858/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 9 §:n ja 10 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla. Lisäksi asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain nojalla ympäristölupa.

Tätä asetusta sovelletaan myös, jos rekisteröitävällä betoniasemalla tai betonituotetehtaalla käytetään betonin valmistuksessa kivihiilen poltossa syntynyttä lentotuhkaa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kiinteällä betoniasemalla pysyvästi tai vähintään kahden kuukauden ajaksi tiettyyn paikkaan sijoitettua laitosta, jossa valmistetaan betonia;

2) betonituotetehtaalla laitosta, jossa valmistetaan betonituotteita;

3) lentotuhkalla kivihiilen poltossa syntynyttä, savukaasuista eroteltua lentotuhkaa;

4) rakennustuoteasetuksella rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 305/2011;

5) REACH-asetuksella kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1907/2006;

6) CLP-asetuksella aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008;

7) ylijäämäbetonilla betoniaseman ja betonituotetehtaan tuotannossa syntynyttä betonijätettä ja betonilietettä (jätenimike 10 13 14);

8) olemassa olevalla betoniasemalla ja betonituotetehtaalla tämän asetuksen voimaantullessa toiminnassa olevaa betoniasemaa ja betonituotetehdasta tai betoniasemaa ja betonituotetehdasta, jonka ympäristölupahakemus on kuulutettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

9) uudella betoniasemalla ja betonituotetehtaalla muuta kuin 8 kohdassa tarkoitettua betoniasemaa ja betonituotetehdasta;

10) valvontaviranomaisella kunnan ympäristönsuojeluviranomaista tai, jos toiminta on luvanvaraista ja toimivaltainen lupaviranomainen on valtion lupaviranomainen, valtion valvontaviranomaista.

3 §
Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö

Betoniaseman tai betonituotetehtaan toimintaa koskevassa ympäristönsuojelulain 116 §:ssä tarkoitetussa rekisteröinti-ilmoituksessa on oltava:

1) toiminnanharjoittajan sekä betoniaseman ja betonituotetehtaan yhteystiedot;

2) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan sijainnista ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituksesta;

3) tiedot betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta, teknisistä rakenteista, arvioidusta tuotannosta ja toiminta-ajoista, mukaan lukien tiedot raaka-aineiden käytöstä ja laadusta sekä raskaan liikenteen määristä ja kuljetusreiteistä;

4) tiedot toiminnan melupäästöistä ja meluntorjuntatoimista;

5) tiedot jätevesien ja öljyisten hulevesien käsittelystä ja mahdollisesta uudelleenkäytöstä sekä päästöistä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ja ympäristöön;

6) tiedot pölypäästöjen vähentämistoimista;

7) tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta;

8) tiedot maaperästä ja sen tilasta sekä toimista maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi;

9) tiedot mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta ja muusta riskien hallinnasta sekä seurannasta ja tarkkailun järjestämisestä;

10) tiedot betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskevista voimassa olevista luvista, päätöksistä, ilmoituksista ja sopimuksista.

Rekisteröinti-ilmoitukseen on liitettävä:

1) kartta, josta ilmenevät betoniaseman ja betonituotetehtaan kiinteistön rajat sekä lähimmät asuin- tai virkistyskäytössä olevat rakennukset, virkistysalueet, luonnonsuojelukohteet, pohjavesialueet, talousvesikaivot ja muut häiriölle alttiit tai herkät kohteet sekä raskaan liikenteen kuljetusreitit; ja

2) asemapiirros, johon betoniaseman ja betonituotetehtaan eri toiminnat on merkittävä.

4 §
Lentotuhkaa koskevat vaatimukset

Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla betonin valmistuksessa käytettävän lentotuhkan on oltava käyttötarkoitukseen sopivaa. Lentotuhkan on oltava rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyä. Lisäksi lentotuhkan on oltava joko REACH-asetuksen mukaisesti rekisteröityä tai sen REACH-asetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukainen vapautus rekisteröintivelvoitteesta on varmistettava. Lentotuhka ei saa olla CLP-asetuksen mukaisesti vaaralliseksi luokiteltua.

