516/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1130/2014) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 698/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2018.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite

1-(1,3-difenyylipropan-2-yyli)pyrrolidiini

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-2-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)etan-1-oni

1P-ETH-LAD (N,N,6-trietyyli-1-propanoyyli-9,10-didehydroergoliini-8-karboksamidi)

1p-LSD(N,N-dietyyli-6-metyyli-1-propanoyyli-9,10-didehydroergoliini-8-karboksamidi)

2,3-Dimetyyli-5-fenyylimorfoliini

2,3-Dimetyyli-6-fenyylimorfoliini

2,3-DMEC (1-(2,3-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2,3-DMMC (1-(2,3-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2,3-DMPPP (1-(2,3-dimetyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

2,4-DMEC (1-(2,4-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2,4-DMMC (1-(2,4-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2,4-DMPPP (1-(2,4-dimetyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

2,5-Dimetyyli-3-fenyylimorfoliini

2,5-DMEC (1-(2,5-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2,5-DMMC (1-(2,5-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2,6-Dimetyyli-3-fenyylimorfoliini

2,6-DMEC (1-(2,6-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2,6-DMMC (1-(2,6-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

25B-NBF (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(2-fluorifenyyli)metyyli]etan-1-amiini)

25B-NBF:n isomeeri (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(3-fluorifenyyli)metyyli]etan-1-amiini)

25B-NBF:n isomeeri (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(4-fluorifenyyli)metyyli]etan-1-amiini)

25C-NBF (2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(2-fluorifenyyli)metyyli]etanamiini)

25B-NBOH (2-({[2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25B-NBOH:n isomeeri (3-({[2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25B-NBOH:n isomeeri (4-({[2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25C-NBOH (2-({[2-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25E-NBOH (2-({[2-(4-etyyli-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25E-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25G-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-3,4-dimetyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NB4OMe (2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-[(4-metoksifenyyli)metyyli]etan-1-amiini)

25I-NBMD (N-(1,3-bentsodioks-4-yylimetyyli)-2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)etaaniamiini)

25I-NBOH (2-({[2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)etyyli]amino}metyyli)fenoli)

25iP-NBOMe (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yyli)fenyyli]-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25N-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NB34MD (N-(1,3-bentsodioksol-5-yylimetyyli)-2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)etanamiini)

25I-NBF (N-(2-fluoribentsyyli)-2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)etanamiini)

2C-C (2-(2,5-dimetoksi-4-kloorifenyyli)etaaniamiini)

2C-D (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-E (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-G (2-(2,5-dimetoksi-3,4-dimetyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-N (2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenyyli)etaaniamiini)

2C-P (2-(2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-T-4 (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yylisulfanyyli)fenyyli]etaaniamiini)

2C-TFM (2-[2,5-dimetoksi-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]etan-1-amiini)

3C-E (1-(3,5-dimetoksi-4-etoksifenyyli)propan-2-amiini)

3C-P (1-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenyyli)propan-2-amiini)

2-Kloori-4,5-MDMA (1-(6-kloori-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

3,4-DMA NBOMe (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)propan-2-amiini)

3,4-DMeO-α-PHP (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

3,4-DMPPP (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

3,4-MDPA (N-[1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)propan-2-yyli]propan-1-amiini)

3,5-DMEC (1-(3,5-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

3,6-DMPM (3,6-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

2F-α-PHiP (1-(2-fluorifenyyli)-4-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

2F-Fenetratsiini (3-etyyli-2-(2-fluorifenyyli)morfoliini)

3F-Fenetratsiini (3-etyyli-2-(3-fluorifenyyli)morfoliini)

4F-Fenetratsiini (3-etyyli-2-(4-fluorifenyyli)morfoliini)

3F-Fenmetratsiini (2-(3-fluorifenyyli)-3-metyylimorfoliini)

2F-NEB (2-(etyyliamino)-1-(2-fluorifenyyli)butan-1-oni)

3F-NEB (2-(etyyliamino)-1-(3-fluorifenyyli)butan-1-oni)

4F-NEB (2-(etyyliamino)-1-(4-fluorifenyyli)butan-1-oni)

2-Fluorietyyliamfetamiini (2-FEA)(N-etyyli-1-(2-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

3F-α-PHiP (1-(3-fluorifenyyli)-4-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4F-α-PHiP (1-(4-fluorifenyyli)-4-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

3F-α-PVP (1-(3-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

3-Kloorimetkatinoni (3-CMC) (1-(3-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3,4-dikloorietkatinoni (3,4-DCEC) (1-(3,4-dikloorifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

4-Bromi-α-PPP (1-(4-bromifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

4-Bromi-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4Br-α-PVP) (1-(4-bromifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4-EA NBOMe (1-(4-etyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)propan-2-amiini)

4-Etyylietkatinoni (4-EEC) (2-(etyyliamino)-1-(4-etyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Fluori-α-PHP (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

4-Fluori-α-pyrrolidiinienantofenoni (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heptan-1-oni)

4-Fluori-α-pyrrolidiinioktafenoni (4F-α-POP) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)oktan-1-oni)

