381/2018

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2018

Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain (1354/2014) 2 ja 7–13 § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään niistä perusteista, joita noudatetaan maksettaessa valtion varoista korvausta turvakotipalvelua tuottaville toimijoille.

7 §
Turvakodin henkilöstö ja sen kouluttaminen

Turvakodissa on oltava vastuuhenkilö sekä tarpeellinen määrä tuki- ja ohjaustyötä tekevää henkilöstöä. Turvakodin henkilöstöllä on oltava koulutusta, työkokemusta ja perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää valtakunnallisesti koulutusta turvakotipalvelujen tuottajille. Lisäksi palveluntuottajan on järjestettävä henkilöstölleen tarpeellinen täydennyskoulutus.

Turvakodin henkilöstön pätevyysvaatimuksista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

8 §
Turvakotipalvelun tuottajan valinta ja valintaa koskeva päätös

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valitsee avoimen haun kautta tarpeellisen määrän turvakotipalvelun tuottajia siten, että eri puolilla maata on saatavilla riittävästi turvakotipalveluja. Palveluntuottajaksi valittavalla yksityisellä toimijalla on oltava yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettu lupa. Palveluntuottajia valitessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on otettava huomioon erityisesti:

1) palveluntuottajaksi hakevalla oleva kokemus ympärivuorokautisen sosiaali- tai terveyspalvelun tuottamisesta sekä kriisityöstä ja lähisuhdeväkivallan vastaisesta työstä;

2) toimintaan tarkoitettujen tilojen sijainti sekä tarkoituksenmukaisuus turvakotipalveluiden tuottamisen kannalta.

Palveluntuottajan valintaa koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi:

1) turvakoti sekä sen perhepaikkamäärä ja toimialue;

2) turvakodin vastuuhenkilö ja muu henkilöstö;

3) turvakotipalveluun liittyvä rekisterinpito ja asiakastietojen säilyttäminen.

9 §
Turvakotipalvelun tuottamisen lopettaminen

Turvakotipalvelun tuottajan on ilmoitettava toimintansa lopettamisesta kirjallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan suunniteltua lopettamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee ilmoituksen johdosta päätöksen palveluntuottajan tämän lain mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamisesta sekä 10 §:n nojalla myönnetystä korvauksesta.

Jos palveluntuottajan toiminnassa on merkittäviä puutteita tai laiminlyöntejä eikä tämä ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjallisista huomautuksista huolimatta korjannut toimintaansa kohtuullisessa ajassa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi päättää palveluntuottajan tämän lain mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamisesta sekä 10 §:n nojalla myönnetystä korvauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätös tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

10 §
Turvakotipalvelun tuottajalle myönnettävä korvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myöntää valtion varoista korvausta 8 §:n mukaisesti valituille palveluntuottajille turvakotipalvelun tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus maksetaan ennakkona valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuksen saajana pidetään tällöin turvakotipalvelun tuottajaa ja valtionapuviranomaisena Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

Turvakotipalvelun tuottajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että korvauksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata.

11 §
Korvauksen käyttöä koskeva selvitys sekä korvauksen palauttaminen ja uudelleen jakaminen

Turvakotipalvelun tuottajan on annettava vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle edellistä varainhoitovuotta koskeva selvitys turvakotipalvelun tuottamisesta, siitä aiheutuneista kustannuksista ja 10 §:ssä tarkoitetun korvauksen käytöstä. Selvitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus tai kertomus toiminnasta sekä tilintarkastuskertomus. Selvityksessä voidaan myös hakea ennakkoon maksetun korvauksen täydennystä.

Jos saatua korvausta on jäänyt käyttämättä, palveluntuottajan on palautettava ylijäänyt osuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle viimeistään 1 momentissa tarkoitetun vuosittaisen selvityksen yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi jakaa palautuneet korvaukset sellaisille palveluntuottajille, joiden saama korvaus on ollut aiheutuneisiin kustannuksiin nähden liian vähäinen.

Tarkempia säännöksiä selvityksen sisällöstä ja ajankohdasta sekä edellytyksistä korvauksen palauttamiseksi ja uudelleen jakamiseksi voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

12 §
Viranomaiset

Turvakotitoiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

Turvakotitoiminnan ohjaus, arviointi, kehittäminen ja valtakunnallinen yhteensovittaminen kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirastot toimialueellaan. Turvakotitoiminnan valvontaan sovelletaan julkisen palveluntuottajan tuottaman turvakotitoiminnan osalta sosiaalihuoltolain (710/1982) 55 ja 56 §:ää sekä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan osalta yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia.

13 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhaussa 8–11 §:ssä tarkoitettuun päätökseen sovelletaan, mitä valtionavustuslain 34 ja 35 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 166/2017
StVM 2/2018
EV 6/2018

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2018

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.