507/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 2, 3 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ajopiirturikorttien hakemisesta ja uusimisesta, kortin haltijan ilmoitusvelvollisuudesta, korttien voimassaoloajasta sekä poikkeuksista ajopiirturin käytössä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajo- ja lepoaika-asetuksella tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006;

2) ajopiirturiasetuksella tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 165/2014.

3 §
Ajopiirturikortin hakeminen

Ajopiirturikorttihakemus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti.

Korjaamokorttia ja yrityskorttia haettaessa on esitettävä kaupparekisteriote.

Kuljettajakorttia haettaessa hakemukseen on liitettävä valokuva, josta hakijan hyvin tunnistaa, jollei hakijasta ole aiemmin talletettu valokuvaa ajoneuvoliikennerekisteriin tai liikenneasioiden rekisteriin. Jos kuljettajakortin hakijalla ei ole Suomessa myönnettyä ajokorttia, hakijan on esitettävä ulkomailla myönnetty ajokortti sekä liitettävä hakemukseen siitä jäljennös.

Ennen kuin kuljettajakortti luovutetaan, hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. Jos hakemus on tehty toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn kuljettajakortin vaihtamiseksi ajopiirturiasetuksen 30 artiklan mukaisesti tai Suomessa aiemmin myönnetyn kortin uusimiseksi, aiemmin myönnetty kuljettajakortti on palautettava ajopiirturikorttien myöntäjälle ennen kuin uusi kortti luovutetaan hakijalle.

4 §
Ajopiirturikortin haltijan ilmoitusvelvollisuus ja kortin uusiminen

Jos kuljettajakortti vioittuu, katoaa tai varastetaan, kortin haltijan on ilmoitettava asiasta ajopiirturikorttien myöntäjälle tai Liikenteen turvallisuusvirastolle noudattaen, mitä ajopiirturiasetuksessa säädetään.

Jos korjaamokortti, valvontakortti tai yrityskortti vioittuu, katoaa tai varastetaan, asiasta on ilmoitettava ajopiirturikorttien myöntäjälle tai Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Jos ajopiirturikorttiin talletetut kortin haltijan tiedot muuttuvat kortin voimassaoloaikana, kortti on uusittava.

5 §
Peruutetun ajopiirturikortin palauttaminen

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto peruuttaa ajopiirturikortin, kortin haltijan on viipymättä toimitettava peruutettu kortti Liikenteen turvallisuusvirastolle, jollei tutkinnallisista syistä muuta johdu.

6 §
Ajopiirturikortin voimassaoloaika

Korjaamokortin voimassaoloaika on yksi vuosi ja kuljettajakortin, valvontakortin ja yrityskortin viisi vuotta, jollei 2 momentista muuta johdu.

Vioittuneen, kadonneen ja varastetun ajopiirturikortin tilalle myönnettävän korvaavan kortin voimassaoloajan pituudesta säädetään ajopiirturiasetuksen 29 artiklassa.

7 §
Poikkeukset ajopiirturin käytöstä

Ajo- ja lepoaika-asetuksen 5–9 artiklaa ei tarvitse noudattaa eikä ajopiirturia käyttää:

1) maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen käyttämässä tai ilman kuljettajaa vuokraamassa ajoneuvossa enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätoimi ja ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita myydään torilla tai muutoin tietyssä paikassa tai näiden yritysten omassa hoidossa olevia hevosia;

2) ajoneuvossa ja ajoneuvoyhdistelmässä, jonka suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja jota käytetään postilaissa (415/2011) tarkoitettuun postin jakeluun tai sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, jos ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta ja ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö;

3) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan pinta-alaltaan enintään 2 300 neliökilometrin suuruisella saarella, jota moottoriajoneuvoliikenteen käytettävissä oleva silta, kahlaamo tai tunneli ei yhdistä mantereeseen,

4) ajokortin tai ammattitaitoa osoittavan todistuksen saamiseksi annettavaan ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävässä ajoneuvossa edellyttäen, ettei sitä käytetä kaupallisessa kuljetuksessa;

5) ajoneuvossa, jota käytetään viemäriverkon, tulvantorjunnan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toiminnassa, maanteiden kunnossapidossa ja valvonnassa, ovelta ovelle tapahtuvassa talousjätteiden keruussa ja kuljetuksessa, sähke- ja puhelinpalvelussa, radio- ja televisiolähetyksissä sekä radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien tunnistamisessa;

6) ajoneuvossa, jossa on 10–17 paikkaa ja jota ei käytetä kaupalliseen liikenteeseen;

7) opetustarkoituksiin varustetussa ajoneuvossa, jossa opetus tapahtuu pysäköitynä;

8) ajoneuvossa, joka on tarkoitettu maidon keräämiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille;

9) rahaa tai arvoesineitä kuljettavassa ajoneuvossa;

10) ajoneuvossa, jota käytetään eläinjätteiden tai muiksi kuin elintarvikkeiksi käytettävien ruhojen kuljetukseen;

11) ajoneuvossa, jota käytetään yksinomaan maanteiden solmukohtiin liittyvillä alueilla, kuten satamissa, satamien ja muiden liikennemuotojen yhdistämiseksi perustetuissa terminaaleissa ja rautatieterminaaleissa, olevilla teillä;

12) ajoneuvossa, jota käytetään elävien eläinten kuljetukseen maatilalta paikallisille markkinoille tai teurastamoihin ja päinvastoin 100 kilometrin säteellä maatiloilta, ja

13) sirkuksen tai huvipuiston erikoisajoneuvossa.

8 §
Ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset

Sen estämättä, mitä ajoaika-asetuksessa säädetään:

1) linjaliikenteessä olevien linja-autojen tauot voidaan jakaa 15 minuutin jaksoihin; ja

2) 7 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa vuorokautista ajoaikaa saadaan pidentää enintään kahdella tunnilla mainitun asetuksen 6 artiklassa säädetystä ja vuorokautista lepoaikaa lyhentää enintään yhdellä tunnilla 8 artiklassa säädetystä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus koskee vain ajoneuvoja, joita käytetään Lapin, Pohjois-Pohjanmaan tai Kainuun maakunnassa taikka sellaisissa kunnissa, joiden asukastiheys on pienempi kuin viisi asukasta neliökilometrillä. Lisäksi poikkeus koskee ajoneuvoja, joita käytetään matkoilla, joiden alku- tai päätepiste on jollakin mainituista alueista. Poikkeukset eivät kuitenkaan koske Oulussa tai Kajaanissa käytettäviä ajoneuvoja.

Ajo- ja lepoaika-asetuksesta voidaan poiketa myös elävien kalojen kuljetuksissa huhtikuun 15 päivän ja kesäkuun 30 päivän sekä elokuun 15 päivän ja lokakuun 31 päivän välisenä aikana seuraavasti:

1) päivittäistä enimmäisajoaikaa pidennetään enintään 2 tunnilla;

2) keskimääräistä viikoittaista 45 tunnin ajoaikaa pidennetään enintään 10 tunnilla;

3) kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettua ajoaikaa pidennetään enintään 20 tunnilla.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan ajopiirturikorteista annettu valtioneuvoston asetus (415/2005) ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 7 § sellaisena kuin se on asetuksissa 1221/20017 ja 476/2012.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.