4-Fluorietkatinoni (4-FEC) (2-(etyyliamino)-1-(4-fluorifenyyli)propan-1-oni)

4-Fluorietyyliamfetamiini (4-FEA) (N-etyyli-1-(4-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

4F-PBP (1-(fluorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

4-Kloori-α-PVP (1-(4-kloorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

3-MeO-PCMo (4-[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]morfoliini)

4-MeO-PCMo (4-[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]morfoliini)

4-MeO-α-PV9 (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)oktan-1-oni)

4-Metoksi-α-pyrrolidiinibutanfenoni (4-MeO-α-PBP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

4-Metoksi-α-pyrrolidiinienantofenoni (4-MeO-α-PEP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heptan-1-oni)

4-Metyylimetyylifenidaatti (metyyli-(4-metyylifenyyli)(piperidin-2-yyli)asetaatti)

4-Metyyli-N,N-dietyylikatinoni (2-(dietyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyyli-N,N-dimetyylikatinoni (2-(dimetyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-MMA NBOMe ((2-metoksibentsyyli)-N-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

5-APB NBOMe (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-(2-metoksibentsyyli)propan-2-amiini)

5C-AKB48 (1-(5-klooripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5Cl-AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-klooripentyyli)-2,3-dihydro-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5Cl-bk-MPA (1-(5-klooritiofen-2-yyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

5Cl-MDMB-PINACA (metyyli 2-{[1-(5-klooripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5Cl-THJ-018 ([1-(5-klooripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

5-Dihydrobentsofuraanipyrovaleroni (5-DBFPV) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

5F-3,5-AB-PFUPPYCA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-3-(4-fluorifenyyli)-1H-pyratsoli-5-karboksamidi)

5-Fluoripentyyli-3-pyridinyyli-indoli ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli](pyridin-3-yyli)metanoni)

5F-AB-FUPPYCA(N-{[1-(5-fluoripentyyli)-5-(4-fluorifenyyli)-1H-pyratsol-3-yyli]karbonyyli}valiiniamidi)

5F-AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5F-ADB-PINACA(N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-AMB (metyyli-N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

5F-AMB-PICA (metyyli-N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

5F-AMBICA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5F-APP-PICA (N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]karbonyyli}fenyylialaniiniamidi)

5F-APP-PINACA (N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}fenyylialaniiniamidi)

5F-EDMB-PINACA (etyyli-N-[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]-3-metyylivalinaatti)

5F-EMB-PINACA (etyyli-N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

5F-MDMB-P7AICA (metyyli 2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yyli]formamido}-3,3-dimetyylibutanoaatti)

5F-MDMB-PICA(N-[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]-3-metyylivalinaatti)

5F-MDMB-PINACA (metyyli-N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}-3-metyylivalinaatti)

5F-PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

5F-PY-PICA ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli](pyrrolidin-1-yyli)metanoni)

5F-PY-PINACA ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli](pyrrolidin-1-yyli)metanoni)

5F-SDB-005 (naftalen-2-yyli -1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

5F-SDB-006 (N-bentsyyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5-MeO-EIPT (N-etyyli-N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]propan-2-amiini)

5-MeO-pyr-T (5-metoksi-3-[2-(pyrrolidin-1-yyli)etyyli]-1H-indoli)

A-796,260 ({1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli}(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

A-796,260:n isomeeri ((2E)-3,4,4-trimetyyli-1-{1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli}pent-2-en-1-oni)

A-834,735 ([1-(tetrahydro-2H-pyraani-4-metyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

A-836,339 (N-[(2E)-3-(2-metoksietyyli)-4,5-dimetyyli-1,3-tiatsoli-2(3H)-ylideeni]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropaanikarboksamidi)

AB-005 ([1-[(1-metyyli-2-piperidinyyli)metyyli]-1H-indoli-3-yyli](2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)-metanoni)

AB-CHMFUPPYCA(N-{[1-(sykloheksyylimetyyli)-3-(4-fluorifenyyli)-1H-pyratsol-5-yyli]karbonyyli}valiiniamidi)

AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-FUBINACA:n 2-fluoribentsyyli-isomeeri (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(2-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA:n N-2-fluoripentyyli-isomeeri (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(2-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DMT (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DPT (3-[2-(dipropyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

ADAMANTYL-THPINACA (1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yylimetyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADB-CHMICA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

ADB-FUBINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksamidi)

ADB-PINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Aflokvaloni (6-amino-2-(fluorimetyyli)-3-(2-metyylifenyyli)kinatsolin-4(3H)-oni)

α-Metyylifentanyylin butaaniamidianalogi (2-metyyli-N-fenyyli-N-[1-(1-fenyylipropan-2-yyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

α-PBT (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(tiofen-2-yyli)butan-1-oni)

α-PPP-MeO (3-metoksi-1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

α-Pyrrolidiinibutyrofenoni (α-PBP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

α-Pyrrolidiinienantofenoni (α-PEP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)heptan-1-oni)

α-Pyrrolidiiniheksanofenoni (α-PHP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

α-Pyrrolidiini-isoheksafenoni (α-PHiP) (4-metyyli-1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

