268/2018

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1363/2016) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 §,

sellaisena kuin niistä on 6 § asetuksessa 703/2017, seuraavasti:

2 §
Alennetun veron kantoerien määräytyminen

Kun kahdessa erässä kannettavaa veroa on Verohallinnon, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, veron määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään.

Muussa kuin verotusmenettelystä annetun lain mukaan toimitetun verotuksen muutoksessa veron määrän alennus kohdistetaan kuitenkin molempiin kantoeriin, jos päätös veron määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää.


3 §
Eräiden verojen ja maksujen eräpäivät

Kiinteistöveron eräpäivät säädetään erikseen vuosittain valtiovarainministeriön asetuksella.

Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmantena päivänä. Muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden jäännösveron ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä ja toinen erä verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä.


5 §
Muutetun veron eräpäivät

Vero on suoritettava viimeistään viiden viikon kuluttua veron määräämisestä. Veron eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan kuukauden kuluttua verovelvolliselle verovuodelta määrätyn jäännösveron viimeisen erän eräpäivästä.


6 §
Veronpalautuksen maksaminen

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle ja 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden viides päivä.

Muulle verovelvolliselle kuin yhteisölle tai yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmas päivä.

Veronpalautus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se veloitetaan Verohallinnon tililtä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Tämän asetuksen 3 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Verovuodelta 2017 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 5 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2018. Ennen 1 päivää marraskuuta 2018  5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrättyyn veroon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n 1 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien palautuksiin, jotka maksetaan 1 päivänä elokuuta 2018 tai sen jälkeen. Tätä aiemmin maksettaviin palautuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Verovuodelta 2017 ja sitä aikaisemmilta verovuosilta toimitettavassa verotuksessa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Erityisasiantuntija
Pertti Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.