763/2018

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2018

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 9 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti laissa 992/2005 ja 6 §:n 2 momentti laissa 294/2017, seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, yhtiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta ja vastaa valtion velvoitteista valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takuita ja takauksia sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takauksia koskevissa asioissa.

4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Valtion vastuusta eräistä yhtiön antamista vastuusitoumuksista säädetään valtiontakuurahastosta annetussa laissa ja valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetussa laissa.


6 §
Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta

Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille sekä Business Finland Oy:lle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta taikka liike- ja ammattisalaisuudesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista.


7 §
Toimeksiannot yhtiölle

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle tarpeellisiksi katsomiaan yhtiön toimialaan soveltuvia tutkimus-, selvitys- ja muita tehtäviä.

9 §
Tappioiden rajoittaminen

Yhtiön on saatava työ- ja elinkeinoministeriön suostumus akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen hyväksymiseen tai saatavasta luopumiseen, jos saatava, josta luovutaan, tai yhtiölle aiheutuva tappio olisi asetuksella säädettävää määrää suurempi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

HE 66/2018
TaVM 10/2018
EV 56/2018

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.