α-Pyrrolidiininonafenoni (α-PNP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)nonan-1-oni)

α-Pyrrolidiinioktafenoni (α-POP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)oktan-1-oni)

α-Pyrrolidiinipropiofenoni (PPP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

AKB-57 (1-adamantanyyli-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

AL-LAD ((6aR,9R)-7-allyyli-N,N-dietyyli-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indoli[4,3-fg]kinoliini-9-karboksiamiini)

Allyylieskaliini (AL) (2-[3,5-dimetoksi-4-(prop-2-eeni-1-yylioksi)fenyyli]etaaniamiini)

AM-1220 ({1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}(naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-1220:n atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-1248 ({1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)metanoni)

AM-1248:n atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indoli-3-yyli](trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)metanoni)

AM-2201:n bentsimidatsolianalogi (FUBIMINA) ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-bentso[d]imidatsoli-2-yyli)(naftaleeni-1-yyli)metanoni)

AM-2201:n indatsolianalogi ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-2201:n indatsolikarboksamidianalogi (1-(5-fluoripentyyli)-N-(naftalen-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AM-2201:n karboksylaattianalogi kinoliinijohdos (5F-PB-22) (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

AM-2232 ([3-(naftalen-1-yylikarbonyyli)-1H-indol-1-yyli]pentaaninitriili)

AM-2233 ((2-jodifenyyli){1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}metanoni)

AM-6527 (1-pentyyli-N-(naftalen-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

AM-6527:n 5-fluoripentyylijohdos (1-(5-fluoripentyyli)-N-(naftalen-2-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

AM-679 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 (1-[(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694:n etyylijohdos ((2-etyylifenyyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

AM-694:n kloorijohdos (1-[(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694:n metyylijohdos ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli](2-metyylifenyyli)metanoni)

AMAPN (2-(metyyliamino)-1-(naftalen-1-yyli)propan-1-oni)

AMB-CHMICA (metyyli-N-[1-(sykloheksyylimetyyli)-3H-indol-1-iumi-3-karbonyyli]valinaatti)

AMB-CHMINACA (metyyli-N-{[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

AMB-FUBICA (metyyli-N-{1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indoli-3-karbonyyli}valinaatti)

AMB-FUBINACA (metyyli-N-{[1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

APP-CHMINACA (N-α-[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]fenyylialaniiniamidi)

APP-FUBINACA (N-{[1-(4-metyylibentsyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}fenyylialaniiniamidi)

3-Amino-1-fenyylibutaani (4-fenyylibutaani-2-amiini)

2-Aminoindaani (2-AI) (2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (2-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (3-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (4-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yyli)propaani-2-amiini)

5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (5-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (6-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-6-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (7-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-7-yyli)propaani-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (2-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (3-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (4-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)

5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (7-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-7-yyli)propaani-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (2-APB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (3-APB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (4-APB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (7-APB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)propaani-2-amiini)

α-TMT (1-(1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylipropan-2-amiini)

APINACA (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

1-Asetyyli-LSD (ALD-52) (1-asetyyli-N,N-dietyyli-6-metyyli-9,10-didehydroergoliini-8-karboksiamidi)

BB-22 (kinolin-8-yyli 1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

Benosyklidiini (1-[1-(1-bentsotiofen-2-yyli)sykloheksyyli]piperidiini)

Bentsedroni (4-MBC) (2-(bentsyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)butan-1-oni (BMDB) (1-(1,3-betsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)butan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propan-1-oni (BMDP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)propan-1-oni)

4-Bentsyylipiperidiini (4-(fenyylimetyyli)piperidiini)

β-Me-PEA (2-fenyylipropan-1-amiini)

bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etanoni)

bk-IBP (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni)

bk-IVP (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-1-oni)

bk-MPA (2-(metyyliamino)-1-(tiofen-2-yyli)propan-1-oni)

5-BPDi (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

Brefedroni (4-BMC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

8-Bromi-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuraani-etyyliamiini (2C-B-Fly) (2-(8-bromi-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bentsofuran-4-yyli)etaaniamiini)

4-Bromiamfetamiini (4-BA) (1-(4-bromifenyyli)propan-2-amiini)

2-Bromimetoksetamiini (2-(2-bromi-5-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanoni)

4-Bromoetkatinoni (4-BEC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2-Bromimetkatinoni (2-BMC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Bromimetkatinoni (3-BMC) (1-(3-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

4-Bromimetkatinoni (4-BMC) (1-(2-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Bromadoline (4-bromi-N-[2-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]bentsamidi)

Bufedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

Butyloni (bk-MBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni)

CBL-018 (naftalen-1-yyli-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksylaatti)

2-CEC (1-(2-kloorifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

3-CEC (1-(3-kloorifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

4-CEC (1-(4-kloorifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

2-CIC (1-(2-kloorifenyyli)-2-[(propan-2-yyli)amino]propan-1-oni)

3-CIC (1-(3-kloorifenyyli)-2-[(propan-2-yyli)amino]propan-1-oni)

4-CIC (1-(4-kloorifenyyli)-2-[(propan-2-yyli)amino]propan-1-oni)

