509/2018

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) III osan 4 luvun 1 §:n 2 momentin ja valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarviossa liikenteen palvelujen tukemiseen osoitetun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoituksesta ja myöntämismenettelyistä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) suurella kaupunkiseudulla liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) IV osan 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää sekä Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseutuja;

2) keskisuurella kaupunkiseudulla liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylään, Kuopion, Lahden ja Porin kaupunkiseutuja sekä Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan ja Vaasan kaupunkeja;

3) palvelusopimusasetuksella rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/2007.

3 §
Alueelliseen ja paikalliseen liikenteeseen myönnettävä valtionavustus

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja julkisen palvelun velvoitteesta maksettavaan korvaukseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) nojalla. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä myöskään kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja liitteen mukaisia.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

4 §
Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta suurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että avustus kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa sovittuihin liikenteen palvelujen kehittämistoimiin. Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että asianomainen kaupunki, Liikennevirasto ja toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet aiesopimuksen liikenteen palvelujen kehittämisestä.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta sekä liikenteen palvelujen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain nojalla. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä myöskään kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia sellaisista nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia.

Liikennevirasto voi myöntää suurelle ja keskisuurelle kaupunkiseudulle valtionavustusta tunnistepohjaiseen taustajärjestelmään perustuvien valtakunnallista yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamista edistävien lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen sekä liikenteen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Liikennevirasto voi myöntää valtionavusta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Tampereen ja Turun kaupungeille raitiotien suunnitteluun enintään 30 prosenttia suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

5 §
Muille kuin liikenteenharjoittajille liikenteen palvelujen kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta muille kuin liikenteenharjoittajille liikenteen palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, kokeiluhankkeisiin ja tutkimukseen enintään 50 prosenttia kehittämis-, suunnittelu-, kokeilu- ja tutkimuskustannuksista.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää liikenteen palvelujen strategisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin valtionavustusta enintään 50 prosenttia suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuvista kustannuksista. Hankkeissa, joihin Euroopan unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.

6 §
Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus

Liikennevirasto voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle edellyttäen, että avustus käytetään tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin tai palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksista.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista annettu valtioneuvoston asetus (1273/2013).

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Elina Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.