818/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2018

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (833/2016) 55, 58, 60, 63, 65 ja 67 § seuraavasti:

55 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeusrekisterikeskuksen, tasa-arvovaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, konkurssiasiamiehen toimiston, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin ja Kuluttajariitalautakunnan oikeusministeriön ratkaistaviksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen, mitä asioiden ratkaisemisesta 60–63 §:ssä säädetään;

2) yleistä hallintoa koskevat asiat, jos kysymys on usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen;

3) sen lisäksi, mitä 48 §:n 7 kohdassa säädetään, toimialansa virastojen toimitilojen hankkimista ja ylläpitoa koskevat asiat, jos toimitilan vuotuinen vuokra ilman arvonlisäveroa on enintään 200 000 euroa, jollei asia kuulu merkityksensä vuoksi ministerille.

58 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Talousjohtaja ratkaisee:

1) oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen kirjanpitoyksikkötehtäviä koskevat asiat;

2) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa koskevat asiat;

3) taloushallintoa koskevat asiat, jos kysymys on hallinnonalalle tai usealle osastolle yhteinen ja merkitykseltään vähäinen;

4) liittymisilmoitukset valtion yhteishankintajärjestelyihin hallinnonalan osalta.

60 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen

Ministeri ratkaisee hallintoyksikön annettua lausuntonsa viran perustamisen ja lakkauttamisen sekä viran nimen muuttamisen, jos viran vaativuustaso on korkeampi kuin 21.

Kansliapäällikkö ratkaisee hallintoyksikön annettua lausuntonsa muut kuin 1 momentissa tarkoitetut viran perustamista ja lakkauttamista sekä viran nimen muuttamista koskevat asiat.

63 §
Palkkaus ja muut henkilöstöasiat

Kansliapäällikkö ratkaisee:

1) virkojen vaativuustasojen muutokset;

2) henkilökohtaiset palkanosat ja henkilökohtaiset palkanlisät hallintoyksikön henkilöstöasioiden vastuualueen esityksestä omien suorien alaistensa osalta;

3) palkkioiden perusteet;

4) hallintoyksikön esittelystä asiat, jotka koskevat valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista, jollei asian ratkaiseminen kuulu valtioneuvoston yleisistunnolle;

5) hallinnonalan virastojen väliset virkojen siirrot;

6) ministeriön ja eräiden virastojen virkojen virantoimituspaikat;

7) ministeriön henkilöstön sijoittamisen osastoihin ja erillisyksiköihin.

Hallintojohtaja ratkaisee:

1) muut kuin edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut henkilökohtaiset palkanosat ja henkilökohtaiset palkanlisät hallintoyksikön henkilöstöasioiden vastuualueen esityksestä;

2) palkkiot;

3) hallintoyksikön henkilöstöasioiden vastuualueen esittelystä virkamiesten sivutoimia koskevat asiat;

4) viran perustamista, lakkauttamista ja muuttamista koskevat asiat valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainituissa virastoissa, jollei muualla toisin säädetä.

65 §
Sijaisten määrääminen

Kansliapäällikkö määrää osastopäällikön tai erillisyksikön esimiehen sijaiset osastopäällikön tai erillisyksikön päällikön esityksestä. Osaston yksikön päällikön sijaiset määrää asianomainen osastopäällikkö yksikön päällikön esityksestä. Sama toimivalta kuin osastopäälliköllä on myös hallintojohtajalla ja talousjohtajalla.

67 §
Ministeriön valmiustoiminta

Oikeusministeriön valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa hallinnonalan poikkeusoloihin varautumista. Oikeusministeriön suojelujohtajista ja muusta suojeluorganisaatiosta sekä suojelutoiminnasta määrätään toimipaikkaa koskevissa suojelusuunnitelmissa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Kansliapäällikkö
Pekka Timonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.