479/2018

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (937/2017) 6 § ja liite 1, seuraavasti:

6 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) asetuksen liitteinä olevissa maksutaulukoissa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain (864/2014) 3 § 1 momentin 6 kohdan nojalla tehdyt asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 12 luvun 4 §:ssä tarkoitettu vahvistus ja saman luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I kohdan M.B.303 mukaisesti;

5) alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 3 tai 4 luvussa tarkoitettu tarkastus, jos lain 21 a §:ssä ei toisin säädetä;

6) meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden valvontaan liittyvät toimenpiteet neuvoston direktiivin 1999/32/EY mukaisen näytteidenoton ja tietojen raportoinnin säännöistä meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuudesta osalta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/253 mukaisesti;

7) rautatiealan sääntelyelimen päätökset oikaisuvaatimus- ja erimielisyysasioissa;

8) ADR-ajolupakoulutuksen, kuljettajaopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta;

9) liikennetarvikevalvonta;

10) liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut tavanomaiset painotuotteet ja tietoaineisto;

11) ulkomaiden edustustojen palveluksessa olevien ulkomaalaisten henkilöiden ajokorttien hakemuskäsittely.

Laajasta liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018 kuitenkin siten, että luvat ja valvonta -suoriteryhmän merenkulun sähköisiä palveluita koskeva kohta 1.5 tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2018. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

LVM:a Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.