274/2018

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II osan 1 luvun 1 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Liikennelupaa tavaran kuljetukseen tiellä ei tarvita suoritettaessa:

1) tavaran kuljetusta opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvan haltijan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä;

2) tavarankuljetuksia moottoriajoneuvolla seuraavin edellytyksin:

a) kuljetettavana on vain kuljetuksen suorittajan omaa tavaraa taikka kuljetettavana on vain tavaraa, jonka kuljetuksensuorittaja on myynyt tai ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut taikka jalostanut tai korjannut tai jota kuljetuksensuorittaja muutoin vastaavalla tavalla käsittelee tai on käsitellyt;

b) kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen kuljetuksen suorittajalle tai tämän yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

c) kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajat kuuluvat kuljetuksen suorittajan henkilöstöön tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettuun henkilöstöön;

d) kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat kuljetuksen suorittajalle tai ovat sen lykkäävin ehdoin ostamia tai ne ovat sen vuokraamia; jälkimmäisessä tapauksessa sillä ehdolla, että ne täyttävät ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja

e) kuljetus on toissijainen kuljetuksen suorittajan koko elinkeinotoimintaan nähden;

3) koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työn tekijöistä, eikä siirrettäessä metsässä käytettäviä työkoneita työmaalle, työmaalta toiselle taikka huoltoon ja huollosta, kun siirron tekee urakointiin osallistuva;

4) tien ja kadun hoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle tai kadulle;

5) konsernin tai siihen verrattavan yhtymän, kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, sisäistä kuljetusta sen hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

6) kunnan, maakunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin liittyvää kuljetusta sen hallinnassa tai näille palveluja tuottavan elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

7) postilaissa (415/2011) tarkoitettua Viestintävirastolle ilmoituksen tehnyttä postiyrityksen postitoimintaa yrityksen hallinnassa olevalla ajoneuvolla eikä postinkuljetuksen yhteydessä tavanmukaisesti tapahtuvaa lehtien, mainosten ja pakettien jakelua postiyritykseen työsuhteessa olevan henkilön hallinnassa olevalla ajoneuvolla;

8) ruumiinkuljetusta;

9) kuljetusta, josta työnantaja maksaa palkansaajalle Verohallinnon verottomana hyväksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkansaajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla, kun mukana olevien tavaroiden kuljettaminen ei ole palkansaajan päätyö;

10) liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen, kaatuneiden puiden ja muiden esineiden siirto tieltä turvalliseen paikkaan;

11) kuljetuksen suorittajan hoidossa olevien eläinten kuljetus hoitoon tai kilpailuihin ja takaisin.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.