909/2018

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2019

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 23 §:n 2 momentin ja 24 §:n 3 momentin ja 24 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 2 momentti laissa 986/2008, 24 §:n 3 momentti laissa 700/2010 ja 24 a § laissa (925/2016):

1 §
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentti

Vakuutetulta vuonna 2019 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutus-lain (1224/2004) 18 luvun 14, 16–19 ja 19 a §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.

Jos vakuutettu saa muuta kuin sairausvakuutuslain 18 luvun 15–18 §:ssä tarkoitettua ansiotuloa, häneltä peritään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 1,61 prosenttia.

2 §
Sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuprosentti

Palkansaajalta ja yrittäjältä vuonna 2019 perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,54 prosenttia palkkatulosta, työtulosta ja muusta sairausvakuutuslain 18 luvun 15–18 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 282 euroa. Päivärahamaksu peritään tällöin myös mainitun tulorajan alittavasta tulon osasta. Jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 282 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Yrittäjältä vuonna 2019 perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,23 prosenttia yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta.

3 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti

Työnantajan vuonna 2019 maksama työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 prosenttia työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016) 5 §:ssä tarkoitetusta palkasta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Tämän asetuksen 1 §:ää sovelletaan vuodelta 2019 perittävään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun.

Tämän asetuksen 2 ja 3 §:ää sovelletaan maksuihin, jotka perustuvat vuonna 2019 maksettavaan palkkaan tai työtuloon.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Annika Juurikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.