181/2018

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2018

Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) 7 §:n 3 momentin, 10 §:n 3 momentin ja 36 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän on ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettava matkustajalle liitteessä 1 tarkoitetut vakiomuotoiset tiedot tämän lakiin perustuvista oikeuksista. Lisäksi matkustajalle on annettava seuraavat tiedot:

1) matkanjärjestäjän ja tarvittaessa matkanvälittäjän toiminimi ja maantieteellinen osoite sekä puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite;

2) matkakohde tai -kohteet, matkareitti ja oleskeluajat päivämäärineen sekä, jos matkapakettiin kuuluu majoitus, matkaan sisältyvien yöpymisten lukumäärä;

3) kuljetusvälineet ja niiden luonne ja luokka sekä lähtö ja paluupaikka ja -aika taikka arvio näistä, matkan aikana tehtävien pysähdysten kesto ja paikat sekä kuljetusyhteydet;

4) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja tapauksen mukaan matkustajaluokka asianomaisen kohdemaan sääntöjen mukaisesti;

5) ateriasuunnitelma;

6) matkapaketin sovittuun kokonaishintaan sisältyvät tutustumiskäynnit, retket ja muut palvelut;

7) jos tämä ei ilmene asiayhteydestä, se, tarjotaanko jotkin matkapalveluista matkustajalle osana ryhmää, ja jos näin on, ryhmän likimääräinen koko, jos tämä on mahdollista;

8) jos matkustajan muista matkailupalveluista saama hyöty riippuu tehokkaasta suullisesta viestinnästä, näiden palvelujen suorittamiskieli;

9) se, soveltuuko matka tai loma yleisesti ottaen liikuntarajoitteisille henkilöille, ja matkustajan pyynnöstä myös täsmälliset tiedot matkan tai loman soveltuvuudesta matkustajan tarpeet huomioon ottaen;

10) matkapaketin kokonaishinta veroineen ja mahdollisesti sovellettavine lisämaksuineen ja muine kustannuksineen tai, jollei näitä kustannuksia voida kohtuudella laskea ennen sopimuksen tekemistä, tiedot niiden lisäkustannusten tyypistä, joista matkustaja saattaa vielä joutua vastaamaan;

11) tiedot maksujärjestelyistä mukaan lukien se määrä tai prosenttiosuus hinnasta, joka on maksettava etumaksuna, sekä aikataulu loppumaksun maksamiselle, tai vakuus, joka matkustajan on annettava;

12) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava osallistujien vähimmäismäärä ja matkapaketin alkamista edeltävä matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräaika matkan peruuttamiselle, jos osallistujien vähimmäismäärä ei täyty;

13) yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien likimääräinen viisumin hankkimisaika, sekä tiedot kohdemaan terveysmääräyksistä;

14) tiedot siitä, että matkustajan peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista, matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun;

15) tiedot valinnaisesta tai pakollisesta vakuutuksesta niiden kustannusten korvaamiseksi, joita aiheutuu, jos matkustaja purkaa sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten korvaamiseksi.

2 §
Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa mainittavat tiedot

Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa on mainittava seuraavat tiedot:

1) 1 §:n 1–15 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) matkustajan erityiset toiveet, jotka matkanjärjestäjä on hyväksynyt;

3) muut mahdolliset sopimusehdot;

4) tieto siitä, että matkanjärjestäjä on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen suorittamisesta ja vaikeuksiin joutuneen matkustajan avustamisesta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 luvun mukaisesti;

5) matkanjärjestäjän paikallinen edustaja taikka matkanjärjestäjän yhteyspiste tai muu palvelu sekä sen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa telekopionumero, joiden avulla matkustaja voi ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään nopeasti ja viestiä tämän kanssa tehokkaasti pyytääkseen apua ollessaan vaikeuksissa tai tehdäkseen valituksen matkapaketin toteuttamisessa havaituista virheistä;

6) tieto siitä, että matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä ilman aiheetonta viivytystä;

7) Kilpailu- ja kuluttajavirasto tai muu maksukyvyttömyyssuojasta vastaava taho sekä sen maantieteellinen osoite ja muut yhteystiedot;

8) tiedot, joiden avulla alaikäiseen tai alaikäisestä tämän oleskelupaikassa vastuussa olevaan henkilöön saadaan suora yhteys, jos alaikäinen matkustaa ilman vanhempia tai muuta valtuutettua ja matkapakettipakettisopimukseen sisältyy majoitus;

9) tiedot matkustajan käytettävissä olevista sisäisistä valitusten käsittelymenettelyistä sekä tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltainen käsittelemään elinkeinonharjoittajan ja matkustajan välisiä riita-asioita sekä kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesta verkkovälitteisestä riidanratkaisufoorumista;

10) tiedot matkustajan oikeudesta luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 13 §:n mukaisesti.