2-CMA (1-(2-kloorifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

3-CMA (1-(3-kloorifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

4-CMA (1-(4-kloorifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

CP 47,497 (2-(3-hydroksisykloheksyyli)-5-(2-metyylioktan-2-yyli)fenoli); ja sen C6, C8, C9 homologit

CRA-13 (naftalen-1-yyli[4-(pentyylioksi)naftalen-1-yyli]metanoni)

CUMYL-4CN-B7AICA (1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-pyrroli[2,3-b]pyridiini-3-karboksamidi)

CUMYL-5F-P7AICA (1-(5-fluoripentyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-pyrroli[2,3-b]pyridiini-3-karboksamidi)

CUMYL-5FPICA (1-(5-fluoripentyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

CUMYL-5FPINACA (1-(5-fluoripentyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

CUMYL-BICA (1-butyyli-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

CUMYL-PeGACLONE (2-(1-metyyli-1-fenyylietyyli)-5-pentyyli-pyrido[4,3-b]indol-1-oni)

CUMYL-PICA (1-pentyyli-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

CUMYL-PINACA (1-pentyyli-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

CUMYL-THPINACA (N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

DB-MDBP (1-[(2,2-difluori-1,3-bentsodioksol-5-yyli)metyyli]piperatsiini)

Desklooriketamiini (2-(metyyliamino)-2-fenyylisykloheksanoni)

Deskloori-N-etyyliketamiini (O-PCE) (2-(etyyliamino)-2-fenyylisykloheksan-1-oni)

Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenyylimetyyli)pyrrolidiini)

Dibutyloni (bk-MMBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)butan-1-oni)

Difenidiini (1-(1,2-difenyylietyyli)piperidiini)

Difenyyliprolinoli (D2PM) (difenyyli[(2S)-pyrrolidin-2-yyli]metanoli)

Di-isopropyylitryptamiini (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

Dikloropaani (RTI-111) (metyyli-3-(3,4-dikloorifenyyli)-8-metyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]oktaani-2-karboksylaatti)

Dimetokaiini (3-(dietyyliamino)-2,2-dimetyylipropyyli-4-aminobentsoaatti)

2,4-Dimetoksiamfetamiini (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

3,4-Dimetoksi-α-pyrrolidinovalerofenoni (3,4-DMeO-α-PVP) (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

Dimetyloni (bk-MDDMA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

Dimetyyliamfetamiini (N,N-dimetyyli-1-fenyylipropan-2-amiini)

3,4-Dimetyylietkatinoni (3,4-DMEC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

3,4-Dimetyylimetkatinoni (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Dipentyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)pentan-1-oni)

Dipentylonin isomeeri (1-(2H-1,3-bentsodioksol-4-yyli)-2-(dimetyyliamino)pentan-1-oni)

DMMA (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

DOF (1-(4-fluori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

DOI (1-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

DOIP (1-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yyli)fenyyli]propan-2-amiini)

DOPR (1-(2,5-dimetoksi-4-propyylifenyyli)propan-2-amiini)

DOT (1-[2,5-dimetoksi-4-(metyylisulfanyyli)fenyyli]propan-2-amiini)

EAM-2201 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

Efenidiini (NEDPA) (N-etyyli-1,2-difenyylietaan-1-amiini)

EFLEA (1-(2,3-dihydro-1,4-bentsodioksin-6-yyli)-N-hydroksi-N-metyylipropan-2-amiini)

Efyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)pentan-1-oni)

EG-018 ((naftalen-1-yyli)(9-pentyyli-9H-karbatsol-3-yyli)metanoni)

EG-2201 ([9-(5-fluoripentyyli)-9H-karbatsol-3-yyli(naftalen-1-yyli)metanoni)

EMB-FUBINACA (etyyli-N-{[1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

Eskaliini (2-(4-etoksi-3,5-dimetoksifenyyli)etaaniamiini)

Etakvaloni (3-(2-etyylifenyyli)-2-metyylikinatsolin-4-oni)

ETH-LAD (N,N,6-trietyyli-9,10-didehydroergoliini-8-karboksamidi)

Etyylikatinoni (2-(etyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Etyylinaftidaatti (etyylinaftalen-2-yyli(piperidin-2-yyli)asetaatti)

2-Etyylimetkatinoni (2-EMC) ((1-(2-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni))

3-Etyylimetkatinoni (3-EMC) ((1-(3-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni))

4-Etyylimetkatinoni (4-EMC) (1-(4-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Eutyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni)

FDU-PB-22 (naftalen-1-yyli 1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

Fenetratsiini (3-etyyli-2-fenyylimorfoliini)

1-Fenyyli-2-(piperidin-1-yyli)butan-1-oni

1-Fenyylietyyliamiini (1-PEA) (1-fenyylietaaniamiini)

Flefedroni (4-FMC) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

4-Fuoribufedroni (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni)

4-Fluorietyylifenidaatti (etyyli-(4-fluorifenyyli)(piperidin-2-yyli)asetaatti)

2-Fluoridesklooriketamiini (2-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksan-1-oni)

