444/2018

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014) 2, 4 ja 11 § seuraavasti:

2 §
Toimivaltainen elin

Ympäristömerkkiasetuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Ympäristömerkkiasetuksen mukaisia tehtäviä Ympäristömerkintä Suomi Oy:ssä hoitaviin sovelletaan heidän hoitaessaan näitä tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

4 §
Tarkastus ja valvonta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa ja valvoa Ympäristömerkintä Suomi Oy:n toimintaa ympäristömerkinnän hallinnoijana.

11 §
Muutoksenhaku

Ympäristömerkintä Suomi Oy:n maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sekä Ympäristömerkintä Suomi Oy:n ympäristömerkin myöntämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

HE 63/2018
YmVM 5/2018
EV 50/2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 2010/66 (32010R0066); EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.