Jos matkapaketti syntyy matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja toisiinsa kytkettyjä verkkovarausmenettelyjä käyttäen, matkanjärjestäjän on saatuaan tiedon matkapaketin syntymisestä annettava matkustajalle 1 momentin 2 ja 4–10 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3 §
Ennen yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä annettavat tiedot

Ennen kuin matkustaja sitoutuu matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistetyn matkajärjestelyn syntymiseen johtavaan sopimukseen, yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista edesauttavan elinkeinonharjoittajan on annettava matkustajalle sen lisäksi, mitä matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 36 §:ssä säädetään, tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista liitteessä 2 olevaa soveltuvaa vakiomuotoista tietolomaketta käyttäen. Jos mikään liitteessä esitetyistä lomakkeista ei koske kyseisen tyyppistä yhdistettyä matkajärjestelyä, elinkeinonharjoittajan on muulla tavoin annettava matkustajalle lomakkeen sisältämät tiedot.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302 (32015L2302); EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Erityisasiantuntija
Riitta Haapasaari

Liite 1

A osa

Vakiomuotoinen tietolomake, joka koskee matkapakettisopimuksia silloin, kun hyperlinkkien käyttö on mahdollista

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys XY on / yritykset XY ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.Lisäksi yritys XY on hankkinut / yritykset XY ovat hankkineet lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä.Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista [annetaan hyperlinkillä].

Matkustaja saa hyperlinkin välityksellä seuraavat tiedot:

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojan takaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot]. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

B osa

Vakiomuotoinen tietolomake, joka koskee matkapakettisopimuksia muissa kuin A osan piiriin kuuluvissa tilanteissa

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys XY on / yritykset XY ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.Lisäksi yritys XY on hankkinut / yritykset XY ovat hankkineet suojan palauttaakseen suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön / yrityksistä tulee maksukyvyttömiä.

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain, jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava soveltuvia vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos pakettimatkaan sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojan takaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot]. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

[Verkkosivusto, jolla voi tutustua direktiiviin (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä.]

C osa

Vakiomuotoinen tietolomake matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa matkanjärjestäjä toimittaa tietoja toiselle elinkeinonharjoittajalle

Jos teet sopimuksen yrityksen AB kanssa viimeistään 24 tunnin kuluessa yrityksen XY varausvahvistuksen saamisesta, XY:n ja AB:n tarjoamat matkapalvelut muodostavat direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitetun matkapaketin.Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys XY on / yritykset XY ovat täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.Lisäksi yritys XY on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeudesta [saa hyperlinkin välityksellä].

Matkustaja saa hyperlinkin kautta seuraavat tiedot:

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapalveluista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia järjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojan takaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot]. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

Liite 2

A osa

Vakiomuotoinen tietolomake tapauksessa, jossa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista verkossa helpottava elinkeinonharjoittaja on meno-paluulipun myyvä liikenteenharjoittaja

Kun yhden matkapalvelun valittuasi ja maksettuasi varaat yrityksemme / XY:n kautta lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.Sen vuoksi yrityksemme / XY ei ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja yrityksemme / XY:n varaussivustoon tehdyn saman vierailun aikana, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa XY:llä on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan XY:lle suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että XY:stä on tullut maksukyvytön, ja tarvittaessa paluukuljetuksesi. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.Lisätietoja maksukyvyttömyyden varalta annettavasta suojasta [annetaan hyperlinkkinä]

Matkustaja saa hyperlinkin kautta seuraavat tiedot:

XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot].Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin XY:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa XY:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

B osa

Vakiomuotoinen tietolomake tapauksessa, jossa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista verkossa helpottava elinkeinonharjoittaja on muu kuin meno-paluulipun myyvä liikenteenharjoittaja

