513/2018

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (124/2017) 3 § seuraavasti:

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää maa- ja metsätalousministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää asiakirjaan kirjoitettavan tai erikseen annettavan todistuksen maksusta siten, että maksu vastaa suoritteen omakustannusarvoa.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröity esittää toimenpidepyyntöjä toistuvasti. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 66 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 47 euroa työtunnilta.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.