823/2018

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 151 ja 152 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 152 § laissa 327/2016:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristönsuojelulakia (527/2014) täydentävistä säännöksistä, jotka ovat tarpeen ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisista melun arvioinnin yhteisistä menetelmistä annetun komission direktiivin (EU) 2015/996 täytäntöön panemiseksi.

Tätä asetusta sovelletaan laadittaessa ympäristönsuojelulain 151 §:n tarkoittamia meluselvityksiä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmia.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristömelulla ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ulkona esiintyvää ääntä, kuten kulkuvälineiden, tie-, raide- ja lentoliikenteen sekä teollisuuslaitosten toiminnan aiheuttamaa ääntä;

2) haitoilla ihmiselle aiheutuvia terveyshaittoja;

3) häiritsevyydellä melun aiheuttamaa kielteisenä koettua elämyspiirrettä;

4) melun tunnusluvulla melun häiritsevyyden tai muiden haittojen arviointiin käytettävää melun fysikaalista voimakkuutta kuvaavaa suuretta;

5) hiljaisella alueella väestökeskittymässä aluetta, jossa minkään melulähteen aiheuttama melutaso ei ylitä päivällä (kello 07.00–22.00) 50 desibeliä eikä yöllä (kello 22.00–07.00) 45 desibeliä.

3 §
Meluselvityksen sisältö

Meluselvityksen on sisällettävä:

1) yleiskuvaus väestökeskittymästä tai teiden, rautateiden tai lentokenttien ympäristöstä, kuten tiedot näiden sijainnista, koosta, asukasmääristä ja liikennemääristä sekä alueen maankäytöstä ja melulähteistä;

2) tiedot selvityksen laatijasta;

3) tiedot aiemmista meluntorjuntaohjelmista ja nykyisistä meluntorjuntatoimista;

4) tiedot käytetyistä melun arviointimenetelmistä;

5) tiivistelmä selvityksen tuloksista.

Meluselvitys voidaan esittää taulukoina, kaavioina tai karttoina paperilla tai digitaalisessa muodossa.

4 §
Meluselvityksissä käytettävät melun tunnusluvut

Meluselvityksissä melun yleistä häiritsevyyttä kuvaavana tunnuslukuna on käytettävä päivä-ilta-yöajan äänitasoa Lden (dB):

Melun häiritsevyyden tunnuslukuina ovat A-taajuuspainotetut keskiäänitasot Lpäivä päiväajalta, Lilta ilta-ajalta ja L yöajalta. Tunnusluvut on määritettävä kalenterivuoden kaikkien päivä-, ilta- ja yöaikojen sekä sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella.

Meluselvityksissä yöajan unihäiriötä kuvaava tunnusluku on yöäänitaso L.

Päiväajan pituus on 12 tuntia kello 07.00–19.00, ilta-ajan pituus kolme tuntia kello 19.00– 22.00 ja yöajan pituus yhdeksän tuntia kello 22.00–07.00.

Meluselvityksessä ei oteta huomioon tarkasteltavan rakennuksen ulkoseinästä heijastuvaa ääntä (vapaakenttäarvo). Ympäristömelu arvioidaan neljän metrin korkeudelle maanpinnasta ulkoseinän kohdalle, jossa melutaso on suurin.

5 §
Meluselvityksissä sovellettava laskentamenetelmä

Meluselvityksissä laskenta on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisista melun arvioinnin yhteisistä menetelmistä annetun komission direktiivin (EU) 2015/996 mukaisella menettelyllä.

6 §
Meluselvityksissä tehtävät arviot melutilanteesta ja altistuneiden määrästä

Meluselvityksissä on arvioitava ympäristönsuojelulain 151 §:n 1 momentin mukaisista kohteista päivä-ilta-yöajan äänitaso Lden ja yöajan äänitaso L erikseen tieliikenteestä, raideliikenteestä, lentoliikenteestä ja teollisuudesta.