5 §
Ylijäämäbetonin varastointi ja käsittely

Ylijäämäbetonia voidaan varastoida tilapäisesti ja käsitellä siten kuin ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa (646/2011) sekä niiden nojalla säädetään.

Selkeytysaltaista nostettava liete on kasavarastoinnissa sijoitettava betonialustalle tai muulle vastaavalle tiiviille alustalle, josta ylimääräinen vesi johdetaan takaisin selkeytysaltaaseen.

6 §
Ylijäämäbetonin tilapäinen murskaus

Betoniasemalla ja betonituotetehtaalla tapahtuvaan ylijäämäbetonin tilapäiseen murskaukseen liittyvän meluilmoituksen tekemisestä säädetään ympäristönsuojelulain 118 §:ssä tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

7 §
Toiminnan sijoittaminen

Toiminnan sijoittamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 11 ja 12 §:ssä.

8 §
Melutasot ja melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat

Betoniasema ja betonituotetehdas on sijoitettava ja niiden toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei ylitä melulle alttiissa kohteissa kello 7 ja 22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 55 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 50 desibeliä. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintäalueilla ja taajaman ulkopuolella olevilla virkistysalueilla toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää kello 7 ja 22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 45 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 40 desibeliä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 desibeliä ennen sen vertaamista raja-arvoon. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alueen muiden melulähteiden aiheuttama äänitaso.

Toiminnanharjoittajan on ennen uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan aloittamista osoitettava mallintamalla tai muutoin valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että 1 momentissa tarkoitetut raja-arvot eivät ylity.

Betoniaseman ja betonituotetehtaan ilmoitetusta toiminta-ajasta poikkeavasta tilapäisestä toiminnasta kello 22 ja 7 välisenä aikana on ilmoitettava valvontaviranomaiselle välittömästi, kun tarve yöaikaiselle toiminnalle on ilmennyt, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

9 §
Pölypäästöjen rajoittaminen

Pölyävien aineiden käsittely, pölyävät työvaiheet sekä kuljetukset, kuormaaminen ja kuormien purkaminen on järjestettävä siten, ettei pölyä leviä ympäristöön. Pölyävät aineet on varastoitava ja niitä on säilytettävä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa siten, että pölyä ei joudu ympäristöön.

Sementti- ja muut sideainesiilot on varustettava pölynerottimilla, joiden asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Mikäli siilojen pölynerotin rikkoutuu tai vioittuu, pölyävä työvaihe on keskeytettävä välittömästi ja vika korjattava ennen toiminnan jatkamista.

Betoniaseman tai betonituotetehtaan ajoväylät ja piha-alueet on pölyämisen ehkäisemiseksi pidettävä puhtaina ja tarvittaessa päällystettävä.

10 §
Jätevesien käsittely ja johtaminen

Toiminnanharjoittajan on selvitettävä jätevesien määrä ja laatu. Betoniaseman ja betonituotetehtaan tuotannosta syntyviä prosessi- ja pesuvesiä ei saa laskea sellaisenaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, hulevesiviemäriin eikä ympäristöön. Prosessi- ja pesuvedet on ensisijaisesti palautettava valmistusprosessissa tai pesuissa uudelleen käytettäviksi.

Ne prosessi- ja pesuvedet, joita ei voida käyttää uudelleen, on esikäsiteltävä siten, ettei niistä johdettaessa vesihuoltolaitoksen viemäriin tai kuljetettaessa vesihuoltolaitoksen viemäriin umpisäiliöön keräämisen jälkeen aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston toiminnalle. Johdettaessa betoniaseman tai betonituotetehtaan jätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin ne on esikäsiteltävä ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 41 §:n mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa käsittelyn jälkeen ympäristöön, jos niistä ei aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Viemäröidyillä alueilla talousjätevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla talousjätevedet on käsiteltävä siten kuin ympäristönsuojelulain 16 luvussa sekä talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (157/2017) säädetään.

