384/2018

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2018

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen I muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen (419/2013) 2 § sekä liite I, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 57/2016 ja liite I asetuksessa 499/2014, seuraavasti:

2 §
Poikkeukset vaarallisten aineiden käytön rajoituksista

Edellä 1 §:ssä säädettyä vaarallisen aineen käytön rajoitusta ei sovelleta liitäntäjohtoon eikä varaosaan, joka on tarkoitettu seuraavien laitteiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen:

1) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

2) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet;

3) ennen 22 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut terveydenhuollon laitteet;

4) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

5) ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

6) ennen 22 päivää heinäkuuta 2019 markkinoille saatettavat kaikki muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka eivät kuuluneet tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan;

7) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY tai tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU mukaan ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä, kyseistä poikkeusta koskevilta osin.

Edellä 1 §:ssä säädettyä rajoitusta ei myöskään sovelleta

1) uudelleenkäytettäviin varaosiin, jotka otetaan talteen sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään sähkö- ja elektroniikkalaitteissa seuraavan aikataulun mukaisesti, jos uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille:

a) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatetuissa laitteissa;

b) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatetuista terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteista sekä tarkkailu- ja valvontalaitteista ja jotka käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2024 markkinoille saatettavissa laitteissa;

c) ennen 22 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatetuista in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2026 markkinoille saatettavissa laitteissa;

d) ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatetuista teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteista ja jotka käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2027 markkinoille saatettavissa laitteissa;

e) ennen 22 päivää heinäkuuta 2019 markkinoille saatetuista, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY soveltamisalan ulkopuolella olleista kaikista muista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2029 markkinoille saatettavissa laitteissa.

2) liitteissä I ja II tarkoitettuun laitteeseen tai käyttötarkoitukseen.

Edellä 1 §:ssä säädettyä rajoitusta bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) käytölle ei sovelleta liitäntäjohtoon eikä varaosaan, joka on tarkoitettu seuraavien laitteiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen:

1) ennen 22 päivää heinäkuuta 2019 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

2) ennen 22 päivää heinäkuuta 2021 markkinoille saatetut terveydenhuollon laitteet, mukaan lukien in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut terveydenhuollon laitteet;

3) ennen 22 päivää heinäkuuta 2021 markkinoille saatetut tarkkailu- ja valvontalaitteet, mukaan lukien teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2018. Liitteen I kohtaa 39 a sovelletaan kuitenkin vasta 21 päivästä marraskuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/2102/EU (32017L2102); EUVL L 305, 21.11.2017, s. 8
Komission delegoitu direktiivi 2017/1009/EU (32017L1009); EUVL L 153, 16.6.2017, s. 21
Komission delegoitu direktiivi 2017/1010/EU (32017L1010); EUVL L 153, 16.6.2017, s. 23
Komission delegoitu direktiivi 2017/1011/EU (32017L1011); EUVL L 153, 16.6.2017, s. 25
Komission delegoitu direktiivi 2017/1975/EU (32017L1975); EUVL L 281, 31.10.2017, s. 29

