907/2018

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (171/2011) 2, 4, 7 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 12 § asetuksessa 943/2014, seuraavasti:

2 §
Hallituksen tehtävät

Suomen riistakeskuksen hallituksen tehtävänä on:

1) ohjata ja kehittää Suomen riistakeskuksen toimintaa;

2) päättää valtionavustuksen hakemisesta Suomen riistakeskuksen toimintaan;

3) vahvistaa Suomen riistakeskuksen strategia;

4) hyväksyä pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma sekä seuraavan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma ja toimittaa ne maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi;

5) hyväksyä Suomen riistakeskuksen työjärjestys sekä riistanhoitoyhdistysten työjärjestys ja toimittaa ne maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi;

6) määrätä Suomen riistakeskuksen johtajan sijaiset;

7) päättää aloitteen tekemisestä valtioneuvostolle Suomen riistakeskuksen johtajan nimittämisestä sekä tarvittaessa irtisanomisesta sekä nimittämiseen liittyen antaa lausunto ehdokkaista;

8) antaa lausunto valtioneuvostolle julkisten hallintotehtävien päällikön nimittämisestä;

9) päättää Suomen riistakeskukselle osoitettujen lahjoitusten vastaanottamisesta;

10) käsitellä ja päättää muut Suomen riistakeskuksen kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät asiat.

Suomen riistakeskuksen hallitus vahvistaa Suomen riistakeskuksen tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä selvityksen valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käytöstä. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös liitteineen varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun 15 päivään mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriön on annettava varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä perusteltu kannanotto Suomen riistakeskuksen tilinpäätöksestä. Perustellun kannanoton laatimiseen sovelletaan, mitä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:ssä säädetään ministeriön tilinpäätöskannanotosta.

4 §
Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävät

Valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on:

1) osallistua Suomen riistakeskusta koskevaan strategiseen suunnitteluun ja valmisteluun sekä valtakunnalliseen riistatalouden suunnitteluun;

2) osallistua riistaeläinlajeja, riistaeläinkantoja ja lajien elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu- ja päivittämistyöhön sekä huolehtia hoitosuunnitelmatyöhön liittyvästä valtakunnallisesta sidosryhmien kuulemisesta;

3) tehdä esityksiä riistatalouden valtakunnallisesta kehittämisestä;

4) käsitellä alueellisten riistaneuvostojen aloitteet ja päättää jatkotoimista.

7 §
Aluekokouksen tehtävät

Aluekokouksen tehtävänä on:

1) päättää ehdokkaista valtakunnallisen riistaneuvoston ja alueellisen riistaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi;

2) tehdä tarvittaessa esitys edustajasta Suomen riistakeskuksen hallituksen jäseneksi ja hänen varajäsenekseen;

3) seurata toiminta-alueen riistataloutta ja tehdä sitä koskevia esityksiä;

4) käsitellä ja tarvittaessa päättää kokouksen esityslistalle otetuista muista asioista.

12 §
Riistanhoitomaksuina kertyvien varojen hakeminen, myöntäminen ja selvitys niiden käytöstä

Suomen riistakeskus hakee valtionavustusta maa- ja metsätalousministeriöltä. Hakemukseen on liitettävä Suomen riistakeskuksen talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Riistanhoitoyhdistykset hakevat valtionavustusta toimittamalla edellisen vuoden toimintatiedot Suomen riistakeskukselle tammikuun 15 päivään mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa Suomen riistakeskuksen valtionavustuksen ja riistanhoitoyhdistysten valtionavustukseen osoitetun määrärahan Suomen riistakeskukselle puolivuosittain ennakkona.

Riistanhoitoyhdistysten tulee toimittaa selvitykset valtionavustuksen käytöstä Suomen riistakeskukselle, joka toimittaa selvitykset koottuna edelleen maa- ja metsätalousministeriölle maksamisvuotta seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä. Suomen riistakeskukselle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käyttöä koskevasta selvityksestä säädetään 2 §:n 2 momentissa.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Teemu Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.