11 §
Öljyisten hulevesien käsittely ja johtaminen

Nestemäisten polttoaineiden käsittelyalueiden ja öljysäiliöiden suoja-altaiden hulevedet on käsiteltävä öljynerottimessa. Öljynerotin on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Muiden alueiden hulevesien pääsy öljynerottimeen on estettävä.

Jos öljynerottimessa käsitellyt vedet johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, vedet on johdettava standardin SFS-EN-858-1 mukaisen II luokan öljynerottimen kautta, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Jos öljynerottimessa käsitellyt vedet johdetaan ympäristöön, vedet on johdettava standardin SFS-EN-858-1 mukaiseen I luokan öljynerottimen kautta, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l.

Välittömästi öljynerottimen jälkeen on oltava näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jätevesien pääsy vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, umpisäiliöön tai ympäristöön. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.

12 §
Vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely

Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista sekä niihin liittyvästä vuotojenhallinnasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) ja sen nojalla.

Vaarallisten kemikaalien varastointitilojen on oltava viemäröimättömiä tai viemärin on oltava tulpattu.

Nestemäisten polttoaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1) nestemäisten polttoaineiden säiliöiden suoja-altaan on oltava tiivis ja sen tilavuus on mitoitettava siten, että vuototilanteessa suoja-altaaseen sopii vähintään 1,1 kertaa siihen sijoitetun yksittäisen säiliön suurin varastoitava nestetilavuus;

2) nestemäisten polttoaineiden säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja jos käytössä on kaksoisvaippasäiliö, se on lisäksi varustettava vuodonilmaisimilla;

3) vuotojen leviämisen torjumiseksi on varattava imeytysaineita ja torjuntakalustoa nestemäisten polttoaineiden talteenottoa varten;

4) nestemäisten polttoaineiden täyttö- ja purkupaikkojen on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja tai kauttaaltaan kallistettuja siten, että hulevedet ohjautuvat hallitusti öljynerottimeen.

13 §
Jätehuolto

Betoniaseman ja betonituotetehtaan jätehuolto on järjestettävä jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että:

1) vaaralliset jätteet ja hyödyntämiskelpoiset jätteet kerätään talteen ja pidetään erillään muista jätteistä;

2) vaaralliset jätteet ryhmitellään, pakataan ja merkitään ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoidaan lukittavassa ja katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaissa;

3) öljyjätteet ja muut vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa;

4) vaarallisten jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja siten kuin jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012) säädetään;

5) jäte toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on sallittu.

14 §
Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnanharjoittajan on onnettomuuksien, ennakoimattomien tuotantohäiriöiden ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden (poikkeukselliset tilanteet) estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu.

Toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään ohjeet toimenpiteistä pölynerottimien ja mahdollisten prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaiden häiriötilanteiden sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen varalle. Toimintasuunnitelma on toimitettava rekisteröinti-ilmoituksen jättämisen yhteydessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristöluvan hakemisen yhteydessä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Toimintasuunnitelmaa voidaan täydentää tai muuttaa myöhemmin ja se on pidettävä ajan tasalla.

Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 123 §:ssä.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristölle haitallisten vaikutusten estämiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten selvittäminen on aloitettava tarvittaessa tilanteen luonteen edellyttämässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.

Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on varauduttava asianmukaisin toimenpitein siihen, ettei vastaava tilanne toistu.

15 §
Rakenteiden ja laitteistojen kunnossapito

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava betoniaseman ja betonituotetehtaan rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen riski lisääntyy.

Siilojen pölynerottimien suodattimet ja säiliöiden ylitäytönestimet on huollettava määrävälein ja tarvittaessa uusittava. Selkeytysaltaat on tarvittaessa tyhjennettävä kiintoaineksesta.