3-Fluoridesklooriketamiini (2-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksan-1-oni)

4-Fluoridesklooriketamiini (2-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksan-1-oni)

1-(4-Fluorifenyyli)-2-(piperidin-1-yyli)pentan-1-oni

3-Fluorietyyliamfetamiini (3-FEA) (N-etyyli-1-(3-fluorifenyyli)propan-2-amiini)

4-Fluorikatinoni (2-amino-1-(4-fluorifenyyli)propan-1-oni)

2-Fluorimetkatinoni (2-FMC) (1-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Fluorimetkatinoni (3-FMC) (1-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

4-Fluorimetyylifenidaatti (metyyli-(4-fluorifenyyli)(piperidin-2-yyli)asetaatti)

2-Fluori-N-etyylipentedroni (2-(etyyliamino)-1-(2-fluorifenyyli)pentan-1-oni)

3-Fluori-N-etyylipentedroni (2-(etyyliamino)-1-(3-fluorifenyyli)pentan-1-oni)

4-Fluori-N-etyylipentedroni (2-(etyyliamino)-1-(4-fluorifenyyli)pentan-1-oni)

4-Fluori-N-isopropyylinorpentedroni (1-(4-fluorifenyyli)-2-(propan-2-yyliamino)pentan-1-oni)

2-Fluoripentedroni (1-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

3-Fluoripentedroni (1-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

4-Fluoripentedroni (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

FUB-144 ([1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indol-3-yyli](2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

FUB-AKB48 (1-(4-fluoribentsyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

FUB-JWH-018 ([1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

FUB-NPB-22 (kinolin-8-yyli 1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

FUB-PB-22 (kinolin-8-yyli-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

G-130 (5,5-dimetyyli-2-fenyyli-morfoliini)

Gammabutyrolaktoni (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-oni)

Harmiini (7-metoksi-1-metyyli-9H-ß-karboliini)

4-HO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-oli)

4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)2-HO-PCE (2-[1-(etyyliamino)sykloheksyyli]fenoli)

3-HO-PCE (3-[1-(etyyliamino)sykloheksyyli]fenoli)

4-HO-PCE (4-[1-(etyyliamino)sykloheksyyli]fenoli)

2-HO-PCP (2-[1-(piperidin-1-yyli)sykloheksyyli]fenoli)

3-HO-PCP (3-[1-(piperidin-1-yyli)sykloheksyyli]fenoli)

4-HO-PCP (4-[1-(piperidin-1-yyli)sykloheksyyli]fenoli)

4-HTMPIPO (4-hydroksi-3,3,4-trimetyyli-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)pentan-1-oni)

HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroksimetyyli)-6,6-dimetyyli-3-(2-metyylioktan-2-yyli)-6a,7,10,10a-tetrahydrobentso[c]kromen-1-oli)

[4-(Hydroksimetyyli)fenyyli](1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni

Ibogaiini (12-metoksi-ibogamiini)

iso-Fenmetratsiini (5-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Isopropyylifenidaatti (propan-2-yylifenyyli(piperidin-2-yyli)asetaatti)

Isopropyyli-U-47700 (3,4-dikloori-N-[2-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]-N-(propan-2-yyli)bentsamidi)

4-IT (1-(1H-indol-4-yyli)propan-2-amiini)

6-IT (1-(1H-indol-6-yyli)propan-2-amiini)

7-IT (1-(1H-indol-7-yyli)propan-2-amiini)

4-Jodi-2-aminoindaani (4-IAI) (4-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)

5-Jodi-2-aminoindaani (5-IAI) (5-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)

JWH-007 ((2-metyyli-1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-015 ((2-metyyli-1-propyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018:n adamantyylijohdos (AB-001) ((1-fenyyli-1H-indol-3-yyli)(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)metanoni)

JWH-018:n adamantyylikarboksamidijohdos (APICA) (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

JWH-018:n indatsolianalogi (THJ-018) (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-1H-indatsol-3-yyli)metanoni)

JWH-018:n kinoliinikarboksylaattianalogi (PB-22) (kinolin-8-yyli-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksylaatti)

JWH-018:n N-5-bromipentyylijohdos ([1-(5-bromipentyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018:n N-5-klooripentyylijohdos ([1-(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018:n sykloheksyylimetyylijohdos ([1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-019 ((1-heksyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-022 (naftalen-1-yyli[1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

JWH-030 (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli)metanoni)

JWH-071 ((1-etyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-073:n metyylijohdos ((1-butyyli-1H-indol-3-yyli)(4-metyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-122 ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-122:n pentenyyli 2-metyyli-indolijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(2-metyyli-1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-122:n pentenyylijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-145 (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-5-fenyyli-1H-pyrrol-3-yyli)metanoni)

JWH-182 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(4-propyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyyli]-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-203 (2-(2-kloorifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-210 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-250 (2-(2-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-250:n 1-(2-metyleeni-N-metyyli-piperidyyli) -johdos (2-(2-metoksifenyyli)-1-{1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}etanoni)