Kun yhden matkapalvelun valittuasi ja maksettuasi varaat yrityksemme / XY:n kautta lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.Sen vuoksi yrityksemme / XY ei ole vastuussa yksittäisten matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja yrityksemme / XY:n varaussivustoon tehdyn saman verkkovierailun aikana, näistä matkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa XY:llä on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan XY:lle suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että XY:stä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.Lisätietoja maksukyvyttömyyden varalta annettavasta suojasta [annetaan hyperlinkkinä]

Matkustaja saa hyperlinkin kautta seuraavat tiedot:

XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot].Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköposti ja puhelinnumero), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin XY:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa XY:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

C osa

Vakiomuotoinen tietolomake tapauksessa, jossa on kyse sellaisista matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista yhdistetyistä matkajärjestelyistä, joita koskevat sopimukset tehdään elinkeinonharjoittajan (joka ei ole meno-paluulipun myyvä liikenteenharjoittaja) ja matkustajan ollessa samanaikaisesti itse läsnä

Kun yhden matkapalvelun valittuasi ja maksettuasi varaat yrityksemme / XY:n kautta lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.Sen vuoksi yrityksemme / XY ei ole vastuussa yksittäisten matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja saman yritykseemme / XY:een tehdyn käynnin tai yhteydenoton aikana, näistä matkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa XY:llä on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan XY:lle suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että XY:stä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.
XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot].Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon ja tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin XY:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa XY:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.[Verkkosivusto, jolla voi tutustua direktiiviin (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä.]

D osa

Vakiomuotoinen tietolomake tapauksessa, jossa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista verkossa helpottava elinkeinonharjoittaja on meno-paluulipun myyvä liikenteenharjoittaja

Kun varaat lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten tämän linkin / näiden linkkien kautta, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.Sen vuoksi yrityksemme / XY ei ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja tämän linkin tai näiden linkkien kautta viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet saanut varausvahvistuksen yritykseltämme / XY:ltä, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa XY:llä on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan XY:lle suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että XY:stä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.Lisätietoja maksukyvyttömyyden varalta annettavasta suojasta [annetaan hyperlinkkinä].

Matkustaja saa hyperlinkistä seuraavat tiedot:

XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot].Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen, (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin XY:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa XY:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

E osa

Vakiomuotoinen tietolomake tapauksessa, jossa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista verkossa helpottava elinkeinonharjoittaja on muu kuin meno-paluulipun myyvä liikenteenharjoittaja

Kun varaat lisämatkapalveluja matkaasi tai lomaasi varten tämän linkin / näiden linkkien kautta, sinuun EI sovelleta direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisia matkapaketteihin sovellettavia oikeuksia.Sen vuoksi yrityksemme / XY ei ole vastuussa näiden lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan.Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluja tämän linkin / näiden linkkien kautta viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun olet saanut varausvahvistuksen yritykseltämme / XY:ltä, näistä lisämatkapalveluista tulee osa yhdistettyä matkajärjestelyä. Siinä tapauksessa XY:llä on voimassa, siten kuin EU:n lainsäädännössä vaaditaan, suoja, jolla taataan XY:lle suorittamiesi maksujen palauttaminen sellaisten palvelujen osalta, jotka jäävät suorittamatta siksi, että XY:stä on tullut maksukyvytön. Maksuja ei kuitenkaan palauteta siinä tapauksessa, että asianomainen palveluntarjoaja tulee maksukyvyttömäksi.Lisätietoja maksukyvyttömyyden varalta annettavasta suojasta [annetaan hyperlinkkinä].

Matkustaja saa hyperlinkin kautta seuraavat tiedot:

XY on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan YZ:lta [maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon, esim. takuurahaston tai vakuutusyhtiön tiedot].Matkustajat voivat ottaa yhteyttä tähän tahoon tai tapauksen mukaan toimivaltaiseen viranomaiseen (yhteystiedot, mukaan lukien nimi, maantieteellinen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jos palvelujen suorittamisesta kieltäydytään XY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.Huom. Tämä maksukyvyttömyyssuoja ei kata sellaisia muiden osapuolten kuin XY:n kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voidaan toteuttaa XY:n maksukyvyttömyydestä huolimatta.Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä [HYPERLINKKI]

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.