779/2018

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1397/2010) 1 §:n 4 momentti sekä 5–8, 12 ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti asetuksessa 1014/2016, 5 § asetuksessa 849/2012 sekä 6 ja 12 § osaksi asetuksessa 849/2012, ja

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1014/2016, uusi 5 momentti sekä asetukseen uusi 1 a ja 1 b § seuraavasti:

1 §
Voimalaitoksen hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään

Sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan kuitenkin hyväksyä ainoastaan tuulivoimala, joka on liitetty sähköverkkoon, kun hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten jätetään, ja jota koskevan hakemuksen liitteenä on luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta. Tuulivoimalan katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos:

1) sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain (1135/2016) 41–43 §:n mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle, joka myös on jännitteinen, tai, jos tuulivoimalaa varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa, tuulivoimalaa koskeva varsinainen verkkoliitäntäsopimus on tehty ja verkkoon liittämispäivä on yksiselitteisesti varmistettavissa; ja

2) viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä ainakin yksi tuuliturbiini on pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen.

Sen lisäksi, mitä 1–3 momentissa säädetään, syöttötariffijärjestelmään voidaan kuitenkin hyväksyä ainoastaan sellainen metsähakevoimala, biokaasuvoimala ja puupolttoainevoimala, joka on liitetty sähköverkkoon, kun hakemus syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä varten jätetään. Mainitun voimalaitoksen katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos:

1) sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain 41–43 §:n mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle, joka myös on jännitteinen, tai, jos voimalaitosta varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa, voimalaitosta koskeva varsinainen verkkoliitäntäsopimus on tehty ja verkkoon liittämispäivä on yksiselitteisesti varmistettavissa; sekä

2) viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä:

a) voimalaitos ja, jos kyse on biokaasuvoimalasta, myös siihen kuuluva biokaasulaitos on rakennettu ja otettu käyttöön; ja

b) voimalaitos on liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys voimalaitoksesta sähköverkkoon on jännitteinen.

1 a §
Voimalaitosta koskevat edellytykset preemiojärjestelmässä

Preemiojärjestelmään hyväksymistä varten järjestettävässä tarjouskilpailussa:

1) voimalaitoksen tulee olla uusi siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään voimalaitoksen syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksistä lukuun ottamatta voimalaitosrakennusta ja sen perustuksia;

2) korvattavan voimalaitoksen teknisestä käyttöiästä saa olla jäljellä enintään viisi prosenttia, jos tarjous koskee uusiutuvan energian voimalaitosta, joka rakennetaan sellaisen samalla paikalla sijaitsevan voimalaitoksen tilalle, jonka investointia varten on myönnetty valtiontukea;

3) voimalaitoksen rakentamisen edellytyksenä olevien kaavan, ratkaisun, luvan ja päätöksen tulee olla voimassa tai niiden voimassaoloa tulee lain mukaan olla mahdollista jatkaa siten, että laitos on mahdollista rakentaa viimeistään siitä tarjouksessa ilmoitetusta tariffijaksosta, josta tukiaika alkaa kulua; ja

4) voimalaitoksen sähköverkkoon liittämisen edellytyksenä olevan liittymistarjouksen tai liittymissopimuksen tulee olla voimassa siten, että laitos on mahdollista liittää sähköverkkoon viimeistään siitä tarjouksessa ilmoitetusta tariffijaksosta, josta tukiaika alkaa kulua.

Jos kyseessä on useista uusiutuvan energian pienyksiköistä koostuva uusiutuvan energian voimalaitos, sovelletaan 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä jokaisen pienyksikön osalta erikseen.

Preemiojärjestelmään hyväksytyn voimalaitoksen sähköverkkoon liittämiseen sovelletaan, mitä 1 §:n 5 momentissa säädetään voimalaitoksen sähköverkkoon liittämisestä syöttötariffijärjestelmän osalta. Jos voimalaitoksessa on useita generaattoreita tai voimalaitos koostuu useista uusiutuvan energian pienyksiköistä, voimalaitoksen katsotaan olevan liitetty vähintään osaksi verkkoon, kun 1 §:n 5 momentin 1 kohdassa säädetyn edellytyksen lisäksi 2 kohdan b alakohdassa säädetty edellytys täyttyy vähintään yhden voimalaitoksen generaattorin tai yhden pienyksikön osalta.

1 b §
Tarjous

Sähkön tuottajan tulee tehdä tarjous preemiosta sentin tarkkuudella megawattituntia kohden ja vuosituotannon määrästä megawattitunnin tarkkuudella.

