Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

838/2018

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään etu- ja sukunimilain (946/2017) nojalla:

1 §
Nimilautakunnan tehtävät

Oikeusministeriön hallinnonalalla on nimilautakunta, josta säädetään etu- ja sukunimilain (946/2017) 21 §:n 3 momentissa. Lautakunta toimii asiantuntijaviranomaisena lain soveltamista koskevissa kysymyksissä lain yhtenäisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Lautakunta antaa maistraatille lausuntoja etu- ja sukunimilain 30 §:ssä tarkoitetuissa asioissa.

Lautakunnan tehtävänä on lisäksi seurata etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa noudatettuja käytäntöjä sekä antaa tuomioistuimille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunta voi myös tehdä oikeusministeriölle aloitteita etu- ja sukunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

2 §
Nimilautakunnan kokoonpano ja päätösvaltaisuus

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat sivutoimisia, ja he toimivat virkavastuulla.

Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Muista jäsenistä yhden tulee olla perehtynyt väestötietojen ylläpitokäytäntöihin, yhden sukututkimukseen, yhden suomen kieleen ja nimistöntutkimukseen sekä yhden ruotsin kieleen ja nimistöntutkimukseen. Henkilökohtaisilla varajäsenillä tulee olla vastaava perehtyneisyys.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä tai varajäsentä osallistuu päätöksentekoon.

3 §
Nimilautakunnan jäsenten nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja heidän varajäsenensä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken lautakunnan toimikauden, oikeusministeriö nimittää tämän tilalle toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Oikeusministeriö määrää lautakunnalle sihteerin.

4 §
Nimilautakunnan toiminta

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Varapuheenjohtaja johtaa puhetta puheenjohtajan ollessa estynyt. Lautakunta voi asian selvittämiseksi kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja ja muita selvityksiä.

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, varajäsenten, asiantuntijoiden ja sihteerin palkkioiden perusteista päättää oikeusministeriö.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

Työskentelyn järjestämisestä lautakunnassa määrätään tarkemmin lautakunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

5 §
Nimilautakunnan lausunnot

Etu- ja sukunimilain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa ei pyydetä, jos hakemus koskee uudissukunimeä, joka on kuulunut hakijan esivanhemmalle ja jota koskeva asiakirjamerkintä on tehty vuoden 1899 jälkeen.

6 §
Nimiasioissa käytettävät lomakkeet

Väestörekisterikeskuksen on vahvistettava ja asetettava saataville lomakkeet, joille seuraavissa etu- ja sukunimilain lainkohdissa tarkoitetut asiakirjat voidaan laatia:

1) 16 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu suostumus;

2) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus;

3) 22 §:ssä tarkoitettu ilmoitus etunimestä;

4) 23 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sukunimestä;

5) 24 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sukunimen muuttamisesta;

6) 25 §:ssä tarkoitettu hakemus etu- tai sukunimen muuttamiseksi;

7) 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu muistutus;

8) 35 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta.

7 §
Uudissukunimestä tiedottaminen

Etu- ja sukunimilain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetussa maistraatin verkkosivuilla julkaistavassa tiedotteessa on ilmoitettava seuraavista seikoista:

1) mahdollisuudesta tehdä etu- ja sukunimilain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu muistutus;

2) lomakkeesta, jolla muistutus voidaan tehdä;

3) muistutuksen tekemisen määräajasta.

Tiedotteessa ei saa julkaista haetun uudissukunimen lisäksi muita tietoja hakijasta.

8 §
Toimivaltainen viranomainen

Etu- ja sukunimilain 35 §:n 3 momentissa tarkoitettu vaatimus Suomen lain soveltamisesta on tehtävä ilmoittamalla Suomen lain mukainen etunimi tai sukunimi maistraatille. Ilmoituksen saa antaa mille tahansa maistraatille. Vieraassa valtiossa ilmoitus voidaan antaa myös Suomen edustustolle, jonka tulee toimittaa ilmoitus Väestörekisterikeskukselle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Ylitarkastaja
Joanna Grandell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.