853/2018

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaasulaitelain (502/2018) 14 §:n 2 momentin, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016) 25 §:n 2 momentin, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) 24 §:n 2 momentin, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015) 46 a §:n 2 momentin, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 132 §:n 2 momentin ja painelaitelain (1144/2016) 107 §:n 2 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 46 a § laissa 1141/2016 ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 132 § laissa 1142/2016:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää teknistä turvallisuutta;

2) määritellä teknistä turvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;

3) edistää viranomaisten ja teknisen turvallisuuden alan välistä yhteistyötä;

4) seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;

5) seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kehitystä, koulutusta ja tutkimusta;

6) avustaa teknistä turvallisuutta koskevien säännösten ja ohjeiden valmistelussa;

7) toimia asiantuntijana teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa;

8) tehdä teknistä turvallisuutta koskevia aloitteita;

9) hoitaa sille annetut valmistelutehtävät.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina teknisen turvallisuuden toimialojen kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat sekä tarkastus-, testaus-, tutkimus- ja standardisointitoiminta. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoiksi ja se voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita sekä ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (340/2017).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Johtava asiantuntija
Harri Roudasmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.