5 §
Omakäyttölaitteet

Mitä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 13 kohdan nojalla annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa säädetään omakäyttölaitteista, sovelletaan määritettäessä tavoitehintaan, muuttuvaan tuotantotukeen, lämpöpreemioon, kaasutinpreemioon ja preemion mukaiseen tukeen oikeuttavaa sekä alituotantokorvaukseen velvoittavaa sähkön tuotantoa.

6 §
Seurantavelvollisuus

Sähkön tuottajan on laadittava seurantasuunnitelma, jonka laajuus riippuu voimalaitoksesta ja siinä käytetyistä energialähteistä. Seurantasuunnitelman tulee sisältää tiedot voimalaitoksessa käytetyistä polttoaineista sekä sähköenergian määritystavoista ja mittaamisesta. Seurantasuunnitelman tulee myös sisältää tiedot kokonaishyötysuhteesta, jos se koskee puupolttoainevoimalaa tai sellaista syöttötariffijärjestelmään kuuluvaa biokaasuvoimalaa, jossa tuotetaan myös lämpöä.

Sähkön tuottajan on liitettävä seurantasuunnitelma syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskevaan hakemukseen.

7 §
Seurantajärjestelmä

Sähkön tuottajalla tulee olla voimalaitoksellaan käytössä seurantajärjestelmä, joka perustuu seurantasuunnitelmaan. Seurantajärjestelmän tulee sisältää tiedot polttoaineiden energiasisältöjen ja sähkön ja lämmön mittauksista ja polttoaineiden lämpöarvojen määrityksistä sekä tiedonkeruu-, prosessointi- ja raportointijärjestelmät.

Seurantajärjestelmän avulla sähkön tuottajan tulee tuottaa tiedot tukeen oikeuttavasta tai alituotantokorvaukseen velvoittavasta sähkön määrästä, tarvittaessa tiedot lämmön hyötykäytöstä ja kokonaishyötysuhteesta sekä tiedot muiden syöttötariffijärjestelmään tai preemiojärjestelmään hyväksymistä koskevassa päätöksessä tai preemiojärjestelmään liittyvän seurantasuunnitelman hyväksymispäätöksessä yksilöityjen ehtojen täyttymisestä. Seurantajärjestelmän tiedot tulee sisällyttää polttoainekirjanpitoon, jonka perusteella todentajan tulee voida suorittaa varmennus.

Jos voimalaitos kuuluu päästökauppalain (311/2011) mukaiseen päästökauppajärjestelmään, sähkön tuottaja voi noudattaa voimalaitoksen seurantajärjestelmänä mainitun lain 56 §:n nojalla hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa kyseisen polttoaineluokan energiasisällön määrittämisessä muiden kuin biopolttoaineiden osalta.

8 §
Polttoaineiden seurantaa koskeva poikkeus

Syöttötariffijärjestelmään kuuluvan voimalaitoksen seurantajärjestelmään ei ole tarpeen sisällyttää:

1) polttoaineiden seurantaa siltä osin kuin kyse on voimalaitoksen käynnistämiseen käytetyistä käynnistyspolttoaineista, joiden energiasisältö tariffijaksolla on enintään 2,5 prosenttia voimalaitoksessa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöjen summasta;

2) polttoaineiden energiasisältöjen seurantaa, kun voimalaitoksessa käytetään enintään yhtä polttoainetta käynnistyspolttoaineen lisäksi ja voimalaitokseen ei kohdistu kokonaishyötysuhteen seurantavelvoitetta.

12 §
Tietojen säilyttäminen

Sähkön tuottajan on huolehdittava 6, 7 ja 9–11 §:ssä tarkoitettujen tietojen tallentamisesta siten, että Energiaviraston ja todentajan on mahdollista varmistua seurantajärjestelmän ja sen perusteella lasketun tukeen oikeuttavan tai alituotantokorvaukseen velvoittavan sähkön tuotannon määrästä ja mahdollisen kokonaishyötysuhteen luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

Sähkön tuottajan on säilytettävä tiedot kymmenen vuotta siitä ajankohdasta lukien, jolloin syöttötariffijärjestelmään tai preemiojärjestelmään hyväksymistä koskeva päätös on rauennut tai peruutettu.

13 §
Todentajan pätevyysalue

Todentajaksi hyväksymistä koskevassa päätöksessä pätevyysalue määritetään energialähteiden ja niihin liittyvien voimalaitostyyppien erityisten edellytysten mukaan. Pätevyysalueita ovat tuulivirtaus, biokaasu, metsähake, puupolttoaine, aurinkovoima ja aaltovoima.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitusneuvos
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.