16 §
Toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä betoniaseman ja betonituotetehtaan käytön, päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu.

Betoniaseman sideainesiilojen pölynerottimien toimintaa on tarkkailtava päivittäin. Prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaisiin kertyvän lietteen määrää on tarkkailtava viikoittain ja altaiden kunto on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein.

Öljynerotuskaivo on tyhjennettävä säännöllisesti ja tarkastettava vuosittain.

Jätevesistä on tarkkailtava vuosittain happamuutta (pH), kiintoaineen, sulfaatin ja kromin määriä.

Nestemäisten polttoaineiden säiliöiden kunto on tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kymmenen vuoden välein.

Uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvat melutasot on mitattava lähimmissä melulle alttiissa kohteissa kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta, ellei valvontaviranomainen katso mittauksia tarpeettomiksi. Lisäksi valvontaviranomainen voi perustellusta syystä muulloinkin vaatia uuden betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvien melutasojen mittaamista.

Olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvat melutasot on mitattava, jos valvontaviranomainen sitä perustellusta syystä vaatii.

Betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnasta aiheutuvien melutasojen mittaukset on tehtävä tavanomaisissa käyttöolosuhteissa.

17 §
Tietojen toimittaminen ja kirjanpito

Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti. Vuosiraportissa on ilmoitettava tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot:

1) tuotannosta ja raaka-aineista, mukaan lukien tiedot hyödynnetyn lentotuhkan määrästä, alkuperästä ja laadusta;

2) toiminta-ajoista;

3) käytettyjen polttoaineiden määrästä ja laadusta;

4) jätevesien määrästä ja laadusta;

5) selkeytysaltaiden ja umpisäiliöiden tarkastuksista ja tyhjennyksistä;

6) öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä hälytysjärjestelmän testauk-sista;

7) pölynerottimien suodattimien vaihdoista sekä muista mahdollisista ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä huoltotoimista;

8) ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimista.

Lisäksi vuosiraportissa on oltava toiminnassa syntyneestä jätteestä seuraavat tiedot:

1) jätteen määrä;

2) jätenimike jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 4 jäteluettelon mukaisesti ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta;

3) vaarallisesta jätteestä pääasialliset vaaraominaisuudet Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1357/2014 tarkoitetut pääasialliset vaaraominaisuudet, mukaisesti;

4) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Kirjanpito on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

18 §
Toiminnan muutostilanteisiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Valvonnan kannalta olennaisia muutoksia sekä toiminnan pitkäaikaista keskeyttämistä ja lopettamista koskevasta luvanvaraista ja rekisteröitävää toimintaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 170 §:ssä.

19 §
Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimet

Betoniaseman ja betonituotetehtaan toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelma betoniaseman tai betonituotetehtaan rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet, mukaan lukien vaaralliset jätteet, on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäviksi siten kuin jätelaissa säädetään. Toiminnan lopettamisen jälkeisistä vastuista säädetään ympäristönsuojelulain 94 §:ssä.

20 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tätä asetusta sovelletaan olemassa olevan betoniaseman ja betonituotetehtaan toimintaan siitä alkaen, kun:

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 29 §:n nojalla; tai

2) ympäristölupaa on tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, tätä asetusta sovelletaan sanotussa momentissa tarkoitettujen betoniasemien ja betonituotetehtaiden toimintaan kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2025.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskeva ympäristölupa-asia, jota ei ole kuulutettu, raukeaa ja viranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sekä ilmoittaa rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle.

Edellä 4 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos kyse on ympäristönsuojelulain 30 §:ssä tarkoitetusta tai lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 alakohdassa f perusteella luvanvaraisesta toiminnasta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva betoniasemaa ja betonituotetehdasta koskeva ympäristölupa-asia, joka on kuulutettu, käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja toimintaan sovelletaan tätä asetusta joko 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.