228/2018

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen (1547/2016) 1, 3 ja 7 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin audiovisuaalisiin tuotantoihin myöntämän valtion talousarvion mukaisen maksuhyvityksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

Maksuhyvitys on tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014, jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus, 54 artiklan mukaisesti sisämarkkinoille soveltuvaa tukea. Tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä säädetään edellä mainitussa asetuksessa.

3 §
Maksuhyvityksen myöntämisen yleiset edellytykset

Maksuhyvitystä voidaan myöntää, maksaa ja käyttää Suomessa toteutettuihin audiovisuaalisiin tuotantoihin, joiden toteuttamiseksi on laadittu hankkeen luotettavan seurannan kannalta riittävän yksityiskohtainen tuotanto- ja rahoitussuunnitelma. Maksuhyvityksen saajan on etukäteen saatava Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin suostumus olennaiseen tuotanto- ja rahoitussuunnitelmasta poikkeamiseen. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland voi edellyttää, että ulkomaalaiset yritykset käyttävät suomalaista koordinaattoria.

Maksuhyvitystä ei voida myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Maksuhyvitystä ei makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Maksuhyvitystä voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.

7 §
Tuotannon vähimmäiskulutus Suomessa ja kokonaisbudjetin vähimmäismäärä

Maksuhyvityksen saamisen edellytyksenä on, että tuettava tuotanto täyttää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin määrittelemät vaatimukset vähimmäiskulutuksesta Suomessa ja tuotannon kokonaisbudjetin vähimmäismäärästä.

Tuotannon vähimmäistason Suomessa voidaan vaatia olevan enintään 50 prosenttia tuotannon kokonaisbudjetista. Suomessa syntyneiden 6 §:ssä tarkoitettujen hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 prosenttia tuotannon kokonaisbudjetista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.