta (952/2018);

18) laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (953/2018);

19) laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (954/2018);

20) laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta (955/2018);

21) laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta (956/2018);

22) laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta (957/2018);

23) laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (958/2018);

24) laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta (959/2018);

25) laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (960/2018);

26) laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (961/2018);

27) laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 13 ja 28 §:n muuttamisesta (962/2018);

28) laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta (963/2018);

29) laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (964/2018);

30) laki ilmailulain muuttamisesta (965/2018);

31) laki  julkisen  hallinnon  turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (966/2018);

32) laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta (967/2018);

33) laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (968/2018);

34) laki konttilain 6 §:n muuttamisesta (969/2018);

35) laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (970/2018);

36) laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (971/2018);

37) laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (972/2018);

38) laki laivavarustelain muuttamisesta (973/2018);

39) laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta (974/2018);

40) laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta (975/2018);

41) laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta (976/2018);

42) laki lentoasemaverkosta ja -maksusta annetun lain muuttamisesta (977/2018);

43) laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta (978/2018);

44) laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta (979/2018);

45) laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta (980/2018);

46) laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta (981/2018);

47) laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (982/2018);

48) laki liikennevakuutuslain muuttamisesta (983/2018);

49) laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (984/2018);

50) laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamisesta (985/2018);

51) laki luotsauslain muuttamisesta (986/2018);

52) laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (987/2018);

53) laki matkustaja-aluksen henkilöluettelosta annetun lain muuttamisesta (988/2018);

54) laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta (989/2018);

55) laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (990/2018);

56) laki merilain muuttamisesta (991/2018);

57) laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta (992/2018);

58) laki meripelastuslain muuttamisesta (993/2018);

59) laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta (994/2018);

60) laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta (995/2018);

61) laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta (996/2018);

62) laki postilain muuttamisesta (997/2018);

63) laki ratalain muuttamisesta (998/2018);

64) laki rataverolain kumoamisesta (999/2018);

65) laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1000/2018);

66) laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1001/2018);

67) laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta (1002/2018);

68) laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (1003/2018);

69) laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta (1004/2018);

70) laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1005/2018);

71) laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta (1006/2018);

72) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (1007/2018);

73) laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1008/2018);

74) laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta (1009/2018);

75) laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (1010/2018);

76) laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta (1011/2018);

77) laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta (1012/2018);

78) laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta (1013/2018);

79) laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta (1014/2018);

80) laki vesiliikennelain muuttamisesta (1015/2018);

81) laki väylämaksulain muuttamisesta (1016/2018);

82) laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (1017/2018);

83) laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1018/2018);

84) laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (1019/2018);

85) laki tieliikennelain muuttamisesta (1020/2018).

2 §
Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2019:

1) Liikenteen turvallisuusvirastosta annettu laki (863/2009);

2) viestintähallinnosta annettu laki (625/2001);

3) Liikenteen turvallisuusvirastosta annettu valtioneuvoston asetus (865/2009); ja

4) viestintähallinnosta annettu valtioneuvoston asetus (60/2004).

3 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään 1 §:ssä mainituissa laeissa säädettyjen tehtävien siirtämisestä. Tehtävien siirtämiseen liittyvistä seikoista on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

4 §
Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset

Lain 1 §:ssä mainitun Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuun tehtäväalaan kuuluva tehtävä, joka on muualla laissa säädetty Liikenteen turvallisuusviraston, Viestintäviraston, Liikenneviraston, Ilmailuhallinnon, Telehallintokeskuksen, Autorekisterikeskuksen, Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston, Merenkulkulaitoksen tai lääninhallituksen hoidettavaksi, siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolle 1 päivänä tammikuuta 2019 tämän lain mukaisesti.

5 §
Väyläviraston tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset

Lain 1 §:ssä mainitun Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettuun tehtäväalaan kuuluva tehtävä, joka on muualla laissa säädetty Liikenneviraston, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon tai lääninhallituksen hoidettavaksi, siirtyy Väylävirastolle 1 päivänä tammikuuta 2019 tämän lain mukaisesti.

6 §
Siirtyvän henkilöstön asema

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja Liikenteen turvallisuusvirastolta, Liikennevirastolta ja Viestintävirastolta Liikenne- ja viestintävirastolle siirtyviä tehtäviä hoitava virka- ja työsopimussuhteessa oleva henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsuhteiset tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikennevirastosta siirtyviä tehtäviä hoitava työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Liikenne- ja viestintävirastoon virkasuhteisena henkilöstönä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy Liikenne- ja viestintävirastoon määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Virkasuhteessa olevan henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a–5 c §:ssä.

Liikenneviraston työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta. Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa sovitaan tai laissa säädetään.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan siihen liittyvien etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen valtiolla yhdenjaksoisena.

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuja Väyläviraston tehtäviä hoitava Liikenneviraston virka- ja työsopimussuhteessa oleva henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsuhteiset tehtävät säilyvät tämän lain voimaan tullessa Väylävirastossa. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö jatkaa työskentelyään määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajan.

7 §
Vireillä olevia asioita ja sopimuksia sekä niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat siirtymäsäännökset

Liikenne- ja viestintävirasto jatkaa Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston toimintaa. Liikenteen turvallisuusvirastossa ja Viestintävirastossa sekä Liikennevirastosta Liikenne- ja viestintävirastoon siirtyvillä tehtäväaloilla vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastolle.

8 §
Määräykset, luvat ja päätökset

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–85 kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muutettujen lakien nojalla antamat määräykset jäävät voimaan, kunnes toisin säädetään tai määrätään.

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston 1 §:n 3–85 kohdassa mainittujen alkuperäisten ja muutettujen lakien nojalla antamat luvat ja päätökset jäävät voimaan niissä mainituilla ehdoilla.

9 §
Eräät Liikenne- ja viestintäviraston hallinnolliset järjestelyt

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 1 päivästä marraskuuta 2018 perustaa Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan viran liikenne- ja viestintäministeriöön, josta virka siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirastoon.

Liikenteen turvallisuusviraston ja Viestintäviraston on yhdessä ja Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan nimityksen jälkeen hänen johdollaan valmisteltava uuden viraston työjärjestys ja järjestettävä hallinto- ja muut tukipalvelut niin, että Liikenne- ja viestintävirasto voi aloittaa toimintansa 1 päivänä tammikuuta 2019.

10 §
Muutoksenhakua koskevat siirtymäsäännökset

Päätökseen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa, haetaan muutosta kyseisten lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Edellä 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden käsittelyyn muutoksenhaussa sovelletaan kyseisten lakien voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen, joka on tehty ennen 1 §:ssä mainittujen lakien voimaantuloa, ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan 1 §:ssä mainittujen lakien mukaisesti.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2018.

HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.