494/2018

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsäta-lousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1011/2017) 3 §:n 1 momentti sekä liite 1 ja 2 seuraavasti:

3 §
Metsäkeskuksen omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun teettämiseen liittyvät suoritteet;

2) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

3) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

4) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

5) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet, jäljennökset ja kopiot metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta liitteen 2 kohdassa 13, 15 ja 16 tarkoitettuja suoritteita, joista peritään kyseisten kohtien mukainen kiinteä maksu;

6) Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011, jäljempänä metsätietolaki) 13 d §:ssä tarkoitettujen ympäristötietojen luovuttaminen jäljennöksenä tai kopiona taikka ympäristötietojen luovuttaminen jäljennöksenä tai kopiona silloin, kun ne eivät ole henkilötietoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevaa asiaa koskevasta suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Maija Kaukonen

Liite 1

Suomen metsäkeskuksen maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1) metsälain 5 a §:ssä tarkoitetun ennallistamissuunnitelman hyväksyminen
2) metsälain 1  §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
3) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
4) metsälain 14 §:n 5 momentissa tarkoitettu poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho ja hakkuu kohdistuu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvollisuus
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
7) kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (34/2015) tarkoitetut päätökset
8) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996, jäljempänä rahoituslaki) tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
9) metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013, jäljempänä metsätuholaki) 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu tiedoksianto ja metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 7 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto
10) metsätuholain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto ja 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös ja teettämiskustannusten takaisinperinnästä tehtävä esitys
11) metsätuholain 11 §:n 3 momentin mukaisen esityksen tekeminen biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
12) metsätuholain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu Luonnonvarakeskuksen avustaminen
13) metsätuholain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion maalla toteutettavan tutkimusjärjestelyn hyväksyminen
14) riistavahinkolaissa (105/2009) tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
15) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
16) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
17) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
18) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 11 § 2 momentissa tarkoitettu lausunto
19) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
20) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdan mukaan rekisteröidylle maksuttomat tiedot ja toimenpiteet
21) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 12 §:n nojalla tietojen antaminen sähköisesti sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
22) tietojen luovuttaminen sivulliselle silloin, kun laissa on säädetty tietoja pyytävälle taholle oikeus tietojen saamiseen maksutta
23) metsätietolaissa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen tutkimusta tekevälle taholle historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastollista tarkoitusta varten silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
24) metsätietolain 11 §:ssä tarkoitettu tietojen luovuttaminen opinnäytetyön tekemistä varten silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä
25) asiakirjan antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka muu kuin 21–24 kohdassa tarkoitettu tietojen luovuttaminen sivulliselle teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti silloin, kun tiedon hakeminen ei edellytä erityisiä lisätoimenpiteitä ja kun kyseessä ei ole asetuksen 2 liitteen 14 tai 15 kohdassa tarkoitettu tietojen luovuttaminen

Liite 2

Suomen metsäkeskuksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO

Suorite Maksu
1) metsälain 14 §:n 4 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta 80,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus pantti-oikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden 50,00 euroa
5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden 10,00 euroa
6) riistavahinkolaissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitussa laissa säädetyllä tavalla:a) enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna;b) jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta;c) ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 150,00 euroa80,00 euroa/ha50,00 euroa/ha
7) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200,00 euroa
8) yhteismetsälain 19 §:ssä tarkoitetun osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 75,00 euroa
9) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä 10,00 euroa
10) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus 100,00 euroa
11) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen yhteisaluelain 16 §:n 3 momentin nojalla 75,00 euroa
12) tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut rekisteröidyn pyytämät toimenpiteet, jotka ovat ilmeisen perusteettomat tai kohtuuttomat ja erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti riippumatta tietojen luovuttamismuodosta Luovutuskerta50,00 euroa
13) julkisuuslain 12 §:n nojalla tietojen antaminen sille, joka pyytää itseään koskevia tietoja silloin, kun tiedon hakeminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä Luovutuskerta50,00 euroa
14) yhteystietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta varten Luovutuskerta150,00 euroajalisämaksu/luovutuskerta0,10 euroa/yhden maanomistajan yhteystiedot
15) henkilötietojen luovuttaminen sivulliselle teknisen käyttöyhteyden avulla tai sähköisesti, jos samojen tietojen luovuttamista pyydetään toistuvasti Luovutuskerta50,00 euroa
16) asiakirjan antaminen suullisesti, luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka muu kuin edellä 13–15 kohdassa tarkoitettu tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti silloin, kun tiedon hakeminen edellyttää erityisiä lisätoimenpiteitä Luovutuskerta100,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.