Meluselvityksissä on lisäksi esitettävä päivä-ilta-yöajan äänitason Lden ja yöajan äänitason L seuraavat meluvyöhykkeet:

Melun tunnusluku Meluvyöhyke (dB)
L den 55–59 60–64 65–69 70–74 ≥ 75
L 50–54 55–59 60–64 65–69 ≥ 70

Meluselvityksissä on ilmoitettava 2 momentissa tarkoitetuilla meluvyöhykkeillä:

1) melulle altistuvissa rakennuksissa asuvien henkilöiden määrät pyöristettynä lähimpään sataan ja ilmoitettuna erikseen päivä-ilta-yöäänitason Lden ja yöäänitason L mukaisesti sekä erikseen tie-, raide- ja lentoliikenteestä sekä teollisuudesta;

2) lukumäärä, kuinka moni 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä asuu rakennuksissa, joissa on erityinen ääneneristys ympäristömelua vastaan, ja kuinka moni asuu rakennuksissa, joissa on hiljainen ulkoseinä, jos tällaiset tiedot ovat käytettävissä;

3) arvio eri meluvyöhykkeillä olevien asuinrakennusten sekä hoito- ja oppilaitosten määristä.

7 §
Meluselvitysten laatimisen aikataulu

Meluselvitykset on laadittava ja tallennettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään joka viides vuosi 30 päivään kesäkuuta mennessä ympäristönsuojelulain 151 §:n 1 momentin mukaisista kohteista. Selvitysten on perustuttava edellisen kalenterivuoden liikenne- ja asukastietoihin. Seuraavat meluselvitykset on laadittava ja tallennettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuonna 2022.

8 §
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien sisältö

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien on sisällettävä:

1) tiedot toimintasuunnitelman laatijasta;

2) tiivistelmä meluselvityksen tuloksista;

3) tiedot käytetyistä melutasoa koskevista tunnusarvoista;

4) arvio melulle altistuvien henkilöiden määrästä;

5) toimenpiteitä vaativien ongelmien ja tilanteiden yksilöinti;

6) kuvaus toimintasuunnitelman kohteesta tai kohteista;

7) tiedot käytössä olevista ja valmisteltavista meluntorjuntatoimista;

8) tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjuntatoimista;

9) pitkän ajan suunnitelma melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi;

10) arvio hiljaisista alueista väestökeskittymissä;

11) tiedot rahoituksesta;

12) suunnitelma täytäntöönpanosta ja tulosten arvioinnista;

13) arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta melulle altistuvien henkilöiden määrään;

14) tiedot ympäristönsuojelulain 152 §:n mukaisesta yleisön kuulemisesta;

15) tiivistelmä toimintasuunnitelmasta.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi kuulua toimia, jotka liittyvät liikennesuunnitteluun, maankäytön suunnitteluun, teknisiin toimiin melulähteissä, hiljaisempien melulähteiden valintaan, melun leviämisen ajalliseen tai alueelliseen rajoittamiseen sekä muihin rajoituskeinoihin, kuten taloudelliseen ohjaukseen.

9 §
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimisen aikataulu

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat on laadittava ja tallennettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään joka viides vuosi 18 päivään heinäkuuta mennessä ympäristönsuojelulain 151 §:n 1 momentin mukaisista kohteista. Seuraavat suunnitelmat on laadittava ja tallennettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuonna 2023.

10 §
Tietojen toimittaminen komissiolle

Ympäristöministeriö toimittaa komissiolle joka viides vuosi 31 päivään joulukuuta mennessä ilmoituksen ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisista kohteista. Seuraava ilmoitus toimitetaan vuonna 2023.

Ympäristöministeriö toimittaa lisäksi komissiolle:

1) joka viides vuosi 30 päivään joulukuuta mennessä tiivistelmät ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisista kohteista laadituista meluselvityksistä siten, että seuraavat tiivistelmät toimitetaan vuonna 2022;

2) joka viides vuosi 18 päivään tammikuuta mennessä tiivistelmät ympäristönsuojelulain 151 §:n mukaisista kohteista laadituista meluntorjunnan toimintasuunnitelmista siten, että seuraavat tiivistelmät toimitetaan vuonna 2023.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista annettu valtioneuvoston asetus (801/2004).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (32002L0049), EUVL L 189, 18.7.2002, s. 12–25
komission direktiivi 2015/996 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY mukaisista melun arvioinnin yhteisistä menetelmistä (32015L0996), EUVL L 168, 1.7.2015, s. 1–823

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Ympäristöneuvos
Ari Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.