JWH-251 (2-(2-metyylifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-302 (2-(3-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-307 ([5-(2-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-307:n bromianalogi ((5-(2-bromifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-368 ([5-(3-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-370 ([5-(2-metyylifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-387 ((4-brominaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-398 ((4-kloorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-412 ((4-fluorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-412:n 5-fluoripentyylijohdos ((4-fluorinaftalen-1-yyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

Kamfetamiini (N-metyyli-3-fenyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-amiini)

Klefedroni (1-(4-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2-Kloori-α-PVP (1-(2-kloorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

3-Kloori-α-PVP (1-(3-kloorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4'-Kloori-α-pyrrolidiinipropiofenoni (4'-kloori-α-PPP) (1-(4-kloorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

4-Klooriamfetamiini (4-CA) (1-(4-kloorifenyyli)propan-2-amiini)

2-Koori-N-butyylikatinoni (2-(butyyliamino)-1-(2-kloorifenyyli)propan-1-oni)

3-Kloori-N-butyylikatinoni (2-(butyyliamino)-1-(3-kloorifenyyli)propan-1-oni)

4-Kloori-N-butyylikatinoni (2-(butyyliamino)-1-(4-kloorifenyyli)propan-1-oni)

2-Kloori-N,N-dimetyylikatinoni (1-(2-kloorifenyyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

3-Kloori-N,N-dimetyylikatinoni (1-(3-kloorifenyyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

4-Kloori-N,N-dimetyylikatinoni (1-(4-kloorifenyyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

2-Kooripentedroni (1-(2-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

3-Klooripentedroni (1-(3-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

4-Klooripentedroni (1-(4-kloorifenyyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

Kratom (Mitragyna Speciosa)

LTI-701 (1-(5-fluoripentyyli)-N-fenyyli-1H-indoli-3-karboksiamidi)

Lysergihapon 2,4-dimetyyliatsetididi (LSZ) ([(2S, 4S)-2,4-dimetyyliasetidin-1-yyli][(8b)-6-metyyli-9,10-didehydroergol-8-yyli]metanoni)

M5FPIC (metyyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-karboksylaatti)

2-MABB (1-(1-bentsofuran-2-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

3-MABB (1-(1-bentsofuran-3-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

4-MABB (1-(1-bentsofuran-4-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

5-MABB (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

6-MABB (1-(1-bentsofuran-6-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

7-MABB (1-(1-bentsofuran-7-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

MAM-2201 klooripentyylijohdos ([1-(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli](4-metyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

2-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-2-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

3-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

4-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-4-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

5-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

6-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-6-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

7-MAPDB (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-7-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

5-MAPDI (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

MBDB (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

MBZP (1-bentsyyli-4-metyylipiperatsiini)

M-CHMIC (1-(sykloheksyylimetyyli)-2-metyyli-1H-indoli-3-karboksylaatti)

MDA 19 (N'-(1-heksyyli-2-okso-1,2-dihydro-3H-indol-3-yylideeni)bentsohydratsidi)

MDDM (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N,N-dimetyylipropan-2-amiini)

MDMB-CHMCZCA (metyyli-N-[9-(sykloheksyylimetyyli)-9H-karbatsoli-3-karbonyyli]-3-metyylivalinaatti)

MDMB-FUBINACA (metyyli-N-{1-[(4-fluorifenyyli)metyyli]-1H-indatsoli-3-karbonyyli}-3-metyylivalinaatti)

MDPHP (1-(1,3-bentsodioks-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

McPT(N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylisyklopropanamiini)

MDMB-FUBICA (metyyli-N-{[1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indol-3-yyli]karbonyyli}-3-metyylivalinaatti)

Mebrokvaloni (3-(2-bromofenyyli)-2-metyylikinatsolin-4(3H)-oni)

2-MEC (2-(etyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)

2-Me-DMT (N,N-dimetyyli-2-(2-metyyli-1H-indoli-3-yyli)etaaniamiini)

Meksedroni (3-metoksi-2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

5-MeO-AMT (1-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(prop-2-en-1-yyli)prop-2-en-1-amiini)

5-MeO-DET (N,N-dietyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etaaniamiini)

5-MeO-DIBF (N-[2-(5-metoksi-1-bentsofuran-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DMT (2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini)

5-MeO-DPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyyli-prop-2-eeni-1-amiini)

5-MeO-MET (N-etyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)

5-MeO-MIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

2-MeO-PCMMo (4-{[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]metyyli}morfoliini)

3-MeO-PCMMo (4-{[1-(3-metoksifenyyli)sykloheksyyli]metyyli}morfoliini)

4-MeO-PCMMo (4-{[1-(4-metoksifenyyli)sykloheksyyli]metyyli}morfoliini)

2-MeO-PCMo (4-[1-(2-metoksifenyyli)sykloheksyyli]morfoliini)

Mepirapiimi ((4-metyylipiperatsiini-1-yyli)-(1-pentyyli-1H-indoli-3-yyli)metanoni)

Metallyylieskaliini (MAL) (2-{3,5-dimetoksi-4-[(2-metyyliprop-2-en-1-yyli)oksi]fenyyli}etaaniamiini)

