220/2018

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/424, jäljempänä köysiratalaitteistoasetus, soveltamisalaan kuuluvien henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratalaitteistojen turvallista käyttöä ja tarkastamista.

Yleisestä henkilöturvallisuudesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

2 §
Köysiratalaitteistosta vastuussa oleva henkilö

Luonnollisen tai oikeushenkilön, joka antaa köysiratalaitteiston rakentamista koskevan toimeksiannon (rakennuttaja), on nimettävä köysiratalaitteistosta vastuussa oleva henkilö.

Köysiratalaitteistosta vastuussa olevan henkilön on tehtävä tai teetettävä suunniteltua köysiratalaitteistoa koskeva turvallisuusanalyysi ja turvallisuusselvitys siten kuin köysiratalaitteistoasetuksen 8 artiklassa säädetään. Köysiratalaitteistosta vastuussa olevan henkilön on lisäksi toimitettava 5 §:ssä tarkoitetulle köysiratalaitteiston käyttöönottotarkastuksesta vastaavalle asiantuntijayhteisölle köysiratalaitteistoasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

3 §
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus

Työnantajan on huolehdittava, että köysiratalaitteistolle tehdään sen oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen kuin köysiratalaitteisto otetaan ensimmäistä kertaa tai olennaisesti muutettuna käyttöön. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan kiinteästi asennetun laitteiston siirtoa, vetopituuden ja suorituskyvyn olennaista muuttamista, käyttö- ja ohjausjärjestelmien sekä rullastojen ja vetolaitteiden muuttamista tai muita vastaavia muutoksia.

Käytössä olevalle köysiratalaitteistolle on tehtävä käyttökauden aikana säännöllisesti vuosittain määräaikaistarkastus. Joka neljäs vuosittainen tarkastus on kuitenkin tehtävä käyttökaudesta riippumatta lumettomana aikana.

4 §
Perusteellinen määräaikaistarkastus

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen lisäksi köysiratalaitteistolle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä köysiratalaitteiston suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 15 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä ja sellaiset turvallisuuden kannalta tärkeät kokoonpano-osat, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei muutoin ole luotettavasti mahdollista, on tarkastettava purettuina.

5 §
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajat

Köysiratalaitteiston käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen suorittaa tehtävään pätevyytensä osoittanut asiantuntijayhteisö.

Asiantuntijayhteisön pätevyyden osoittamisesta on voimassa, mitä työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37 §:n 1 momentissa säädetään.

6 §
Tarkastusten vaikutus käyttöön

Köysiratalaitteistoa ei saa käyttää, jos tässä asetuksessa säädettyä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastusta ei ole asianmukaisesti suoritettu.

7 §
Toimintakunnon varmistaminen

Työnantajan on huolehdittava, että köysiratalaitteiston kuntoa valvotaan vähintään kuukausittain tehtävillä kunnossapitotarkastuksilla ja päivittäisillä käyttötarkastuksilla.

8 §
Köysiratalaitteiston vastaava hoitaja

Työnantajan on nimettävä köysiratalaitteiston vastaava hoitaja. Vastaavana hoitajana voi toimia vain täysi-ikäinen pätevyytensä tähän tehtävään osoittanut asiantuntija.

Asiantuntijan pätevyyden osoittamisesta on voimassa, mitä työvälineen turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n 1 momentissa säädetään.

9 §
Säilytettävät asiakirjat

Köysiratalaitteiston yhteydessä on säilytettävä jäljennökset köysiratalaitteistoasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista, tarkastuspöytäkirjat ja mahdolliset muut tiedot käytön rajoituksista, kunnossapidosta, korjauksista, säädöistä ja huolloista.

10 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annettu valtioneuvoston asetus (253/2002).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asennetut köysiratalaitteistot, jotka ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia, saadaan ottaa käyttöön tämän asetuksen tultua voimaan.

Joka tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan 16 §:n 3 momentin mukaan on ollut pätevä toimimaan laahaushissin vastaavana hoitajana, on pätevä toimimaan laahaushissin vastaavana hoitajana viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 424/2016 (32016R0424); EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitusneuvos
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.