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Else Peuranen

Liite 1

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 §:n vaatimuksista

Poikkeus Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät
1 Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:
1.a Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W: 5 mg Päättyi 31.12.2011; kaudella 31.12.2011 –31.12.2012 sai käyttää purkausputkea kohti 3,5 mg elohopeaa; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 2,5 mg elohopeaa.
1.b Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 30 W ja < 50 W: 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 3,5 mg elohopeaa.
1.c Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 50 W ja < 150 W: 5 mg
1.d Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 150 W: 15 mg
1.e Yleiskäyttöön tarkoitetuissa ympyrän- tai neliön muotoisissa loistelampuissa, joiden putken läpimitta ≤ 17 mm Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 7 mg elohopeaa.
1.f Erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa: 5 mg
1.g Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia: 3,5 mg Päättyi 31.12.2017
2.a Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa kaksikantaisissa lineaarisissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.a.1 Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta < 9 mm (esim. T2): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 4 mg elohopeaa.
2.a.2 Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta ≥ 9 mm ja ≤ 17 mm (esim. T5): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3 mg elohopeaa.
2.a.3 Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 17 mm ja ≤ 28 mm (esim. T8): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.4 Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 28 mm (esim. T12): 5 mg Päättyi 31.12.2012; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.5 Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on pitkä (≥ 25 000 h): 8 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
2.b Elohopea muissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.b.1 Lineaariset halofosfaattilamput, joissa putken läpimitta > 28 mm (esim. T10 ja T12): 10 mg Päättyi 13.4.2012.
2.b.2 Ei-lineaariset halofosfaattilamput (kaikki läpimitat): 15 mg Päättyi 13.4.2016.
2.b.3 Ei-lineaariset kolmihuippuloisteainelamput, joissa putken läpimitta on > 17 mm (esim. T9) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa
2.b.4 Muut yleiskäyttöön ja erityiskäyttöön tarkoitetut lamput (esim. induktiolamput) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
3 Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa kylmäkatodi- ja ulkoelektrodiloistelampuissa lamppua kohti enintään:
3.a Lyhyt (≤ 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
3.b Keskipitkä (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
3.c Pitkä (> 1 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 13 mg elohopeaa.
4.a Elohopea muissa pienpainepurkauslampuissa lamppua kohti: Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
4.b Elohopea yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa, joissa on parannettu värintoistoindeksi Ra > 60, purkausputkea kohti enintään:
4.b.I P ≤ 155 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.b.III P > 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.c Elohopea muissa yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa purkausputkea kohti enintään:
4.c.I P ≤ 155 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 25 mg elohopeaa.
4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.c.III P > 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.d Elohopea suurpaine-elohopealampuissa Päättyi 13.4.2015.
4.e Elohopea monimetallilampuissa
4.f Elohopea muissa erityiskäyttöön tarkoitetuissa purkauslampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä
4.g Elohopea käsityönä valmistettavissa valopurkausputkissa, joita käytetään valomainoksissa, koriste-, arkkitehtuuri- ja erikoisvalaistuksessa sekä valotaideteoksissa ja joiden elohopeapitoisuutta on rajoitettava seuraavasti:a) 20 mg/elektrodipari + 0,3 mg/cm purkausputkea, enintään kuitenkin 80 mg, kun on kyse ulkokäyttöön ja sisätiloihin tarkoitetuista sovelluksista, jotka altistuvat alle 20 °C:n lämpötiloille;b) 15 mg/elektrodipari + 0,24 mg/cm purkausputkea, enintään kuitenkin 80 mg, kun on kyse kaikista muista sisätiloihin tarkoitetuista sovelluksista. Päättyy 31.12.2018
5.a Lyijy katodisädeputkien lasissa
5.b Lyijy loisteputkien lasissa, enintään 0,2 painoprosenttia
6.a Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä
6.b Lyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä
6.c Kupariseos, jossa on enintään 4 painoprosenttia lyijyä
7.a Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia)
7.b Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden sekä kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden ja tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa
7.c.I Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä
7.c.II Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on vähintään 125 V AC tai 250 V DC
7.c.III Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DC Päättyi 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
7.c.IV Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillispuolijohteita Päättyi 21.7.2016
8.a Kadmium ja sen yhdisteet pellettityyppisissä kertakäyttöisissä lämpösuojissa Päättyi 1.1.2012, minkä jälkeen sitä voi käyttää ennen 1.1.2012 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
8.b Kadmium ja sen yhdisteet sähkökoskettimissa
9 Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytys-järjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa
9.b Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulevissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulevilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
9 b I Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä, ilmoitetulta sähkönottoteholtaan enintään 9 kW olevissa hermeettisissä kierukkakompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa Saa käyttää suurissa kodinkoneissa. Poikkeus päättyy 21.7.2019.
11.a Lyijy C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä. Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
11.b Lyijy muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä Päättyi 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
12 Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
13.a Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulevilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
13.b Kadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulevissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulevilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
13 b I Lyijy ionivärjätyissä optisten suodatinlasien tyypeissä Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
13 b II Kadmium läpäisysuodatinlasien tyypeissä lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 39 käyttötarkoituksia Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
13 b III Kadmium ja lyijy reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
14 Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia Päättyi 1.1.2011, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2011 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
15 Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa
16 Lyijy lineaarisissa hehkulampuissa, joissa on silikaatilla päällystetyt putket Päättyi 1.9.2013.
17 Lyijyhalidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslampuissa (HID-lampuissa)
18.a Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosentti lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään erikoislamppuina diatsomenetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa, hyönteispyydyksissä, fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa, jotka sisältävät loisteaineena esimerkiksi SMS:ää ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb) Päättyi 1.1.2011.
18.b Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosenttia lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään esimerkiksi BSP-loisteainetta (BaSi 2 O 5 :Pb) sisältävinä solariumlamppuina
19 Lyijy PbBiSn-Hg- ja PbInSn-Hg-metallien kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg:n kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa Päättyi 1.6.2011
20 Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa Päättyi 1.6.2011
21 Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään lasien, esimerkiksi borosilikaatti- ja soodalasien emaloinnissa
23 Lyijy sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa
24 Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa (machined through hole -juotoksissa)
25 Lyijyoksidi SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä, erityisesti sintratuissa liitoksissa (seal frit) ja sulaterenkaassa (frit ring)
26 Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) -lamppujen lasikuvuissa Päättyi 1.6.2011
27 Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissa Päättyi 24.9.2010
29 Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY(1 ) liitteessä I määritellyssä kristallilasissa (luokat 1, 2, 3 ja 4)
30 Kadmiumseokset sähköisinä/mekaanisina juotoskohtina johtimiin, jotka sijaitsevat suoraan puhekelalla vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason omaavissa suurtehokaiuttimissa
31 Lyijy elohopeavapaiden litteiden loistelamppujen (joita käytetään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotosmateriaaleissa
32 Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunarakenteiden sintratuissa liitoksissa
33 Juotoksissa käytettävä lyijy juotettaessa halkaisijaltaan enintään 100 μm olevia tehomuuntajien ohuita kuparilankoja
34 Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä
36 Elohopea tasavirralla toimivien plasmanäyttöjen katodisputteroinnin inhibiittorina, kun elohopeapitoisuus on enintään 30 mg/näyttö Päättyi 1.7.2010
37 Lyijy sinkkiboraattilasikoteloisten suurjännitediodien metallipinnoitekerroksessa
38 Kadmium ja kadmiumoksidi alumiinisidoksisen berylliumoksidisubstraatin päällä käytetyissä paksukalvopastoissa
39 a Kadmiumselenidi valon taajuutta alentavissa (downshifting) kadmiumpohjaisissa puolijohde-nanokristalli-kvanttipisteissä, joita käytetään näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (< 0,2 μg Cd/mm2 näyttöruutualuetta) Poikkeus päättyy 31.10.2019.
40 Kadmium ammattimaisissa äänilaitteissa käytettävien analogisten optoeristimien valovastuksissa Päättyi 31.12.2013
41 Lyijy sellaisten sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sellaisten painettujen piirilevyjen pinnoissa, joita käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa moottorien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestelmissä ja jotka teknisistä syistä on asennettava suoraan käsikäyttöisten polttomoottorillisten laitteiden (tai työkalujen) polttomoottorien kampikammioon tai sylinteriin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY(2) luokat SH:1, SH:2 ja SH:3) Päättyy 31.12.2018

( 1 ) EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.