524/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1171/2005) nimikkeen ja 1 §:n suomenkielinen sanamuoto, 2 §, 4 §:n suomenkielinen sanamuoto sekä 5 ja 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 512/2014, 5 § asetuksessa 361/2015 ja 6 § osaksi asetuksissa 477/2008, 618/2012 ja 361/2015, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

ulkoministeriöstä

1 §
Ministeriön tehtävät

Ulkoministeriön tehtäviä ovat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittaminen muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille;

3) rauhanturvaaminen, sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan;

4) monenkeskiseen asevalvontaan ja aseidenriisuntaan liittyvät tehtävät;

5) kansainväliset ihmisoikeusasiat;

6) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä muut kauppapoliittiset asiat;

7) kaupallis-taloudelliset kansainväliset suhteet, viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta;

8) markkinoille pääsy, kaupan esteet, tuontisuoja ja polkumyynti;

9) kehityspolitiikan ja -yhteistyön valmistelu ja toimeenpano;

10) Kansainvälistä kehitysjärjestöä ja kehityskysymyksiä Maailmanpankkiryhmässä sekä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmiä, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Kansainvälistä maatalouden kehittämisrahastoa sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevat asiat;

11) humanitaarinen apu;

12) lähialueyhteistyö;

13) pohjoismaisen yhteistyön yhteensovittaminen;

14) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat ministeriön toimialalla ja asioissa, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan, sekä valtiosopimusten voimaansaattamista koskevan lainvalmistelun kehittäminen;

15) valtiosopimusten rekisteröintiä ja tallettamista koskevat asiat sekä muut valtiosopimusoikeudesta johtuvat tehtävät;

16) kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja muut kansainvälistä oikeutta koskevat asiat;

17) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla, ulkomaanedustustojen konsulipalvelut sekä edustustojen ohjaus muissa viranomaistehtävissä;

18) diplomaatti- ja virkapassit;

19) Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat;

20) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

21) Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot vieraissa valtioissa, edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä muu ulkomaanedustus;

22) kansainvälisiä järjestöjä, laitoksia ja muita yhteenliittymiä koskevat asiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

23) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministerivierailut, kansainvälistä protokollaa koskevat asiat sekä valtiolliset juhlatilaisuudet;

24) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus sekä kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa;

25) kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet ministeriön toimialalla sekä Suomen tunnetuksi tekeminen; ja

26) kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen Suomen kansallisena turvallisuusviranomaisena kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla.

Lisäksi ulkoministeriön tehtäviin kuuluu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä koskevien asioiden valmisteleminen.

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliittinen osasto, taloudellisten ulkosuhteiden osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto sekä viestintäosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojaon ulkopuolisina toimintoina oikeuspalvelu, konsulipalvelut, protokollapalvelut, hallintopalvelut, talousyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö sekä kehitysevaluoinnin yksikkö. Ministeriön työjärjestyksessä voidaan määritellä myös muita osastojaon ulkopuolisia toimintayksikköjä.

4 §
Henkilökunta

Ulkoministeriön tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa ja harjoittelijoita.

5 §
Tehtäviin määrääminen

Ulkoasiainhallintolaissa (204/2000) säädetään valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määräämisestä.

Valtioneuvosto määrää alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön, ulkoasiainhallinnon tarkastajan, henkilöstöjohtajan ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoministeriö.

6 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön, protokollapäällikön, apulaisprotokollapäällikön ja ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos tai yksikönpäällikkönä toiminut erityisvirkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, oikeuspäällikön, konsulipäällikön ja protokollapäällikön tehtävässä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Ulkoministeri
Timo Soini

Lakimies
Eeva Winter

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.