Metamfepramoni (2-(dimetyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metamnetamiini (N-metyyli-1-(naftalen-2-yyli)propan-2-amiini)

Metanandamidi ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroksipropan-2-yyli)ikosa-5,8,11,14-tetraeeniamidi)

Metedroni (bk-PMMA) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2-Metoksiamfetamiini (1-(2-metoksifenyyli)propan-2-amiini)

2-Metoksidifenidiini (2-MeO-difenidiini) (1-[1-(2-metoksifenyyli)-2-fenyylietyyli]piperidiini)

2-Metoksietisyklidiini (2-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(2-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

3-Metoksietisyklidiini (3-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(3-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

4-Metoksietisyklidiini (4-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

(4-Metoksifenyyli) (1-metyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni (3-(p-metoksibentsoyyli)-N-metyyli-indoli)

2-Metoksiketamiini (2-MeO-ketamiini) (2-(2-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

3-Metoksiketamiini (3-MeO-ketamiini) (2-(3-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

4-Metoksiketamiini (4-MeO-ketamiini) (2-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

3-Metoksimetkatinoni (3-MeOMC) (1-(3-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

5-Metoksi-N-isopropyylitryptamiini (5-MeO-NiPT) (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]propan-2-amiini)

Metoksipiperamidi ((4-metoksifenyyli)(4-metyylipiperatsin-1-yyli)metanoni)

4'-Metoksi-α-pyrrolidiinipropiofenoni (MOPPP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

4-Metoksi-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4-MeO-α-PVP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4,5-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (4,5-MDAI) (7,8-dihydro-6H-indeno[4,5-d][1,3]dioksoli-7-amiini)

5,6-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioksoli-6-amiini)

1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyyli-2-pyrrolidinyyli-1-propanoni (MDMPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

3’,4'-Metyleenidioksi-α-pyrrolidinobutyrofenoni (MDPBP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butanan-1-oni)

3’,4'-Metyleenidioksi-α-pyrrolidinopropiofenoni (MDPPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

2-Metyyliamfetamiini (1-(2-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

3-Metyyliamfetamiini (1-(3-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

1-Metyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propaani (M-ALPHA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylipropaani-1-amiini)

4-Metyylibufedroni (4-Me-MABP) (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)butan-1-oni)

3-Metyylietkatinoni (3-MEC) (2-(etyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyylifendimetratsiini (3,4-dimetyyli-2-(4-metyylifenyyli)morfoliini)

3-Metyyliflefedroni (1-(4-fluori-3-metyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

4-Metyylimetamfetamiini (4-MMA) (N-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

2-Metyylimetkatinoni (2-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)

3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyyli-N-etyylinorpentedroni (2-(etyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)pentan-1-oni)

4-Metyylipentedroni (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)pentan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinibutyrofenoni (MPBP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiiniheksanofenoni (MPHP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinipropiofenoni (4'-metyyli-α-PPP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

Metyylimetakvaloni (3-(2,4-dimetyylifenyyli)-2-metyylikinatsolin-4(3H)-oni)

Metyylimorfenaatti (metyyli-(morfolin-3-yyli)(fenyyli)asetaatti)

Metyylinaftidaatti (HDMP-28) (metyylinaftalen-2-yyli(piperidin-2-yyli)asetaatti)

MN-18 (N-(naftalen-1-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Modafiendz (2-{[bis(4-fluorifenyyli)metyyli]sulfinyyli}-N-metyyliasetamidi)

MO-CHMINACA (1-metoksi-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli 1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

2-MPH (3-metyyli-2-(2-metyylifenyyli)morfoliini)

3-MPH (3-metyyli-2-(3-metyylifenyyli)morfoliini)

4-MPH (3-metyyli-2-(4-metyylifenyyli)morfoliini)

NEiH (N-etyyli-isoheksedroni) (2-(etyyliamino)-4-metyyli-1-fenyylipentan-1-oni)

NiPH (N-isopropyyliheksedroni) (1-fenyyli-2-[(propan-2-yyli)amino]heksan-1-oni)

N-(2-metoksietyyli)-N-(1-metyylietyyli)-2-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)-4-tiatsolimetanamiini

N,N-diallyylitryptamiini (DALT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(prop-2-en-1-yyli)prop-2-en-1-amiini)

N,N-dietyyli-2-(1-pentyyli-1H-indoli-3-yyli)-4-tiatsoli-metaaniamiini

N,N-dipropyylitryptamiini (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

1-Nafyroni (1-(naftalen-1-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

Nafyroni (1-(naftalen-2-yyli)-2-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

2-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (2-EAPB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)-N-etyylipropan-2-amiini)

3-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (3-EAPB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

4-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (4-EAPB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

5-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (5-EAPB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

6-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-EAPB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

7-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (7-EAPB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

N-etyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-etyylietaaniamiini)

N-etyylibufedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

N-etyyliheksedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyyliheksan-1-oni)

N-etyylinorketamiini (2-(2-kloorifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanoni)

N-etyylinorpentedroni (α-etyyliaminopentiofenoni) (2-(etyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

NiPP (1-fenyyli-2-[(propan-2-yyli)amino]pentan-1-oni)

Nitrakaiini (3-(N,N-dietyyliamino)-2,2-dimetyylipropyyli-4-nitrobentsoaatti)

NM-2201 (Naftalen-1-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

N-metyyli-2-aminoindaani (N-metyyli-2AI) (N-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)

N-metyyli-bk-MMDA-2 (1-(6-metoksi-1,3-bentsodioks-5-yyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (2-MAPB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

3-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (3-MAPB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

4-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (4-MAPB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

5-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (5-MAPB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

6-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-MAPB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

7-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (7-MAPB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

N-metyylibentsedroni (2-[bentsyyli(metyyli)amino]-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

N-metyylibentsedronin isomeeri (2-[bentsyyli(metyyli)amino]-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)

N-metyylibentsedronin isomeeri (2-[bentsyyli(metyyli)amino]-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

N-metyyli-bk-MMDA-5 (1-(7-metoksi-2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

N-metyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-metyylietaaniamiini)

N-metyyli-N-etyylitryptamiini (MET) (N-etyyli-2-(1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)

N-metyyli-N-isopropyylitryptamiini (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

Normefedroni (2-amino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

NPDPA (N-(1,2-difenyylietyyli)propan-2-amiini)

N-propyyliamfetamiini (PA) (N-(1-fenyylipropan-2-yyli)propan-1-amiini)

N-propyylinorpentedroni (1-fenyyli-2-(propyyliamino)pentan-1-oni)

Org 27569 (5-kloori-3-etyyli-N-{2-[4-(piperidin-1-yyli)fenyyli]etyyli}-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 27759 (N-{2-[4-(dimetyyliamino)fenyyli]etyyli}-3-etyyli-5-fluori-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 29647 (N-(1-bentsyylipyrrolidin-3-yyli)-5-kloori-3-etyyli-1H-indoli-2-karboksamidi)

PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli 1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

PDM-35 (3,5-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Pentyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

p-Fluorifenyylipiperatsiini (pFPP) (1-(4-fluorifenyyli)piperatsiini)

3-(p-fluoribentsoyyli)tropaani (pFBT) (8-metyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]okt-3-yyli-4-fluoribentsoaatti)

p-Metoksifenyylipiperatsiini (pMeOPP) (1-(4-metoksifenyyli)piperatsiini)

p-Metoksi-N-etyyliamfetamiini (PMEA) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)propan-2-amiini)

5-PPDi (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

Pravadoliini (WIN 48,098) ((4-metoksifenyyli){3-metyyli-2-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-4-yyli}metanoni)

Propyloni (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(propyyliamino)propan-1-oni)

Propyylifenidaatti (propyyli-2-fenyyli-2-(piperidin-2-yyli)asetaatti)

Propyylikatinoni (1-fenyyli-2-(propyyliamino)propan-1-oni)

RCS-4 ((4-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RCS-4:n orto-isomeeri ((2-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RCS-4(C4) (4-metoksifenyyli-(1-butyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RH-34 (3-{2-[(2-metoksibentsyyli)amino]etyyli}-kinatsolin-2,4(1H,3H)-dioni)

Salvia Divinorum (sisältäen salvinoriini A ja B)

SDB-005 (naftalen-1-yyli-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

SDB-006 (N-bentsyyli-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksamidi)

STS-135 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

1-Sykloheksyylimetyyli-2-(4-etoksibentsyyli)-N,N-dietyyli-1H-bentsimidatsoli-5-karboksamidi

tBuONE (1-(2H-1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(tert-butyyliamino)propan-1-oni)

TFMPP (1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]piperatsiini)

TH-PHP (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yyli)heksan-1-oni)

TH-PVP (2-(pyrrolidin-1-yyli)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yyli)pentan-1-oni)

Tienoamfetamiini (1-(tiofen-2-yyli)propaani-2-amiini)

trans-CP 47,497-C8 (4-(2,2-dimetyylinonyyli)-2-metyyli-1-(3-metyylisykloheksyyli)bentseeni)

2,4,6-Trimetoksiamfetamiini (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

2,4,5-Trimetyylimetkatinoni (2,4,5-TMMC) (2-(metyyliamino)-1-(2,4,5-trimetyylifenyyli)propan-1-oni)

U-48800 (2-(2,4-dikloorifenyyli)-N-[2-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]-N-metyyliasetamidi)

U-49900 (3,4-dikloori-N-[2-(dietyyliamino)sykloheksyyli]-N-metyylibentsamidi)

U-51754 (2-(3,4-dikloorifenyyli)-N-[2-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]-N-metyyliasetamidi)

UR-144 ((2-pentyyli-1,2-dihydroisokinolin-4-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

W-15 (4-kloori-N-(1-fenyylietyylipiperidin-2-ylideeni)bentseenisulfonamidi)

W-18 (4-kloori-N-{1-[2-(4-nitrofenyyli)etyyli]piperidin-2-yylideeni}bentseenisulfoniamiini)

WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yyli[5-metyyli-3-(morfolin-4-yylimetyyli)-2,3-dihydro[1,4]oksatsino[2,3,4-hi]indol-6-yyli]metanoni)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.